ТыгъуакIор къаубытыгъ

Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ащыщхэм ямашинэхэм аккумуляторхэр атырахыгъэхэу полицием икъулы­къушIэхэм къэбар къаIэкIэхьагъ.

Мыщ епхыгъэу хэбзэухъума­кIохэм уголовнэ Iоф къы­зэ­Iуахыгъ. Оперативнэ Iоф­тхьа­бзэу зэхащагъэхэм яшIуа­гъэкIэ, бзэджашIэр псынкIэу къаубытыгъ.

Хъулъфыгъэу тыгъуагъэр нэ­мыкI бзэджэшIагъэхэм ыпэкIи ахэщагъэу, хьапсым дэсы­гъэу къычIэкIыгъ. Аккумулятор­хэм анэмыкIэу автомобиль Iэмэ-псы­мэхэр зыщащэрэ тучанхэми ятыгъуагъэу полицием иIофы­шIэхэм агъэунэфыгъ. ЗэкIэмкIи зэрарэу къафихьы­гъэр сомэ мин 70-м ехъу.

Хъулъфыгъэу бзэджэшIагъэ зе­зыхьагъэм иIоф хьыкумым IэкIагъэхьагъ, джы ар ­илъэси 2-рэ мэзи 5-рэ хьапсым дэсыщт.

(Тикорр.).