ЦIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Адыгэ Республикэм ихабзэ изаконодательнэ къулыкъу илIыкIоу ФедерациемкIэ Советым щыIэ Хъопсэрыкъо Мурат мыгъэкIэ апэрэу цIыфхэр ри­гъэблэгъагъэх.

URZ_8354 (1)Хъопсэрыкъо Мурат амал иIэ хъу къэс тихэгъэгу икъэлэ шъхьаIи, джащ фэдэу регион тхьамафэхэр зэхащэхэ зыхъукIэ Мыекъуапи Адыгеим щыпсэухэрэм ащыIокIэ. Джащ фэдэ лъэхъанхэм республикэм исхэм ягумэкIыгъохэм защегъэ­гъуазэ ыкIи ахэм зэрадеIэщт шIыкIэр къегъоты. Адыгеим ичIы­­пIэ зэфэшъхьафхэм ащы­псэурэ нэбгырэ 20-м ­фэдизмэ сенаторым зыIуагъакIэ ашIои­гъоу зарагъэтхыгъагъ.

— Зыщылэжьэрэ чIыпIэм елъытыгъэу хэти пшъэрылъэу иIэр зэшIуихын, тэри цIыфхэм тадеIэн фае. Непэ Iофыгъоу ты­наIэ зытетыдзагъэ пэпчъ ыкIэм нэдгъэсыщт, — къыIуагъ Хъопсэрыкъо Мурат.

ЦIыфхэр анахьэу зыгъэгу­мэ­кIыщтыгъэхэр зыщыпсэущтхэ унэ къафыхэгъэкIыгъэным, псэупIэхэм яинфраструктурэ зэ­тегъэпсыхьэгъэным, унэ-коммунальнэ хъызмэтым япхыгъэ Iофыгъохэр ары. Сэкъатныгъэ зиIэхэми ащ зыкъыфагъэзэ­гъагъ. Iофыгъо заулэ къафызэ­хафыгъ, нэмыкIхэмкIэ ведомст­вэ гъэнэ­фагъэхэм зафагъэзэнэу къагъэ­гугъагъэх. Iофтхьа­бзэу зэра­хьа­­гъэхэмкIэ за­къы­фэзыгъэза­гъэ пэпчъ тхыгъэ ыужкIэ IэкIа­гъэхьажьыщт.