Лъэныкъо пстэумкIи фэхьазырых

Джырэ фэдэ уахътэу осхэр, мылхэр къызщыжъужьыхэу, гъэ­тхэ ощххэр къызщызэкIэлъы­кIохэрэм псыхъохэм псэу адэтыр къадэуным, псэупIэхэм, ­гу­бгъохэм акIэхьаным ищынагъо Урысыем исубъектыбэхэм яIэ мэхъу, гумэкIыгъуабэ къафихьэуи бэрэ къыхэкIыгъ.

img_0063_b61a5Адыгеири а гумэкIыгъом къыухьэрэп. Ащ фэшI псыхъохэм псэу адэтым изытет, ахэм къахэхъощтымэ, къахэхъон ылъэ­кIыщтыр зыфэдизыр пэшIоры­гъэшъ прогноз илъэс къэс ашIы, зэрар ащ къымыхьыным зыфагъэхьазыры.

АР-м цIыфхэр къэухъумэ­гъэнхэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет ипащэу Блэгъожъ Юрэ къызэриIуа­гъэмкIэ, псыхъо цIыкIухэу Фэдз, Чехрак, Псыарыщ зыфиIохэрэр къыдэкIыхэмэ, Кощхьэблэ районым ит псэупIэхэм къакIэхьан ылъэкIыщтэу, псыхъоу Лабэ къы­дэумэ, Красногвардейскэ районым ипсэупIэхэм зэрар къа­фихьынкIэ щынагъоу, Чехрак, псы­хъоу Айрюм игъусэу, Джэ­джэ районым ипсэупIэхэмкIэ гумэкIыгъоу прогнозэу ашIыгъэ­хэм къагъэлъэгъуагъ.

Ау ар псыр къадэумэ ары… Комитетым ипащэ къызэрэкIи­гъэ­тхъыгъэмкIэ, ащ фэдэ гумэ­кIыгъо типсыхъохэм къахьыным ищынагъо мы илъэсым щыIэп. Псыхъохэм псэу адэтым къыха­хъомэ зэрар къымыхьыным фытегъэпсыхьэгъэ планэу агъэнэфэ­гъагъэм къыдилъытэрэ IофшIэн шъхьаIэхэр зэкIэри гъэцэкIагъэ хъугъэ. 2016-рэ илъэсым федеральнэ, республикэ ыкIи муниципальнэ бюджетхэм къахэхыгъэу сомэ миллион 93,81-рэ мы IофшIэнхэм апаIуагъэ­хьанэу агъэнэфагъ. Ащ имыза­къоу, АР-м ипащэхэм яунашъо­кIэ, ошIэ-дэмышIэ Iоф къэхъу­мэ, ащ къыздихьыгъэ тхьамы­кIа­гъохэм ядэгъэзыжьын пэ­Iуагъэхьанэу сомэ миллиони 107,845-рэ ыкIи сомэ ­миллион 40,41-рэ ауасэ техникэ Iэпэ­чIэгъанэу агъэхьазырыгъ.

Джащ фэдэу АР-м цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэ­мышIэ IофхэмкIэ и Комитет ипа­щэ къызэриIуагъэмкIэ, псы­хъохэм, каналхэм, лъэмыдж чIэгъхэм, псыдэчъыпIэхэм ягъэ­къэбзэн, нэпкъхэм ягъэпытэн ары анахьэу анаIэ зытырагъэ­тырэр. Къуаджэу Улапэ дэжькIэ псыхъоу Лабэ инэпкъэу сэмэгу лъэныкъомкIэ гъэзагъэр километрэ 290-рэ хъоу агъэпытэжьыгъ. Мыекъопэ районымкIэ къутырэу Шэнтыкъо дэжькIэ псыхъоу Шэнтыкъо щыщэу метрэ 560-м, Джэджэ районымкIэ къутырэу Смольчев-Малиновский зыфиIорэм дэжькIэ псыхъоу Чехрак щыщэу метрэ 960-м ягъэ­­къэбзэн мэлылъфэгъу мазэм аухыщт. Гидротехническэ псэуалъэу зэщыкъоным ищынагъо къэзытырэ республикэм иIэп.

Росгидрометым исистемэ къыдыхэлъытэгъэ оборудовании 10-у Адыгеим щагъэуцугъэхэм, Краснодар краим щагъэпсыгъэ­хэм ащыщэу 2-м, псыхъохэу Лабэ, Фарзэ ыкIи ­Шъхьэгуащэ язытет къэзыгъэлъэгъощт оборудованиеу атырагъэуцуагъэхэм яшIуагъэкIэ псыхъохэм псэу адэтым лъэплъэх. Ахэм зэкIэми шапхъэхэм адиштэу Iоф ашIэ, зищыкIагъэхэр агъэкIэжьыгъэх. Джащ фэдэу Ю. Блэгъожъым къы­зэриIуагъэмкIэ, межведомст­веннэ IофышIэ купымрэ УФ-м и МЧС АР-мкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ игъэIорышIа­пIэхэм яоперативнэ штабхэмрэ псыхъо­хэм ­къазэрэхахъорэм лъэплъэх. МЧС-м АР-мкIэ и Гъэ­IорышIапIэ оперативнэ группэ 20-мэ ыкIи мэшIогъэкIуасэхэмрэ спасательхэмрэ ягарнизонхэм Iоф зэра­шIэщт планыр ыгъэнэфагъ, аппарат зэфэшъхьафхэр ыгъэфедэхэзэ, ошъогумкIэ псыхъохэм язытет лъэплъэ. ОшIэ-дэмышIэ Iоф къэ­хъумэ, ащ къыздихьы­гъэ тхьамыкIагъор дэгъэзыжьыгъэ хъуным зэкIэмкIи нэбгырэ мини 4-м ехъу ыкIи техникэ зэфэ­шъхьафэу 855-рэ фэхьазырых.