Адыгэ шъуашэм итхыд

— УукIыкъон, — ыIуагъ лIыжъым, — шIоп aIo. — Ащ зыгорэ хэлъ!

20b2a7ad8429КIалэм ятэ къушъхьэм римыдзыхэу, макIэу екIотэхи, ащ гъочIэгъоу иIэм щигъэбылъи, машIо къыфызэкIигъани, ядэжь къэкIожьыгъ. Мафэ къэси ышхы­нырэ ятэ къызыкIэлъэIурэ Iэмэ-псымэхэмрэ шъэфэу къыфихьыщтыгъэх. Къахьир гъо­чIэгъым чыжьэу IумыкIэу ша­кIо­щтыгъ, ежь-ежьырэу Iоф­шIэн­хэр къызфигъотыжьыщтыгъэх. ЛIыжъыр зычIэсыгъэ гъочIэгъым мыжъопсэу къыкIэткIурэмэ ахэ­чъыкIыгъэ кIэсэнэу кIэтхэр зэпэжъыужьэу ыукъэбзыщты­гъэх, ыгъэкIэракIэщтыгъэх, мыжъо папцIэмэ къамэхэр, щэбзэпэ-пчыпылъхьэхэр ахишIыкIыщты­гъэх. ЛэучэцIэу къыукIырэмэ ашъохэр ыгъэгъушъыщтыгъэх, щыгъынхэр, паIохэр, щазмэхэр, хьазырхэр, бгырыпххэр ахишIы­кIыщтыгъэх. Ежьми ахэр ыгъэ­федэщтыгъэх, зыщилъэщты­гъэх. ГъочIэгъыр кIакIохэмкIэ къы­п­кIы­хьэзэ фэбапIэ ышIыгъ. Шъы­хьабжъэмэ щэбзалъэхэр, щэбзэпкъыхэр апылъыгъэх, шы­кIэпщынэ хъокIыгъэри, аркъэн­хэри дэпкъымэ апылъыгъэх.

Илъэс заулэ тешIагъэу амы­шIэрэ цIыф лъэпкъхэр къуа­джэм къытебанэхи ахъункIагъ. Мылъкоу, лэжьыгъэу дэлъхэр зэрапхъуагъэх. Джэныкъо ма­шIохэр зэбгыратэкъухи агъэкIо­сагъэх. Къуаджэр къэдзыхьа­гъэу аIыгъыгъ. Гъаблэрэ чъыIэ­рэкIэ цIыфхэр кIочIаджэ ашIын­хэшъ, гъэрэу дащынхэу загъэ­хьазырыщтыгъ. Мафэ горэм, имыхэбзахэу, кIалэр гужъуа­гъэу шхыни ымыIыгъэу ятэ дэжь къэкIуагъ, къуаджэм къе­хъулIагъэри къыфиIотагъ.

— ЦIыфмэ агу кIодыгъэ. Бзылъфыгъэхэр сабыйхэр мэ­гъых, заупIэ­Iу­жьы, Тхьэр Iэ­пы­­Iэгъу къафэ­хъунэу елъэIух. Хъулъфыгъэмэ ашIэщтыр амы­шIэу зэусэ­жьых… О сыд пIора тят, сыд тшIэмэ хъущта?

Къахьирэ зи ымыIоу егу­пшы­сэу бэрэ щысыгъ, етIанэ къэ­тэджи шъо сахъ-нэтым лы гъу­гъэр изы къы­фи­шIи, ­шъаом къы­ритыгъ:

— Сэ сIорэр арэп, сишъау, къуаджэм ыIо­рэр ары нахь. КIожьи цIыфхэр гъашхэх. Зэон зылъэкIынэу къэнэгъэ хъулъфыгъэхэр къэгъэхьазырых. Сэри мычыжьащэу уауж ситыщт. Сыкъэсымэ зыгорэмэ ­тяусэн…

— Тят уябгъукIон плъэкIынэу щытэп ахэм. ДэхьапIи дэ­кIыпIи имыIэу къуаджэр къа­дзыхьагъ. Сэри къушъхьэ шы­гумкIэ ерагъэу сыкъэкIуагъ.

— СямыбгъукIомэ сыкъэнагъ ныIа. КIо, осIуагъэр гъэцакIэ. Сэ гъочIэгъымкIэ сыкъэкIощт. Сыкъэсымэ тшIэщтыми тызэдеусэн, — ятIонэрэу къыIо­жьыгъ Къахьирэ ишъао гъогу тыригъэхьажьызэ.

ЛIыжъым цые хьаплъыр къы­зыщилъи, хьазырмэ мэшIо тэп зырыз къаригъэтIысхьи, кIакIор зытыриубгъуи гъо­чIэ­гъым фиузэнкIыгъ.

