ЗекIонымкIэ Адыгеир къащыхэщыщт

ТуризмэмкIэ ыкIи зыгъэпсэфынымкIэ Дунэе фестивалэу «Мир без границ» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 1 — 2-м къалэу Ростов-на-Дону щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм туризмэмрэ курортхэмрэкIэ и Комитет илIыкIо купэу нэбгырэ 12 хъущтыгъэр ащ хэлэжьагъ.

wandern-trekking-03

Республикэ экспозициеу «Открой для себя Адыгею» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, зекIо­ным­кIэ яеплъыкIэхэр, фэIо-фа­шIэу афагъэцакIэхэрэр тилIыкIохэм къыраIоты­кIыгъэх. Ащ имызакъоу, Адыгеим итурбизнес илIы­кIохэр тапэкIэ зыдэлэжьэнхэ алъэкIыщт яIоф­шIэгъухэм зэIукIэгъухэр адашIыгъэх.

ТуризмэмкIэ Ассоциациеу «Юг» зыфиIорэм и Межведомственнэ координационнэ совет игъэ­кIотыгъэ зэхэсыгъоу иIа­гъэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ комитетым итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер къыщыгущыIагъ. Адыгеим изекIо отраслэ изытет ыкIи хэхъоныгъэу тапэкIэ ышIын ылъэкIыщт­хэм ар къащыуцугъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2015-рэ илъэсым зекIо нэ­бгы­рэ мин 360-рэ республикэм къэкIуагъ, ар ыпэрэ илъэсым егъэпша­гъэмэ, проценти 10-кIэ на­хьыб. ФэIо-фашIэу зе­кIонымкIэ афагъэцэкIа­гъэ­хэм проценти 10 ахэ­хъуагъ, сомэ миллион 430,5-рэ ахэм къакIэ­кIуагъ. Ащ хэхъоныгъэ зэришIыгъэм лъапсэу фэ­хъурэр Адыгеим зекIо­нымкIэ иIэ амалхэр цIыф­хэм дэгъоу зэралъа­гъэ­Iэ­сыгъэхэр, турист комплексхэр зэрагъэпсыгъэ­хэр ары. Аужырэ уахътэхэм мы лъэныкъом пэ­Iуагъэхьанэу сомэ миллиарди 3 фэдиз къафа­тIупщыгъ. ИкIыгъэ ­илъэс закъор пштэмэ, проектэу «Лэгъо-Накъэ икъэла­п­чъэхэр» зыфиIорэм къы­зэрэдилъытэрэмкIэ, газ ыкIи псыр зэрыкIощт­хэ объектхэм яшIын сомэ миллион 437,5-рэ пэIу­хьагъ. Ахъщэр федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахахыгъ. Проектым ыкIи псэуалъэхэм ягъэпсын мыгъи лъа­гъэ­кIотэщт, ащ сомэ миллион 341,5-рэ текIодэнэу къалъытэ.

Межведомственнэ советым изэхэсыгъо зыщы­тегущыIагъэхэм ащыщ 2018-рэ илъэсым футбо­лымкIэ Дунэе чемпионатэу щыIэщтым зызэрэфа­гъэхьазырырэр, урысые туризмэр гъэпытэ­гъэ­ным­кIэ, регионхэм нахь анаIэ къатырадзэнымкIэ мы хъугъэ-шIагъэр амалышIоу гъэфедэгъэныр. Къэлэшъэо Инвер къыхигъэ­щыгъэхэм ащыщ Уры­сыер лъэныкъо зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ зэрэбаир фестивалым къыщыгъэлъэгъо­гъэн зэрэфаер.

nebo_424_2

— АпэрэмкIэ, мыщ фэ­дэ мэхьанэ зиIэ Iоф­тхьа­бзэр зыщыкIощт шъолъы­рым имызакъоу, ащ изэхэщэн гъунэгъу субъект­хэри хэлэжьэнхэу щыт. Мы лъэныкъомкIэ Адыге­им чанэу Iоф ышIэщт, — къыхигъэщыгъ Къэлэшъэо Инвер.

Чемпионатым къекIо­лIэщт хьакIэхэр, ешIэгъу­хэр зыщыкIощтхэ къалэхэу Шъачэ ыкIи Ростов къаращынхэшъ, Адыгэ Рес­публикэм зекIо къы­зэ­ращэщтхэмкIэ предложениехэр къахьыгъэх. Джащ фэдэу, хьакIэхэм чIыпIэ дахэхэр къарагъэ­плъыхьанхэм, ящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр афагъэцэ­кIэнхэм Адыгеир зэра­фэхьазырыр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Советым хэт­хэм ащ дырагъэштагъ, та­пэкIи Iофыгъо гъэнэфа­гъэхэм язэхэфынкIэ зэIу­кIэгъухэр яIэщтых.

Iэшъынэ Сусан.

verevochnyj_park_tetis(1)__q6l7ts6