Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ­и Министерствэ къызэритырэмкIэ, гъэтхапэм и 28-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 3-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 61-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: тыгъуагъэхэу 23-рэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 8, машинэр рафыжьагъэу 4, хъункIэн бзэджэшIагъэу 1, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъого­гъуи 7-рэ аукъуагъэу хэ­бзэ­ухъу­мэкIо къулыкъухэм къыха­гъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 34-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 50-м ехъу.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыге­им игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 8 къатехъухьагъ. Ахэм нэбгыри 3 ахэкIодагъ, нэбгыри 8-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу во­дитель 46-рэ къаубытыгъ, гъо­гурыкIоным ишапхъэхэр гъого­гъу 2672-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Кабелыр зытыгъугъэр къаубытыгъ

Тыгъон бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ кIэлэ Iэтахъор УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Ми­нис­терствэ иотделэу Мыекъо­пэ районым щыIэм ­иуголовнэ розыск икъулыкъушIэхэм къаубытыгъ. Илъэсэу тызхэтым гъэтхапэм икъихьэгъум зэпхыныгъэм ифэIо-фашIэхэр зыгъэ­цэкIэрэ организацием иIофы­шIэхэм полицием ирайон отдел идежурнэ часть зыкъыфа­гъэзагъ. Ахэм къызэраIуа­гъэм­кIэ, связым илиние ауплъэкIузэ, кабель метрэ 900 фэдиз зэратыгъугъэр къыхагъэщыгъ. Мыщ епхыгъэу хэбзэухъума­кIохэм уголовнэ Iоф къызэIуа­хыгъ. Оперативникхэм Iофыр зэ­хафызэ, станицэу Абадзехскэм щыпсэурэ илъэс 17 зыныбжь кIэлэ Iэтахъор мы бзэ­джэшIагъэм хэщэгъэн ылъэкIы­щтэу къэбар къаIэкIэхьагъ. Зы­ныбжь имыкъугъэр полицей­скэхэм къаубытыгъ, ахэм яуп­чIэхэм джэуапхэр къариты­жьыхэзэ, кабелыр зэритыгъу­гъэм еуцолIэжьыгъ. ГъучIхэр зы­щаштэрэ пунктэу поселкэу Тульскэм дэтым кабелыр щищагъ. КIэлакIэр нэмыкI бзэ­джэшIагъэхэм ахэщагъэмэ джы ауплъэкIу, ныбжьыкI нахь мы­шIэми, ыпэкIэ ар хьапсым дэсыгъ.

Зыныбжь хэкIотагъэр ыхъункIагъ

УФ-м и МВД иотделэу Красногвардейскэ районым щыIэм икъулыкъушIэхэм зэхащэ­гъэ опе­ративнэ-лъыхъун Iоф­тхьа­бзэ­хэм яшIуагъэкIэ, хъун­кIэн бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ хъулъфыгъэр къаубытыгъ. Селоу Большесидоровскэм щы­псэурэ илъэс 76-рэ зыныбжь пенсионеркэр хэбзэухъумакIо­хэм адэжь къэкIуагъ ыкIи ащ ылъэныкъокIэ бзэджэшIагъэ зэрэзэрахьагъэр къафиIотагъ. Мы мафэм тучаным къикIыжьызэ, амыгъэунэфыгъэ хъулъфыгъэ горэ къечъалIи, ыIыгъыгъэ Iалъ­мэ­къыр IэкIитхъи, зигъэбы­лъыжьыгъ. БзэджашIэм итеплъэ зыфэдэр нэбгырэ заулэмэ къаIотагъ, ащ ишIуагъэкIэ, полицием иучастковэ уполномоченнэхэм ар къаубытын алъэкIыгъ. ЫпэкIэ хьапсым пчъагъэрэ дэсыгъэ хъулъфыгъэр ышIагъэм еуцолIэжьыгъ. Зэхэфынхэр макIох.

Илъэси 8-рэ хьапсым дэсыщт

2016-рэ илъэсым, щылэ ма­зэм поселкэу Яблоновскэм щы­псэурэ илъэс 24-рэ зыныбжь кIэлакIэм шъобж хьылъэхэр ты­ращагъэхэу Тэхъутэмыкъое рай­оным ихэбзэухъумакIохэм къэ­бар къаIэкIэхьагъ. Зэрагъэу­нэ­фыгъэмкIэ, шъэжъыекIэ ащ хэпыджагъэх. Мы мэфэ дэдэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Полицейскэхэм оперативнэ ыкIи следственнэ Iофтхьабзэхэр ра­гъэкIокIхэзэ, бзэджэшIагъэр зе­зыхьагъэу зэгуцафэхэрэр мэфэ заулэкIэ агъэунэфыгъ. Шъобж хьылъэхэр зытыращагъэм илэ­гъоу ар къычIэкIыгъ, ышIагъэми еуцолIэжьыгъ. Къызэрэнэфа­гъэм­кIэ, мы мафэм нэбгыритIур аркъ зэдешъуагъэх, нэужым азыфагу зэмызэгъыныгъэ къитэджагъ. Ащ бзэджэшIэгъэ хьы­лъэр къыкIэлъыкIуагъ. КIэлэ ныб­жьыкIэм ыпэкIэ пшъэдэкIы­жьэу ыхьын фэягъэр зэримы­пщыныгъэр хьыкумым къыди­лъыти, илъэси 8-рэ хьапсым дэ­сынэу унашъо ышIыгъ.

Ешъоным къафихьыгъ

Мыекъопэ районым ит посел­кэу Каменномостскэм щыпсэу­рэ пенсионерыр пчэдыжьым жьэу къэтэджыгъэу идунай зы­хъожьыгъэ хъулъфыгъэм ихьа­дэ иунэ дэжь къыщигъотыгъ. АукIыгъэ хъулъфыгъэр ­зыщыщыр мы чIыпIэм къэсыгъэ полицием икъулыкъушIэхэм агъэунэфыгъ, илъэс 45-рэ зыныбжь хъулъфы­гъэр мы псэупIэ дэдэм ­дэсыгъ. Следственнэ органхэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Хэбзэухъу­макIохэм оперативнэ Iофтхьа­бзэхэр рагъэкIокIызэ, ­поселкэу Каменномостскэм щыпсэурэ нэбгыритIу мы бзэджэшIагъэм хэщэгъэнхэ алъэкIыщтэу агъэ­унэфыгъ. ПсынкIэ Iофэу ахэр розыскым ратыгъэх. Зым инэ­Iосэ кIалэм иунэ зыщигъэбы­лъыщтыгъэ, ятIонэрэр Мыекъопэ автовокзалым тетэу къаубытыгъ. Хъулъфыгъэм билет къыщэфыгъахэу, нэмыкI шъолъыр кIожьынэу зигъэхьазырыгъагъ.

Мы бзэджэшIа­гъэм лъапсэу фэхъугъэр ешъо­ныр ары. Мы мафэм нэбгыри­щым шъон пытэхэр агъэфе­да­гъэх, ыкIи зэмызэгъыныгъэ азыфагу къитэ­джагъ, ащ хэкIыхи, зэзэуа­гъэх. ХьакIэу къэкIуагъэр бзэджэ­шIитIум аIэкIэукIагъ, идунай зэ­­рихъожьыгъэр къызагурэIом, унэм къырахи, гъунэгъу урамым тыралъхьагъ. Уголовнэ Iо­фыр зэхафы.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iофхэм­кIэ и Министерствэ
ипресс-къулыкъу