ЗэхэщэкIо дэгъоу щэрэт

Адыгэ Республикэм ия 25-рэ илъэс фэгъэхьыгъэу «Культурэм иIофышIэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэ­къо­къур Мыекъуапэ щызэхащагъ. Къалэхэм, районхэм къа­рыкIыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ къа­гъэлъэгъуагъ.

DSC_0542Зэнэкъокъум икъызэIухын хэлэжьа­гъэхэм гукъэкIыжьэу яIэр макIэп. Республикэм культурэмкIэ и Гупчэ идирек­торэу Къулэ Амэрбый якIэщакIоу культурэм иIофышIэхэр, еджакIохэр зэхэтхэу пчэгум къихьагъэх, республикэм ехьылIэ­гъэ орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх.

Ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Правительствэм, зэхэщэкIо купым ацIэкIэ зэнэкъокъум хэлажьэрэмэ къафэгу­шIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынэу афиIуагъ Урысыем, Адыгеим, Ингушетием куль­турэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт.

ШъэуапцIэкъо Аминэт иеплъыкIэхэм къахигъэщыгъ зэнэкъокъум имэхьанэ зыкъызэриIэтырэр. Республикэм ия 25-рэ илъэс пэгъокIыхэзэ, яIофшIагъэ зэфахьысыжьы, зым зыр ищысэтехыпI. Зэнэкъо­къур еджапIэ афэхъу.

Пхъэдзым ыуж аублэ

Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм уиIэпэIэсэныгъэ къащыбгъэлъэгъоныр IэшIэхэп. Сыд фэдиз опыт уиIэми, огумэкIы. ЗэхэщакIохэм ар къыдалъыти, пхъэдзыкIэ къыхахыгъ ­чэзыур зынэсыщтыр. Апэу пчэгум къихьагъэр лъэпкъ искусствэм щызэлъашIэрэ Нэгэрэкъо Казбек ары.

DSC_0594

Адыгэ шъуашэр щыгъ, адыгабзэкIэ IупкIэу къэгущыIэ. Лъэпкъ орэдэу къыхидзэхэрэр фольклорым къыхихыгъэх. Жъыур игъусэшъ, адыгэ шэн-хабзэхэри ирепертуар нахьышIоу хигъэхьагъэх. К. Нэгэрэкъор шыкIэпщынау, къамылапщ, пщынао, ансамблэу «Джэныкъо машIом» ихудожественнэ пащ. Апшъэрэ еджапIэр къызэриухыгъэр къэтIуагъэм къыхэдгъэхъожьмэ, Тыркуем, Германием, нэ­мыкI­хэм зэращыIагъэм игугъу къэтшIын фаеу тэлъытэ.

Творчествэм иIэпэIэсэныгъэ зэрэщыпхырищырэм, исэнэхьат лъагэу ыIэтын зэрилъэ­кIы­гъэм афэшI хэушъхьафыкIыгъэ Диплом Казбек къыфагъэшъошагъ. Шэуджэн районым ар щэпсэу.

Красногвардейскэ районымкIэ Улапэ куль­турэм и Унэу дэтым иIофышIэу, ­ансам­блэу «Бэслъэнэим» къашъохэр фэзыгъэуцурэ Уракъ Заринэ бэшIагъэу тинэIуас, искусст­вэм лъэгъо хэхыгъэ фэзышIы зышIоигъомэ ащыщ. Пчэгум дахэу къызэрэщышъорэм да­кIоу, ныбжьыкIэхэр зылъищэнхэ елъэкIы. — Сисэнэхьат сыгу рехьы, цIыф гъэшIэгъон­мэ саIуегъакIэ, — къытиIуагъ Уракъ Заринэ. — Культурэм иIофышIэхэм непэ са­кIырыплъы сшIоигъу.

Заринэ я 2-рэ лъэгапIэ зиIэ Дипломыр фагъэшъошагъ.

Джэджэ районым къикIыгъэ Светлана Выдайко ящэнэрэ чIыпIэр  къыдихыгъ.

Очэпщые культурэмкIэ и Унэ ихудожест­веннэ пащэу Цэй Иринэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм изэхэщэнкIэ, сэнаущыгъэу къыгъэ­лъэгъуагъэмкIэ къахагъэщыгъ.

Мыекъопэ районым илIыкIоу Сюзанна Бабаян культурэ ин хэлъэу исэнэхьат ехьы­лIэгъэ къэбархэр къыIотагъэх. Къалэу Мые­къуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» истудиеу «Сувенирым» ипащэу Владимир Хурс, Адыгэкъалэ Лъэпкъ культурэмкIэ и Унэ ирежиссерэу Татько Нэфсэт, Кощхьэ­блэ районым Лъэпкъ культурэмкIэ и Унэ иIофышIэу Цаликова Бэлэ дипломхэр аратыжьыгъэх.

Анахь дэгъур тэшIэ

Культурэм иIофышIэхэм анахь дэгъур къа­хэбгъэщыныр псынкIагъоп. Жюрим изэфэхьысыжьхэм тяжэн фаеу хъугъэ. Тэхъу­тэмыкъое районым культурэмкIэ и Унэ иметодистэу Хъуажъ Асыет апэрэ лъэгапIэ зиIэ Дипломыр фагъэшъошагъ. Зэнэкъокъур рамыгъажьэзэ ащ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

DSC_0515

Тэхъутэмыкъуаехэм мыгъэ гъэхъагъэу ашIыгъэр макIэп. КъэшъокIо купэу «Адыгэ­хэр» зыфиIорэр Урысыем изэнэкъокъоу Москва щыкIуагъэм хэлажьи, апэрэ чIыпIэр, шIухьафтын шъхьаIэр къыдихыгъэх. Джырэ уахътэ культурэм иIофышIэ зэхъокIы­ныгъэу фэхъухэрэр дэгъоу къэзыгъэлъэгъуа­гъэхэм Хъуажъ Асыет ащыщ.

Зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм ахъщэ шIухьафтынхэр, дипломхэр аратыжьыгъэх.

Набэкъохэу Эрхьанрэ Алихъанрэ ­джыри сабыих. Адыгэ шъуашэр ащыгъэу зэIу­кIэ­гъухэм ащытлъэгъугъэх. ХъокIон Хьамеди лъэпкъ шъуашэр щыгъ, ипхъорэлъфхэм алъэ­плъэ. ЗэхэщакIохэм лъэшэу афэраз.

— МэфэкI зэхахьэу тиIэхэр нахьыбэ зэ­рэхъугъэхэм сегъэгушIо, — еIо ХъокIон Хьамедэ. — Сабыйхэр зэIукIэгъухэм ахэтэ­щэх. ЯцIыкIугъом алъэгъурэр ащыгъупшэжьырэп.

Культурэм иIофышIэ зэхэщэкIо дэгъоу щытын фаеу зэнэкъокъум хэлэжьагъэмэ къытаIуагъ. Сыд фэдэ къиныгъохэр тиIэми, культурэм имэхьанэ къедгъэIыхы хъущтэп.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.