Ныбджэгъум фэгъэхьыгъ

МэзитIурэ ныкъорэ хъугъэ тиныбджэгъу хьалэлэу, гъомылэпхъэшI сэнэхьатым зищыIэныгъэ фэзы­гъэлэжьэгъэ Дыхъу Рэмэзан къызытхэмытыжьыр. АхэкIыжьыгъ ар игупсэхэм, иIахьылхэм, иныб­джэгъухэм, ау уехъопсэнэу мыкIодыжьын лъэуж дахэ къыгъэнагъ, тыгухэм ар арылъыщт.

Духу РамазанДыхъу Рэмэзан Исхьакъ ыкъор мэлылъфэгъум и 7-м, 1939-рэ илъэсым къуаджэу ПчыхьалIыкъуае дэсыгъэ бын-унэгъошхом аужырэ сабыеу къихъухьагъ. А мэфэ шъыпкъэм, ятэ идунай ыхъожьы­гъагъ. Рэмэзанэ «заом икIэ­лэцIыкIух» зыфаIохэрэм ащыщыгъ. Ятэ-янэхэу Исхьакърэ Нашхъомрэ мэкъумэщышIэ лэ­жьэкIо унагъоу, цIыфхэм лъы­тэныгъэрэ уасэрэ зыфа­шIыхэрэ чылэдэсыгъэх. Ятэ ашъхьэ­щымытыжьыгъэми, ны Iушым нэ­бгыритфэу къылъэхэнагъэхэм агу ыгъэкIодыгъэп. ЗэшитIумрэ зэшыпхъуищымрэ зэфэсакъыжьхэу къэтэджыгъэх, а охътэ къи­ным пэшIуекIуагъэх. А лъэхъа­ным Рэмэзанэ ышнахьыжъэу Щамсудинэ илъэс 12 ­нахьыбэ ымыныбжьыгъэми фэукIочIы-
гъэр къэIогъуай. Ежь Рэмэза­нэ ышъхьэкIэ къыгъэшIагъэм игупсэхэм афишIэнэу къыгъэ­нагъэ щыIэп. Изэфагъэ, ихьа­лэлыгъэ нэрылъэгъугъ ыкIи щы­сэтехыпIагъ.

1957-рэ илъэсым Рэмэзанэ гурыт еджапIэр къызеухым, ­Бу­­турлиновскэм, Воронеж хэкум ит технологическэ техни­ку­мым чIахьи, илъэсиплIэ ще­­джагъ, хьаджыгъэшIынымкIэ сэ­нэхьат зэригъэгъотыгъ. Ащ къы­кIэлъыкIоу Красноармейскэ пынджзаводым, Шэуджэн рай­онымкIэ къутырэу Тихоновым дэт шъхьалым имастерэу Iоф ащишIагъ. А уахътэм, ыныбжь елъытыгъэу, Рэмэзанэ дзэ къулы­къур ыхьын фаеу мэхъу ыкIи Темыр-Кавказ дзэ-округым ихэушъхьафыкIыгъэ танковэ бригадэу Каменск-­Шахтинскэ (Ростов хэкум) дэтым щехьышъ, Адыгеим къе­гъэзэжьы. Дыхъу Рэмэзанэ иIоф­шIэн зыщыригъэжьагъэр Мыекъопэ гъомылэпхъэшI хъыз­мэтшIапIэу поселкэу Тульскэм дэтыр ары. КIалэм иIофшIакIэ, игуетыныгъэ гу лъати, бэ те­мышIагъэу Тэхъутэмыкъое гъо­мылэпхъэшI комбинатым ащэжьи, сэнэшI заводым пэщэ Iэ­натIэр къыщыратыгъагъ. Илъэ­сищ имыкъум предприятием иIоф­хэр дэгъоу зэтыригъэпсыхьагъэх, лэжьакIохэри лъэшэу ыгъэрэзагъэх. ИцIыфыгъэ ха­бзэкIэ, иIофшIакIэкIэ нэмыкIхэм къахэщырэ Дыхъу Рэмэзанэ фэдэ специалист чанхэр, IофшIэкIо емызэщыжьхэр ты­дэкIи ящыкIэгъагъэх. Мыекъо­пэ гъомылэпхъэшI комбинатым ар къащэжьи, илъэси 10-м ехъу­рэ директорэу Iоф щишIагъ. ИсэнэхьаткIэ шIэныгъэ куухэр ыкIи амалхэр къыз­IэкIигъэ­хьан­хэм кIэхъопсырэ кIалэм апшъэ­рэ гъэсэныгъэ ахэмкIэ зэригъэ­гъотын зэрэфаер къыгурыIо­щтыгъ.

1965-рэ илъэсым Дыхъур заочнэ шIыкIэм тетэу Москва дэт гъомылэпхъэшI промышленностым и Всесоюзнэ институт чIэхьагъ ыкIи ар инженер-технологэу къыухыгъ. Илъэс 30-м ехъурэ щысэтехы­пIэу, щытхъу хэлъэу Адыгэ хэ­кум игъомылэпхъэ хъызмэтшIэ­пIабэмэ япащэу Iоф ащишIагъ.

