Республикэм къыщыдагъэкIыхэрэри

Адыгеим къыщыдагъэкIырэ продукциер джы щэ­пIэ зэхэтышхоу «Пятерочка» зыфиIорэми щыIуа­гъэкIы. АР-м экономикэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ сетьхэм япащэхэмрэ ащ фэдэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

16_31Министерствэм къызэриты­гъэмкIэ, республикэм ипредприятиехэу ООО-у «Питейный дом» зыфиIорэр, щэм хэшIы­кIыгъэ гъомылапхъэхэр къэзы­шIырэ заводэу станицэу Джа­джэм дэтыр ыкIи хьалыгъу­гъэжъэ комбинатэу «Тульскэр» арых мы уахътэм зипродукцие «Пятерочкэм» къытезылъхьагъэр. ПстэумкIи тучани 6 мыщ иеу республикэм ит. Ахэм ащыщэу 3-р Мыекъуапэ дэтых, адрэхэр Мыекъопэ, Кощхьэ­блэ ыкIи Джэджэ районхэм къащызэIуахыгъэх.

Адыгеим ипредприятиехэм япро­дукцие зыщыIуагъэкIырэ щэпIэ зэхэтхэр джы 4 хъу-
гъэ. «Пятерочкэм» имызакъоу, «Маг­нитыр» хъызмэтшIэпIэ 18-мэ адэ­лажьэ, гипермаркетэу «Ашан» зыфиIорэм предприятии 10-мэ япродукцие ращалIэ, «МЭТРО-р» зыдэлажьэрэр пред­приятии 5 мэхъу. Минис­терствэм испециалистхэм къы­зэ­рэхагъэщырэмкIэ, мыщ фэдэ щэпIэ зэхэтышхохэр нахьыбэу къырагъэуцохэмэ, республикэм ибюджет хэбзэIахьэу къыхалъхьэрэми къыхэхъощт, типредприятиехэм япродукцие зыщы­IуагъэкIыщтыри нахьыбэ хъущт.