«Тыкъо Къэплъан имузык»

Джары зэреджагъэхэр мэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъонэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахы­гъэм. Ар лъэпкъ искусствэм лъэужышIу щызиIэ композиторэу, УФ-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, АР-м илъэпкъ артистэу Тыкъо ­Къэплъан къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъурэм фэ­гъэхьыгъ.

DSC_8053

ТхылъеджапIэм иIофышIэхэм анахь анаIэ зытетыгъэр Тыкъом имузыкэ къежьапIэ фэ­хъугъэр, уасэу иIэр, инэша­шанэ­хэр лIэужыкIэхэм афиIотыкIы­гъэныр ары. МэфэкI Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэх искусствэ­хэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм щеджэхэрэр, якIэ­лэегъаджэхэр, культурэм иIо­фышIэхэм ащыщхэр.

Къэгъэлъэгъоныр илъэсыбэм къакIоцI лъэпкъ музыкэр дахэу зылэжьыгъэм ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ къыриIотыкIэу щытыгъ. МэкIайхэр Ты­къом иорэдхэр, ипроизведе­ниехэр зыдэт тхылъхэмкIэ зэ­лъыпкIагъэх.

Композиторым итворчествэ зигунэсхэу фэтхагъэхэм яIоф­шIагъэхэри олъэгъух. Ахэм ащыщ И. Петрусенкэм итхылъитIоу «Композитор Каплан Туко» зы­фиIорэр. Апэрэ томым Ты­къом ищыIэныгъэ, итворческэ ­гъогу къыщиIотыкIыгъ. Тхылъыр къы­зыдэкIыгъэр 1992-рэ илъэсыр арыми, упчIэу къэуцущтыгъэхэу гъунэ зылъифыщтыгъэхэри непи анахь мэхьанэ зиIэу къэнэжьых. Я II-рэ томыр Ты­къо Къэплъан имузыкальнэ произведениехэу адыгэ ыкIи урыс усакIохэм ягущыIэхэм арылъхэм, хорхэм атегъэпсыхьагъэхэм афэгъэхьыгъ.

Тхылъ къэгъэлъэгъоным Ты­къом исборникэу «Вокально-хоровые произведения без сопровождения и в сопровождении фортепиано и камерного ансамбля» зыфиIоу еджа­кIохэм ыкIи студентхэм орэ­дыIо купхэм атегъэпсыхьа­гъэр хэлъ. Ащи изакъоп, кIэлэцIы­кIухэм афитхыгъэ орэдхэу «Ся­тэ шофер», «Кушъэ орэд», «Бзыужъый» зыфиIохэу кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэхэм щарагъа­шIэхэрэр мэкIайхэм атетых.

КъэIогъэн фаер Тыкъо Къэ­плъан имузыкэ симфониче­скэ, камернэ, лъэпкъ Iэмэ-псымэ оркестрэхэм, хор ыкIи орэдыIо купхэм афэгъэзагъэу зэрэщытыр ары. Духовой музыкэр ком­позиторым итворчествэ илъэныкъо инэу щытыгъ. Марш, вальс, попурри, рапсодие зы­фэпIощт произведениехэр бэу иIэх. Абазин, адыгэ, ­къэрэ­щай, черкес лъэпкъ мэкъамэхэр афэсакъэу зэригъэкIужьыгъэх, ахэм япчъагъэ 600-м нахьыбэ мэхъу.

МэфэкI къэгъэлъэгъоным чIы­пIэ щигъотыгъ Тыкъом исборникэу «Мир вам, люди!» зы­фиIорэми. Ащ композиторым ипроизведениехэу духовой ор­кестрэхэм апаехэр, нэмыкIэу зыцIэ ыпшъэкIэ  къетIуагъэхэр дэтых.

Тыкъом ипроизведениехэм патриотическэ тематикэр ащы­кIэгъэтхъыгъ. Ахэм бэу ­ахэтых ТекIоныгъэшхом фэгъэхьыгъэхэр.

Тыкъо Къэплъан творческэ ныбджэгъуныгъэ дахэ дыриIагъ композиторэу У. Тхьабысымым, фатхэуи хъугъэ. ЗэкIэ музыкэмкIэ ылэжьыгъэр къэ­гъэлъэгъоным хэлъ. Тыкъо Къэ­плъан имузыкэ, ищыIэныгъэ афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр ащ икъызэIухын къеблэгъагъэ­хэм къафиIотагъ Лъэпкъ тхылъ­еджапIэм иIофышIэу Татьяна Домрачевам.

Дзэукъожь Нуриет.