ЯлэжьапкIэ макIэми…

«ПерестройкэкIэ» зэджэгъэхэ илъэсхэм анахьыбэу утын зэрахыгъэхэм ащыщ Почтэр. НахьыпэкIэ ахэм амалэу яIагъэр, уасэу афашIыщтыгъэр непэ щыIэжьэп.

684f8c9f6daf84dbecf0b75e97a2c4bcПочтэр район гупчэм анахь пэIудзыгъэ псэупIэми анэсы­щтыгъ. Джы ахэр зыпарэми имыщыкIэгъэжьхэм фэд. Поч­тэхэм ащылажьэхэрэм къагъа­хъэрэр зэрэмэкIэ дэдэм къы­хэкIыкIэ, Iоф ащызышIэн щыIэп, почтальонхэр, ­операторхэр, ары пакIошъ, почтэ пащэхэр икъухэрэп. Почтальон зимыIэ почтэхэр Тэхъутэмыкъое районым итых. Мары поселкэ­шхоу Яблоновскэм ипочтэхэм яIэп, нэмыкI псэупIэхэми зимыIэхэр бэу ахэтых. Гъэзетхэм, журналхэм акIэтхагъэхэ щыIэмэ, ежь-ежьырэу макIохэшъ, къахьыжьых. Ары шъхьае Почтэр зыпэчыжьэхэр сыдэу ­хъухэра? Гъэзетыр зикIасэу, ар зиныбджэгъухэм хэкIыпIэ къагъотыгъ. Куп-купэу зэхэхьахэшъ, чэзыур къызнэсыгъэр макIошъ, нэмыкI­хэм яехэри къехьыжьых.

Почтэ зэпхыныгъэхэр зэрэзэщыкъуагъэхэм иягъэ мыма­кIэу кIэтхэнымкIи къэкIо, кIэ­т­хакIохэр бэкIэ нахь макIэ хъу­гъэх. Уасэхэр къызэраIэты­гъэ­хэм имызакъоу, почтальонхэр чIы­пIабэхэм зэрямыIэхэри, зы­кIэтхагъэхэр ежь-ежьырэу къызэрамыхьыжьышъущтыри ащ ушъхьагъу фэхъугъэх. Поселкэу Яблоновскэм щыпсэурэ синэIосэ лIым «Адыгэ ма­къэр» къыретхыкIымэ сеуп­чIыгъ. КIэ­тхапкIэр къызэра­Iэтыгъэр, ежь ипенсие зэрэ­макIэр, кIочIэгъу зэрэфыримыкъущтыр ащ къы­Iуагъ. Мэзищ кIэтхэгъукIэ илъэс­ныкъом укIэтхэн плъэ­кIы­нэу зэрашIы­гъэр есIуагъ.

— КъапIорэр гъэшIэгъоны, ар сшIагъэп. «Адыгэ макъэр» сикIас, сыкIэтхэщт, — ыIуагъ лIым.

Игъунэгъу кIэлэцIыкIур зы­дэкIорэ еджапIэм Почтэр пэ­гъунэгъушъ, джы ащ къыфехьыжьы, зы статья блимыгъэ­кIэу еджэ. Нэужым сишIогъэшхо зэрекIыгъэр, гъэзетым игуа­пэу зэреджэрэр, тIо кIи­джыкIыжьырэ статьяхэр къызэ­рахэкIыхэрэр телефонкIэ къы­сиIуагъ. Мы щысэм Почтэм иIофышIэхэм икъу фэдизэу япшъэрылъхэр зэрамыгъэца­кIэ­хэрэр къеушыхьаты. Арэу щытми, ахэри бгъэмысэнхэу хъурэп, ялэжьапкIэ мэкIэ дэд. ЦIыфым дэгъоу Iоф ышIэным пае иIоф­шIэн кIэгушIу­жьы­нэу, федэ къыфы­хэкIынэу пшIын фае.

Арэу щытми, къинхэм апэшIуе­кIохэзэ алъэкI къамыгъанэу Iоф зы­шIэхэрэри щы­Iэх. АщкIэ Афыпсыпэ дэт Почтэм иIоф­шIакIэ щысэу къэпхьын плъэкIыщт. Ащ ипащ Чэмышъо Ма­ринэ. Коллективыр инэп, пстэумкIи нэ­бгыритф ныIэп зэрэхъурэр: ахэр опе­раторэу Iэлэлэ Дарыет, поч­тальонхэу Жэнэ Нурыет, Бэ­джэ­щэ Рим, ­Дубковэ ­Дарыет. Гъэзетхэм пстэ­умкIи нэбгыри 170-рэ акIатхэрэр, анахьыбэу «Согласиер», «Адыгэ макъэр», «Вольная Кубань» зыфиIорэр ары къыратхыкIы­хэрэр. КIэтхэ­кIо анахь чанэу чылэм дэсых Цухъо Хьазрэт, Къытыжъ Аслъанэ, Жэнэ Байслъан, Ацумыжъ Мэдинэ, Мэт Аслъан, БжьэшIо Юсыф.

Тхьамафэм тIогъогогъо Поч­тэм гъэзетхэр кIэтхагъэхэм алъе­­гъэIэсых. Почтальон пэпчъ ахэр къырихьакIыхэ зыхъукIэ,  километрэ 15 фэдиз екIу.

ХЪУЩТ Щэбан.