ГукIэгъуныгъэм фэIорышIэ

Урысые организациеу «Сэкъатныгъэ зиIэхэм яобществ» зыфиIорэм и Адыгэ республикэ организацие илIыкIохэр аутизмэм епхыгъэ къэбарыр цIыф­хэм алъыгъэIэсыгъэным и Дунэе мафэ фэгъэхьы­гъэ акциеу «Зажги синим» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

Ащ къыдыхэлъытагъэу мэлы­лъфэгъум и 2-м Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм шар шхъуан­тIэхэр уашъом щыдагъэкIоягъэх.

— ЦIыфхэр а узым фэгъэхьыгъэ къэбарым щымыгъуазэхэ зыхъукIэ, еплъыкIэ мытэ­рэзхэр яIэу къыхэкIы. Ар дэгъэ­зыжьыгъэ хъуным пае аутизмэр зыфэдэр, ащ упэшIуекIо­ным пае анахьэу унаIэ зытеб­гъэтынэу щытыр обществэм къы­фэпIотэн, зэхебгъэхын фае. ГумэкIыгъор пстэуми къагурыIо зыхъукIэ, сымаджэхэм ящыIакIэ нахьышIу хъущт, — къыIуагъ Урысые организациеу «Сэ­къатныгъэ зиIэхэм яобществ» зыфиIорэм и Адыгэ республи­кэ организацие итхьаматэу Агъыр­джэнэкъо Симэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын аутизмэ яIэу нэбгырэ 30-м ехъу рес­публикэм зэрэщагъэунэфы­гъэр. Ахэм реабилитацие зы­щакIурэр Адыгэ республикэ кIэ­лэцIыкIу клиническэ сымэджэ­щымрэ Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэмрэ.

(Тикорр.).