Гуетыныгъэ хэлъэу адыгабзэм дэлэжьэгъэн фае

Гъэтхапэм и 31-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зы­хьырэм бзэшIэныгъэмкIэ иотдел зэхищэгъэ Iэнэ хъураеу «Адыгэ бзэшIэ­ны­гъэр, бзэзэгъэшIэныр: язытет, якъиныгъу, къапыщытыр» зы­фи­Iорэр щыIагъ.Ащ ­адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ­ишапхъэ итэу кIэух зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

DSC_7933

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэ игуадзэу Къэрэтэбан Махьмудэ, АР-м и Адыгэ Хасэ итхьаматэу ЛIы­мыщэкъо Рэмэзан, АКъУ-м фи­лологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет ишIэныгъэлэжь-кIэлэ­егъаджэхэр, Мые­къуапэ иеджэ­пIэ зэфэшъхьафхэм адыга­бзэм­кIэ ащезыгъа­джэхэрэр ыкIи мы институтым иIофышIэхэр. Адыга­бзэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьа­бзэр институтым бзэшIэны­гъэмкIэ иот­­дел ипащэу, фило­логие шIэ­ны­­гъэхэмкIэ докторэу Гъыщ Ну­­хьэ къызэIуихыгъ.

ЗэкIэ къызэхэхьагъэхэр зы Iоф инэу зыдэлажьэхэрэм зэ­пэблагъэ зэришIыхэрэр, адыга­бзэр лъэпкъыбзэу адыгэхэмкIэ зэрэщытыр къыдилъытэзэ, бзэр зэрифэшъуашэу кIэугъоегъэныр, зэгъэшIэгъэныр ыкIи ащкIэ шIа­гъэу щыIэм хэгъэхъогъэныр, адыга­бзэм ишIэныгъэ лъапсэ нахь гъэпытэгъэныр игъоу ылъэ­гъугъ. Iэнэ хъураем хэлажьэ­хэрэм я XIX-рэ лIэшIэгъум щы­псэугъэ цIыф акъылышIо еджа­гъэу Бэрсэй Умарэ адыга­бзэм иапэрэ хьарыфылъэ изэхэгъэ­уцуакIоу, ащкIэ Ставрополь гим­­­назием щыригъаджэхэу зэ­рэщы­тыгъэр кIэкIэу агу къы­гъэ­кIыжьыгъ. Бзэм сыдигъуи уанэ­Iу фэгъэзэпагъэу Iоф дэ­пшIэн зэрэфаер Гъыщым игу­щыIэ щыкIигъэт­хъыгъ.

«Адыгабзэр» зытIокIэ, лъэны­къуабэ ащ къызэриубытырэр, къабзэу урыгущыIэныр, тэ­рэзэу урытхэныр, урыгупшысэныр ыкIи уухъумэныр кIигъэт­хъэу бзэмкIэ зэхахьэр гъэпсы­гъагъэ.

Адэ мы уахътэм лъэпкъы­бзэу адыгабзэм, АР-м икъэра­лыгъо бзэ шъхьаIэу агъэнэфа­гъэм ифэшъуашэм тетэу дэзе­кIоха, агъэфеда, алэжьа, хагъа­хъуа, фэсакъхэу ар къагъэгъу­на? Е хэти гу лъимытахэу, ар мафэ къэс нахь пыдзыгъэ-едзэкIыгъэ мэхъуа? Шъып­къэм тетэу къэпIон хъумэ, адыгабзэм изэшIокI-амал ин мы уахътэм икъоу гъэфедагъэ хъурэп, тапэ­кIэ фэмыдэу уасэу фашIырэри нахь къеIыхыгъ. Ащ елъытыгъэу тины­дэлъ­фыбзэ епхыгъэ гумэ­кIыгъуабэ къэуцу, зыхэмыхъо­рэм хэкIы, арышъ, адыгабзэм изыкъегъэIэтын, ылъапсэ гъэпытэгъэным пыIухьанчъэу Iоф дэшIэгъэн зэрэфаем Iэнэ хъураер фэгъэхьыгъагъ.

