Сомэ миллион 18,2-рэ къыфатIупщыщт

УФ-м и Правительствэ псынкIэу хъугъэ-шIагъэм къэсырэ оперативнэ къулыкъухэм номерэу 112-мкIэ укъяджэным пае системэм игъэпсын фэгъэхьыгъэ унашъо ышIыгъ.

X353UJtdTeAАщ къызэрэдыхэлъыта­гъэм­кIэ, системэм игъэпсын пэ­Iуагъэхьанэу сомэ миллион 454,269-рэ хъурэ субсидиеу агъэ­нэфагъэр Урысыем исубъект 25-мэ атырагощэщт. АщкIэ гупчэхэр ищыкIэгъэ техникэ зэфэшъхьафхэмкIэ зэтырагъэ­псыхьанхэ фае. Адыгеими ащ щыщэу сомэ миллион 18,2-рэ къыфатIупщыщт.

УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэрэщаIуа­гъэм­кIэ, а системэм игъэпсын республикэ бюджетым къыхэ­­­-хы­гъэу сомэ миллион 11,42-рэ 2014 — 2015-рэ илъэсхэм пэIуагъэхьагъ, мы илъэсым сомэ миллиони 2,66-рэ агъэнэ­фагъ. Къэралыгъо программэм къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, 2016-рэ илъэсым номе­рэу 112-мкIэ къытеонхэ алъэ­кIыным пае системэр зыщыгъэ­псыгъэщт гупчэр зычIэтыщтыр аухыным ыкIи Мыекъуапэ ащ иушэтын щырагъэжьэным ыуж итых.