КIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъон

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу ­Адыгэ электрическэ сетьхэм испециалистхэм зэхащэгъэ егъэджэнхэм республикэм и Джэджэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм арыт къоджэ гурыт еджапIэхэм якIэлэеджэкIо 330-рэ ахэлэжьагъэх.

дети сжЭлектричествэр щынэгъончъэу щытыным, ащ къыди­лъы­тэрэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм афэшI анахьэу анаIэ зытыра­гъэтын фэе лъэныкъохэр кIэлэ­еджакIохэм къафаIотагъэх.

Энергетикэм иурокхэр станицэу Джаджэм, поселкэу Новэм, селоу Еленовскэм адэт еджапIэхэм ащыкIуагъэх. Щынэгъончъэным, электричествэм узэрэдэзекIон фаер къэзыгъэ­нэфэрэ шапхъэхэм, ­энергетикэм епхыгъэ псэуалъэхэм адэжь узэращызекIон фаем япхыгъэ Iофыгъохэм специалистхэр къа­тегущыIагъэх, лекциехэр, Iэнэ хъураехэр зэхащагъэх. Ащ пае мультимедийнэ ыкIи видеозэ­пхыныгъэ амалхэр къызфагъэ­федагъэх. КIэлэеджакIохэм а пстэури ашIогъэшIэгъоныгъ, зы­гъэгумэкIыхэрэ упчIэхэри къатыгъэх.

Iофтхьабзэхэр зыщыкIогъэ гъэ­сэныгъэм иучреждениехэм япащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ егъэджэнхэм мэхьа­нэшхо яI, анахь шъхьаIэр зы­ныбжь имыкъугъэхэр фэчэфхэу ащ зэрэхэлажьэхэрэр ары. Адыгэ электрическэ сетьхэм япащэхэм зэрагъэнэфагъэмкIэ, шIуагъэ къэзытырэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр тапэкIи рагъэкIо­кIыхэзэ ашIыщт, ахэм ахэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ ашIыным пылъыщтых.

(Тикорр.).