ЯшIэныгъэхэм уагъэрэзэнэу щытэп

Зызыщаушэтырэ (пробнэ) ЕГЭ-р къэмысызэ, ­Мыекъуапэ иеджапIэхэм къэлэ контрольнэ Iоф­шIэнхэр ащыкIуагъэх. Ахэм якIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх гъэзетэу «АиФ-Адыгея» зыфиIорэм.

Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, Мые­къуапэ икIэлэеджакIохэм хьисапымкIэ яшIэныгъэхэм уагъэрэзэнэу щытэп. Контрольнэ IофшIэнхэу ЕГЭ шIы­кIэм тетэу зэхащагъэхэм якIэ­уххэр дэйхэу къычIэкIыгъ. Гъэзетым илIыкIо гущыIэгъу фэ­хъугъэу, Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ и Комитет ипащэу Лариса Бессоновам къызэриIуагъэмкIэ, я 9-рэ классхэм ащеджэ­хэрэм яшIэныгъэхэу къэлэ контрольнэ IофшIэнищмэ къа­ща­гъэлъэгъуагъэхэр зэрагъэцэ­кIагъэхэр процент 22-рэ, 27-рэ ыкIи 31-рэ  ныIэп. А Iоф­шIэнхэм анэмыкIэу диагности­ческэкIэ зэджагъэхэм къы­ща­гъэлъэгъуагъэр процент 20,5-рэ ныIэп зэрэхъурэр. Я 11-рэ классхэм гъэцэкIэнхэр про­цент 53-кIэ, 64-кIэ ыкIи 59-кIэ агъэцэкIагъ.

Сыда ащ фэдэу кIэлэ­еджа­кIохэм яшIэныгъэхэр зыкIэ­дэйхэр?

Лариса Бессоновам къызэ­ри­IорэмкIэ, хьисапымкIэ гъэцэ­кIэнхэр базовэ ыкIи профильнэ шапхъэхэм атетэу агощы­гъэхэп. КIэуххэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, ащ фэдэ екIо­лIакIэм фэхьазырэу къычIэ­кIы­гъэр бэп. Профильнэ шапхъэхэм ягъэцэкIэн зыпшъэ ифа­гъэр макIэ. ХьисапымкIэ диагностическэ IофшIэным икIэ­уххэр дэй дэдэхэу къычIэкIыгъ.

УрысыбзэмкIэ кIэлэеджэкIо 35-мэ оценкэ дэй къахьыгъ, хьисапымкIэ «2» къэзыхьы-
гъэр нэбгырэ 78-рэ мэхъу. Ушэтыныр дэеу зыкIугъэхэм якIэлэ­егъаджэхэм джы Iоф адашIэ.

— ХьисапымкIэ базовэ ушэтыным я 7 — 8-рэ классхэм акIурэ материалхэр арых ныIэп къыхиубытэхэрэр. Ахэр дэеу еджэхэрэм атегъэпсыхьагъэх. Базовэ шапхъэр зытын фаер зырыз дэд, ау хэкум икIэлэ­еджакIохэм янахьыбэм ар къы­хахы. ЗэкIэми анахь дэир а ба­зовэ шапхъэр зэрамытышъу­гъэр ары, — еIо гъэсэныгъэм­кIэ Урысые академием и Университет и Адыгэ къута­мэ иIофышIэу ГутIэ Ларисэ.

ХьисапымкIэ ушэтыныр базовэу ыкIи профильнэу зэрагощыгъэм изэрар къэкIуагъэу елъытэ Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ ифакультет идеканэу Мамый Даутэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым Дунэе хьисап олимпиадэм апэрэу Урысы­ем илIыкIохэм апэрэ чIы­пIэхэр къыщахьыгъэхэп, я 26-рэ чIы­пIэм иуцуагъэх.

(Тикорр.).