Рэмэзанэ тыдэ Iоф зыщешIи анахь ынаIэ зытетыгъэр, инэплъэгъу римыгъэкIыщтыгъэр псэолъакIэхэм яшIын ары. Ащ гухахъо хигъотэрэ къодыер ар­мырэу, производствэр зэрищы­кIагъэу къэIэтыгъэнымкIэ ишIуа­гъэ къакIощтыгъ. Iэмэ-псыма­кIэхэу Iофыр къэзыгъэпсын­кIэщт­хэри ачIигъэуцощтыгъ, ­къа­шIырэ гъомылапхъэм идэ­гъу­гъэ а зэкIэми зэрялъытыгъэр къыгурыIощтыгъ. Зыфагъэ­зэгъэ Iофыр ыгъэцэкIэным дэ­шъхьахыщтыгъэп, производствэм хэхъоныгъэшхохэр иIагъэх. Ма­фэ къэс пшъэрылъыбэ зэшIо­зыхырэ лэжьакIохэри сыдигъуи Рэмэзанэ инэплъэгъу иты­гъэх, IофшIэпIэ чIыпIэ гупсэфхэр яIэ­ным пылъыгъ. Зыдэлэжьэгъэ цIыфхэм ащ игугъу непи дахэ­кIэ ашIыжьы.

Рэмэзанэ шэнышIо зэтетыгъ. Районхэм Iоф ащишIэ зэхъуми, Мыекъуапэ къызэкIожьми, Адыгэ хэкум изэхэт гъомы­лэпхъэшI предприятиехэм яIэ­шъхьэтетхэм дэгъоу агурыIо­щтыгъ, уасэ фашIыщтыгъ. Арэу къычIэкIын Адыгеим гъомы­лэп­хъэшI предприятиехэмкIэ объ­единением игенеральнэ директорыгъэу ЦунтIыжъ Мэдинэ Дыхъу Рэмэзанэ ригъэблагъи, годзэ IэнатIэр къызкIыфигъэ­шъошэгъагъэр.

Аужырэ илъэсхэм Дыхъум къутырэу «17 лет Октября» зыфиIорэм (Мыекъопэ ­районым) гъомылэпхъэшI хъызмэт­шIапIэ  дигъэуцогъагъ, ащ дэс цIыфы­бэми IофшIапIэ аригъэ­гъотыгъ.

Рэмэзанэ нахьыбэм иуна­гъо­кIэ зыщыпсэугъэр Мые­къуап, ау ыгуи ыпси зыдэ­гъэ­зэгъагъэр ичылэ дахэу Пчы­хьалIыкъуай. Тызэгъусэу а лъэ­ныкъом бэрэ тыкIоу къыхэкIыгъ, ау сынэгу кIэтыр тыдэрэ чылагъо тыдэхьагъэми, Рэмэзанэ къэзымышIэрэ ахэмытэу, къыфэчэфхэу къызэрэпэгъо­кIыщтыгъэхэр ары.

Рэмэзанэрэ ишъхьэгъусэу Бэлэрэ якIэлитIу унагъохэр ашIа­гъэх, ахэм бын ­дахэхэри зэдапIугъэх, рагъэджагъэх. Рэ­мэзанэ икъорэлъф нахьыжъэу Казбек юрист, джы игугъу дахэкIэ аригъэшIэу дзэ къулыкъур ехьы. Азэ Адыгэ къэралыгъо университетым истудентк, Тимур колледжым ще­джэ, Саидэ цIыкIум еджапIэр егугъоу къеухы. Ахэр джы ятэ­тэ Рэмэзанэ ищыIэныгъэ ящы­сэтехыпIэу игъогу рэкIох.

Рэмэзанэ цIыфыгъэ зэфы­щытыкIэхэм гукIэгъур апшъэу игъашIэ къыхьыгъ. КъызэрыкIоу, шъырытэу, шъыпкъагъэ хэ­лъэу, сыдигъуи узэхишIы­кIы­нэу цIыф дэгъугъ. Ныбджэ­гъу­хэмкIэ ар типэщагъ, нахьыжъ гъэшIуагъэу, тиупчIэжьэгъоу щэ­Iэфэ къытхэтыгъ. Ащ ренэу шIум­рэ фабэмрэ къыпкъыры­кIыщтыгъ.

Мы илъэсым, мэлылъфэ­гъум и 7-м, Рэмэзанэ къызы­хъугъэр илъэс 77-рэ мэхъу. Ты­­фэразэу, гуфэбэныгъэ фы­ти­Iэу непэ тыгу къэкIыжьы тэ, иныбджэгъухэм ыкIи игупсэхэм, тищыIэныгъэ лъэужышIу къыхэзынэгъэ Дыхъу Рэмэзанэ тщыгъупшэщтэп.

Китарые Заурбый.

къ. Мыекъуапэ.

Сурэтым итхэр (сэмэгумкIэ укъикIэу): Гъыщ Аскэррэ Ды­хъу Рэмэзанэрэ.