Налщык щаублагъ

Мыекъуапэ искусст­вэхэмкIэ иIофшIапIэу «Ошъадэм» «Мамырэу псэу, сичIыгу гупс» зы­фиIорэ зэIу­кIэхэр Къы­блэ шъо­лъырым щызэхещэх. Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэ­хъурэм зэхахьэхэр фэ­гъэхьы­гъэх.

DSC_0133«Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, АР-м изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие ты­зэ­­рэ­щигъэгъозагъэу, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэр­джэсым, Краснодар краим, Адыгеим концертхэр ащы­кIо­щтых.

КъэшъокIо купэу «Синдикэр», орэдыIо ансамблэу «Ащэмэзыр», нэмыкIхэу «Ошъадэм» хэтхэр Урысыем, IэкIыб хэгъэ­гухэм ащашIэх. Оркестрэм лъэпкъ мэкъамэхэр егъэжъынчых. Адыгэ Республикэм искус­ствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьа­бысымым ыцIэкIэ щытым ще­джэрэ Цышэ Зарэ сэнаущыгъэ зыхэлъ орэдыIо ныбжьыкI, Ду­нэе фестивальхэм ахэлажьэ, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ ипащэу ишIэны­гъэ хегъахъо.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъэ­лэ шъхьа­Iэу Налщык тыгъуасэ «Ошъадэм» концерт къыщитыгъ, тиартистхэм нэмыкI зэ­IукIэгъухэр шIэхэу яIэщтых.

Сурэтым итыр: «Синдикэр» къэшъо.