Сэнаущыгъэу ахэлъыр къахэщы

2014 — 2018-рэ илъэсхэм культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Адыгеим къэралыгъо унашъохэр щырахъухьагъэх.

DSC_0325Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэкIэ щытым Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ IэпыIэгъу фэхъузэ, пIуныгъэм, егъэджэным афэгъэ­хьыгъэ Iофыгъохэр зэхещэх.

Эстрадэ ыкIи академическэ орэдхэр къэIогъэнхэмкIэ илъэс къэс зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. Сэнаущыгъэ зыхэлъ еджакIохэр къыхэгъэщыгъэнхэм, искусствэм епхыгъэ сэнэхьатхэм афэгъэсэгъэнхэм зэхэщакIохэр пылъых.

Аныбжь елъытыгъэу кIэлэ­­еджа­кIохэр академическэ орэд къэIонымкIэ купищэу ­гощыгъэхэу зэнэкъокъугъэх. Урысыем, Адыге­им культурэмкIэ язаслуженнэ Iо­фышIэу, кIэлэегъаджэу Даутэ Са­рыет, Къэралыгъо ­филармонием иорэдыIоу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Нэгъой Ма­ринэ, республикэм искусствэ­хэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ икIэ­лэегъаджэу Марина Прошинар жюрим хагъэхьагъэх.

Илъэси 7 — 10 зыныбжьхэм язэнэкъокъу Евнико Исенкэр ащы­текIуагъ. Ар Мыекъуапэ ще­джэ. Людмила Аношинар икIэлэ­егъадж. Софья Машенцевар ятIо­нэрэ хъугъэ. ПсэупIэу Туль­скэм Iоф щызышIэрэ Шъхьэбэцэ Сыхьатбый пшъэшъэжъыер регъаджэ. Мыекъуапэ икIэлэеджакIоу Энтони Москвичым ящэнэрэ чIы­пIэр фагъэшъошагъ.

Илъэс 11 — 13 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм Хъурэнэ Зарэ апэ­рэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Искус­ст­вэхэмкIэ республикэ колле­джым Зарэ чIэс, икIэлэегъаджэр Дау­тэ Сарыет. ЕмыкI Мадинэ ятIо­нэ­рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Пшъэ­­шъэжъыер Кощхьаблэ щэ­псэу, Къушъхьэ Сусан ары икIэ­лэегъаджэр.

Шэлбэе Дамири ятIонэрэ чIы­пIэр ыхьыгъ, Кощхьаблэ щыщ, икIэлэегъаджэр КIэдэкIой Азид. Шэуджэн районым къикIыгъэ За­рина Мирзоевар ящэнэрэ хъугъэ, икIэлэегъаджэр Хъымыщэкъо Эмм.

Илъэс 14 — 16 зыныбжьхэм яшIэныгъэ къагъэлъэгъонымкIэ зэ­нэкъокъум зэрэхэлэжьагъэхэм уасэ фэшIыгъошIоу щытыгъэп. Сэ­наущыгъэу ахэлъым уегъэгу­шхо, артист дэгъухэр къахэкIыщтхэу та­гъэгугъэ. ПсэупIэу Тульскэм къи­кIыгъэ Елена Хлопонинам апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ артистэу Шъхьэбэцэ Сыхьатбый икIэлэегъадж. Апэрэ чIыпIэхэр Альбина Торосянрэ Ангелина Сиротенкэмрэ афагъэшъошагъэх, ахэри Тульскэм щыщых, ­Галина Мордовинам регъаджэх.

Амалия Алмазян, Людмила Оробец, Шъхъий Амир, Адам Ма­моян, Абэсэ До­лэт хагъэунэ­фы­кIырэ чIы­пIэхэр къыдахыгъэх.

Илъэс 14 — 16 зыныбжьхэм якуп Даниил Гаркуновым ­апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, ­Шъхьэбэцэ Сыхьатбый икIэлэ­егъа­джэр. Полина Дербеневамрэ Анна ­Пешковамрэ ятIонэрэх. Яблоновскэ къи­кIыгъэ Хьагъур Нурыет ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, икIэлэ­егъа­джэр Джарымэ Алл.

Нэбгырэ 47-рэ зэнэкъокъугъ, шIухьафтын шъхьаIэу «Гран-при» зыфиIорэр Мырзэ Ислъам фагъэ­шъошагъ. Тэхъутэмыкъуае искус­ствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ ащ зыщегъасэ, икIэлэегъаджэр ЖэнэлI Римм, фортепианэмкIэ къыдежъыугъэр Цуекъо Светлан. Орэдхэу «Италия», «Бубенцы» зыфиIохэрэр Мырзэ Ислъам мэ­къэ IэтыгъэкIэ кIыригъэщыгъэх.

Ислъам илъэс 11 — 13 зыныбжьхэм якуп хэтыгъ. ИкIэлэ­­егъаджэхэм къащытхъугъ, ныбджэ­гъу дэгъухэр иIэхэу къы­ти­Iуагъ.

Сурэтым итыр: шIухьафтын шъхьаIэр къыдэзыхыгъэу Мырзэ Ислъам.