Зэхэсыгъо яIагъ

Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яхэдзынкIэ федеральнэ партийнэ голосованиеу щыIэщтым и Адыгэ регион зэхэщэкIо комитет изэхэсыгъо партиеу «Еди­нэ Россием» и Тхьаматэу Д.А. Медведевым иобщественнэ приемнэ мэлылъфэгъум и 4-м щыкIуагъ.

Партием ирегион къутамэ исекретарэу, зэхэщэкIо комитетым итхьаматэу, Адыгеим ипарламент и Тхьаматэ игуа­дзэу Iэщэ Мухьамэд зэIукIэгъур зэрищагъ. Ащ зэрэхигъэунэ­­фы­кIыгъэмкIэ, пэшIорыгъэшъ голосованием къыхэлажьэ зы­шIоигъохэм япчъагъэ Урысые­ми, республикэми щахэхъо. Ар зэпхыгъэр нэфэгъэ икъу хэлъэу хэдзынхэм япхыгъэ Iофтхьабзэ­хэр зэрэзэрахьэхэрэр, партиеу «Единэ Россием» ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутаты­ным­кIэ кандидат хъунхэмкIэ зэ­фэ­дэ амалхэр зэряIэхэр ары. Iэщэ Мухьамэд зэрэхигъэунэфы­кIы­гъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 10-м нэс лъэIу тхылъхэр аIа­хыщтых.

Ащ ыуж зэхэщэкIо комите­тым хэтхэр зыхэплъэнхэу агъэ­нэфэгъэ Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх. ЫпэрапшIэу пэшIоры­гъэшъ голосованием хэлэжьэн­хэу нэбгыритIу джыри атхыгъ. Ахэр — тиреспубликэ ыцIэкIэ Урысые парламентым ыхэрэ палатэ идепутатэу Натхъо Разыетрэ Урысые народнэ фронтым АдыгеимкIэ итхьамэтэгъоу, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» икъутамэ идиректор игуадзэу Щыщэ Людмилэрэ.

ЕтIанэ зэхэсыгъом хэлэжьа­гъэхэр я VI-рэ зэIугъэкIэгъумкIэ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэ­дзын «Единэ Россием» зызэрэфигъэхьазырырэм тегу­щы­Iагъэх. Iэщэ Мухьамэд журна­листхэм къазэрафиIотагъэмкIэ, федеральнэ лъэгапIэм тетэу ащ фэдэ хэдзынхэр зэрэзэхащэрэм фэдэу тиреспублики ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэрахьащтых, мэлылъфэгъум и 20-м нэс лъэIу тхылъхэр аIа­хыщтых. яеплъыкIэкIэ партиеу «Единэ Россием» къыдезыгъа­штэхэрэм ащ фэдэ Iофтхьа­бзэ­хэм чанэу ахэлэжьэнхэу республикэм ипарламент и Тхьа­матэ игуадзэ ариIуагъ. Зэ­хэщэкIо комитетым рахьылIэн фэе документхэр зыфэдэхэр общественнэ приемнэм, партием ирегион гъэцэкIэкIо комитет, «Единэ Россием» ичIыпIэ къутамэхэм ащызэрагъэшIэн алъэкIыщт.