«ШIушIэ тамыгъ»

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие икъу­лы­къушIэ­хэм, хабзэ зэрафэхъугъэу, кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэм Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр ащызэхащэх.

DSC08871Мы мафэхэм зичэзыу Iоф­тхьабзэу «ШIушIэ тамыгъ» зы­фиIорэр щыкIуагъ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 33-м.

Къыхэгъэщыгъэн фае, ГИБДД-м иотделэу Мыекъуапэ щыIэм иинспекторхэр кIэлэ­цIыкIухэм адэжь хьакIэу бэрэ къэкIох. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр агу къагъэ­кIы­жьынымкIэ а мафэр рагъэжьагъ.

ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэури гъогум зэрэщызекIонхэ фаем фэгъэхьыгъэу полици­ем икапитанэу Цэй Розали зэ­дэгущыIэгъоу адишIыгъэм лъэшэу ашIогъэшIэгъонэу кIэлэцIы­кIухэр къедэIугъэх. Нэужым джэгукIэ шIыкIэм тетэу зэра­гъэ­шIагъэр къагъэлъэгъожьыгъ. Гъогу «шIушIэ тамыгъэхэр», агу рихьырэ джэгуалъэхэр аштэхи, инспекторхэм ягъусэхэу гъо­­­гум техьагъэх. Гъогу зэпы­ры­­кIыпIэхэм узэращызекIощтыр, водительхэри къэуцухэмэ, лъэс­рыкIохэр благъэкIыхэзэ зэра­шIын фаер хэушъхьафыкIыгъэ тамыгъэу къагъэхьазырыгъэхэм къыраIотыкIыгъ.

Сабыйхэм къакIухьэфэ ны-тыхэри къахэхьагъэх. Ахэми гъо­гурыкIоным ишапхъэхэр джы­ри зэ агу къагъэкIыжьыгъэх, ана­хьэу зэрапхыхьэрэ хэу­шъхьа­фыкIыгъэ тIысыпIэхэр агъэ­федэнхэу зэрэщытым анаIэ тырарагъэдзагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэуми шIухьафтынэу мэфэ­лъытэхэр, шапхъэхэр зэрытхэ­гъэ тхьэпэ хэутыгъэхэр афагощыгъэх.