DSC_7953

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет иде­канэу Хьамырзэкъо Ну­риет ипсалъэ адыгабзэр лъэпкъыбзэжъхэм зэращыщыр, ­гъогушхо къызэрикIугъэр, шIэныгъэлэжь бэдэдэ зэрэдэлэжьагъэр, науч­нэ лъапсэ зэригъотыгъэр, хэутыгъэ тхыгъабэ зэрэщыIэр, адыгэ тхыгъэ литературэу адыга­бзэр зылъапсэр зэрэтиIэр, ты­бзэ зэрэбаир, зиушхун амалы­бэ иIэ зэрэхъугъэр, а зэкIэ зэ­тепIажэ зэрэмыхъущтыр къы­Iуагъ. Адыгабзэм идэлэжьэн-хэ­гъэхъон пэрыохъу фэхъурэ лъэныкъохэми къащыуцугъ: адыга­бзэр икъоу сабыим ыкIи ныбжьыкIэхэм аIулъ зэрэмы­хъурэм, адыгабзэм илъэкI-фитыныгъэхэр нахь къыхэгъэщы­гъэнхэм, егъэджэпIэ пстэуми ащ анаIэ щатырагъэтыныр зэрищыкIагъэр кIигъэтхъыгъ. Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ сыхьат пчъагъэр мэкIэ дэдэ зэ­рашIыгъэм иягъэ лъэшэу къа­кIоу ылъытагъ. Ны-тыхэр, къэ­ра­лыгъор, еджапIэр ыкIи еджа­кIо­хэр нахь зэфэщагъэхэу, а зэ­кIэри адыгабзэм изэгъэшIэн фэ­гъэIорышIэгъэныр ищыкIагъэу ылъытагъ. Мы Iофыгъо инымкIэ ежьхэм къэралыгъо Программэ зэрагъэхьазырырэр къы­Iуагъ.

Iэнэ хъураер зэхэгущыIэжь шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Адыга­бзэм ичIыпIэ пытэ егъэгъотыжьыгъэныр къыдалъытэзэ къэ­гущыIагъэх Адыгэ Хасэм итхьа­матэу ЛIымыщэкъо ­Рэмэзанэ, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм игуадзэу Къэрэтэ
бан Махьмудэ, лъэпкъ гъэзе­тэу «Адыгэ макъэм» пшъэдэкIыжь зыхьырэ исекретарэу, редактор шъхьаIэм игуадзэу Хъурмэ Хъусенэ, филологие шIэныгъэ­хэмкIэ кандидатхэу Тэу Лари­сэ, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ, шIэныгъэлэжьхэу Мамый Руслъан, Абрэдж Ачэрдан, нэ­мыкI­хэри. Адыгабзэр непэ икъоу гъэфедэгъэнымкIэ хэкIы­пIэу зишIуагъэ къэкIонэу алъытэхэрэм ахэр къатегущыIагъэх. Ары, лъэпкъыбзэм иIофыгъо ар зие адыгэхэмкIэ анахь мэ­хьанэ зиIэу щыт. Непэ Iэпэдэ­лэлныгъэкIэ бзэм удэзекIомэ, неущ зи зэрэпфэмышIэжьыщтыр зэфэдэу пстэуми кIагъэ­тхъыгъ. Бзэм мылъку хэплъхьан зэрищыкIагъэми анаIэ тырарагъэдзагъ.

Бзэм игумэкIыгъохэр, къиныгъоу ыщэчыхэрэр зэхашIэу, къагурыIоу зэIукIэм къыщыгу­щы­Iа­гъэх адыгабзэмкIэ къалэм щезыгъэджэрэ кIэлэегъаджэхэм ацIэкIэ — Къэлэшъэо Марыет, къуаджэу Пэнэжьыкъуае дэт гурыт еджапIэу N 1-м икIэ­лэегъаджэу Чэсэбый Таисэ, АКъУ-м иIофышIэу ЕмыкI Нур­джан, журналистэу, адыгабзэм илъэсыбэрэ рылэжьагъэу Къатмэс Фатимэ.

DSC_7955Iэнэ хъураем хэлажьэхэрэм ягумэкI-гупшысэхэр зы­фэ­кIожьыщтыгъэр, адыга­бзэм пкъы пытэ иIэу, ыкIуачIэ зы­дишIэжьэу, илъэпкъ мэхьанэ кIигъэтхъэу Iоф егъэ­шIэгъэныр, нэмыкI цIыф лъэпкъхэу зыбзэ фэсакъэу, къэзыухъумэхэрэм афэдэу, АРм лъэпкъ лъачIэу адыгэм ыбзэ щыгъэпытэ­гъэныр ары.

Iофтхьабзэм бзэм епхыгъэ гу­мэкIыгъуабэу къыщыраIо­ты­кIы­гъэхэм ядэгъэзыжьын фэ­гъэзэгъэ гупшысэ-зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, ахэмкIэ унашъо аштагъ. Адыгабзэр лъэпкъым ыбзэ къодыеп, ащ ихабз, итарихъ, икультур, лъэп­къым ыпс. Арышъ, ахэм зэкIэми сы­дигъуи талъыплъэн, тафэса­къын, ящыкIэгъэ пстэур ядгъэгъотын фае. Лъэпкъ мэхьанэ зиIэ Iофыгъом ренэу игугъу пшIыныр ищыкIагъ, джащыгъум Iофыри ичIыпIэ икощыкIыщт, игъогу занкIэ теуцощт.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.