Социальнэ рекламэр хагъэхьащт

Мыекъуапэ икъэлэ парк проектэу «Кинопарк» зы­фи­Iорэр щэкIо. Зэрэ­рахъу­хьэрэм­кIэ, фильмэхэр къы­рамыгъажьэхэзэ апэ социальнэ рекламэр Iэта­хъо­хэм къафагъэлъэгъощт.

54e089a9183480Кином и Илъэс къыдыхэлъы­тагъэу урысые фильмэхэр ыпкIэ хэмылъэу тикъалэ къыщагъэлъэгъощтых.

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» зыфиIорэм ипресс-къулыкъу къызэри­ты­гъэмкIэ, сеансыр аублэным ыпэкIэ псауныгъэм зэрар езыхыщт шIыкIэхэр щыгъэзыегъэн­хэр ыкIи тутыным, ешъоным, наркоманием апэIапчъэ хъунхэм афэIорышIэрэ социальнэ роликхэр ныбжьыкIэхэм къафагъэлъэгъощтых.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэ­зекIогъэнхэм пэуцужьырэ къэлэ комиссием изэхэсыгъоу щыIа­гъэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьа­­бзэ­хэр нахь гъэлъэшы­гъэнхэу, творческэ IофшIэнхэм нахьыбэрэ кIэлэцIыкIухэр хагъэлэжьэнхэу, ащ пае про­ектыкIэ гъэшIэгъонхэр къаугу­пшысынхэу мэрэу Александр Наро­ли­ным афигъэпытагъ. ИкIыгъэ илъэ­сым наркоманием пэшIуе­кIорэ Iофтхьэбзи 128-рэ Мые­къуапэ щызэхащагъ. Ащ хахьэ­щтыгъэх видеороликхэм якъэ­гъэлъэгъон, лекциехэр, зэIукIэ­гъухэр, зэдэгущыIэгъухэр.

Къэлэ администрацием куль­турэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ къызэриIуа­гъэм­кIэ, а Iофым лъэныкъуитIоу Iоф дашIэ. Апэрэр — гъэшIэ­гъонэу ыкIи шIуагъэ къытэу Iэтахъохэм яуахътэ зэрагъэкIо­щтыр зэхэщэгъэныр, творческэ IофшIэнхэм чанэу къахэгъэлэжьэгъэнхэр. ЯтIонэрэр — наркоманием иягъэу къакIорэм имэхьанэ афызэхэфыгъэныр ыкIи агурыгъэIогъэныр.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ лъэ­ныкъо зэфэшъхьафмэ афэгъэ­зэгъэ клуб 72-у дэтым нэ­бгырэ 1300-рэ къякIуалIэ. Фэдэ клубхэр къоджэ культурэм иунэхэу Подгорнэм, Гавердовскэм, Ханскэм адэтхэми ащызэхэщагъэх. Культурэ Iофтхьабзэу рекIокIыхэрэм кIэлэцIыкIухэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо.

Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэм хэушъхьафыкIыгъэ тестированиехэр арагъэкIунхэшъ, «щынагъо зышъхьащыт» Iэтахъоу къыхагъэщыхэрэм язакъоу Iоф адашIэнэу Александр Наролиным комиссием хэтхэм афигъэ­пытагъ.

Iэшъынэ Сусан.