Анахь проект дэгъухэр къыхахыгъэх

Cоциальнэ мэхьанэ зиIэ проектэу кIэлэ­цIыкIу общественнэ организациехэм къагъэхьазырыгъэхэр зыщызэрагъэпшэгъэ зэнэкъокъум икIэух мы мафэхэм кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ республикэ Гупчэм щызэфахьысыжьыгъ.

Зэнэкъокъур уцугъуищэу гощыгъэу кIуагъэ. Му­ниципальнэ уцугъом про­екти 104-рэ къыра­хьылIэгъагъ, ащ щыщэу проект 41-р анахь дэгъоу алъытагъ ыкIи республикэ уцугъом хэлэ­жьагъ.

Зэнэкъокъум икIэух хэлэжьэгъэ нэбгырэ 12-мэ лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ проектхэр къагъэ­лъэгъуагъэх. Ахэм ащыщых: «Унагъор», «ГукIэ­гъу­ныгъэр», «Творчест­вэр», «Спортыр», «Экологиер» ыкIи нэмыкIхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэуми яIоф­шIагъэхэм жюрим осэ­­шIу къафишIыгъ. Зэфэ­хьысыжьэу ашIыгъэ­хэм­кIэ, анахь дэгъоу алъы­тагъэр Адыгэкъалэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м зэхищэгъэ кIэлэцIыкIу ор­ганизациеу «Жъогъобыным» ипроектэу «Семья  — наш теплый дом» зы­фиIорэмрэ Мыекъуапэ дэт эколого-биологиче­скэ лицееу N 35-м икIэ­лэ­цIыкIу общественнэ ор­ганизациеу «Глобус» зы­фиIорэм къыгъэхьазыры­гъэ проектэу «Экология и дети» зыфиIорэмрэ.

— Мыщ фэдэ Iофтхьа­бзэхэм шIуагъэ къызэрахьырэр ыкIи нахьыбэрэ зэхэщэгъэнхэ зэрэфаехэр къэлъэгъуагъ. Социальнэ мэхьанэ зиIэ гу­мэкIыгъохэм якъыхэгъэщын ныбжьыкIэхэр хэлажьэх, ащ нэмыкIэу кIэ­лэегъаджэхэм яIофшIэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъу, — къыщаIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ.

(Тикорр.).