Чэпэ зэхэогъумэ адэжь Къа­хьирэ ыкъо къуаджэм нэсыжьыгъ. Лыр цIыфмэ афигощыгъ, къырищэжьэщтхэри ыгъэ­нэфагъэх. Купыр зэусэжьэу щытыгъ…

— Iэмэ-псыми, Iаши зэбгы­рахыгъ. Ижъырэ зэуакIэр зэ­блэхъугъэ хъугъэ, Iэпшъэ гъу­шъэкIэ бгъэхъэн шIагъо щы­Iэ­жьэп. Къулаигъэ хэлъэу амал горэм лъыхъугъэн фае. Тинахьыжъхэри къушъхьэм еты­дзыхыжьыхэзэ тыухыгъэх. Ты­зэупчIыжьын жъы тиIэжьэп… Къахьирэ щыIагъэмэ зыгорэ къыугупшысыщтыгъ. Сыд фэдэ IофкIи Iэзагъэ, — купым щыщ горэм къыIуагъ.

— Щыгъэтыжьыгъэн фае а хабзэр. Жъы уимыIэу тэ къипхыщта гупшысэр, — къыIуагъ адрэм.

Ащ дэжьым, зыми гу лъимытэу, мыжъо чIэгъым къычIэ­пшыгъэ фэдэу, макъи лъакъи къымыгъэIоу, лIыжъ горэ апа­шъхьэ къиуцуагъ. ЛIыжъ одым езэрэгъэплъыгъэх. АмышIэрэ цIыфыр гъэшIэгъонэу фэпэгъа­гъэ. ПэIо пырацэм нэгу одыр хэкIуадэти жакIэм щыщы хъужьыщтыгъэ. ЗытыригъакIэу пчы­пыджынэу ыIыгъым къохьа­жьырэ тыгъэм инэбзыйхэр щы­джэгущтыгъэх. ЫкIыбкIэ щэ­бзалъэри шIохэлъэгъагъ. КIэкIо кIыхьэу теубгъуагъэр лIыжъым зытыригъэзыгъ. Цые хьа­плъым ыбгъэхэр къыIэтхэу бгъуи­тIумкIи атедэгъэ хьазырхэр къэ­лъэгъуагъэх. Бгырыпхэу телъым къамэр, Iэмэ-псымэ цIыкIу зэ­фэшъхьафхэр пылъыгъэх. Лъэдакъэ зыкIэмыт цуакъэмэ упкIэ шъабэхэр къатехьэщтыгъэх. Лъэ­кIапIэмэ къящэкIыгъэ упкIэмэ, зырызэу заритымэ макIэу зи­гъэсысызэ, лIыжъыр ынэ иуагъэ­хэмкIэ къахаплъэщтыгъ. Гу­шIуа­гъо горэ ынэгушъхьэ зэлъа­гъэмэ ащызекIощтыгъ. Шъуашэри агъэшIагъоу, ежьыри къа­мышIэжьэу лIыжъым бэрэ еплъы­гъэх. Тхьэм къафигъэ­кIуагъэу къащыхъоу, аIон амы­шIэу ошъогум дэплъыягъэх. Къа­хьирэ ишъао купым къахэкIи лIыжъым зыфигъэзагъ:

— Тят, зыфэпIуагъэр згъэ­цэкIагъэ. ЦIыфхэр шхагъэх, купыр хьазыр. ТшIэщтыр къаIо…

Ащ дэжьыр ары ныIэп цIыф­мэ лIыжъыр зашIэжьыгъэр. Шыхэр къэбырысырыгъэх.

— Къахьир, Къахьир ары! Тхьэм къытфигъэкIуагъ! Ахърэт дунаим Тхьэм къытфыри­гъэкIыгъ. Ащ зыгорэ къыугу­пшысыщт, — аIощтыгъ цIыфмэ Iапэ къыфашIызэ. АмышIэрэ дунаим къыхихыгъэ шъуашэри ежьри агъэшIагъохэу къе­плъыщтыгъэх, ашIошъ мыхъоу IэгушъокIэ къытеIабэщтыгъэх. Пчыпыджыныр зэIэпахызэ агъэ­чэрэгъущтыгъ, къамэу голъыри, щэбзалъэм илъ щэбзащэхэри, щабзэри зэпаплъыхьэ­щтыгъэх.

— Тыкъэсыжьыфэ цIыфмэ загъэфэбэнэу машIохэр зэкIэ­жъугъанэх. Зырызэу ыбгъэ те­дэгъэ хьазырмэ мэшIо тэпхэр лIыжъым къаригъэзызэ, ма­шIо­хэр зэкIагъэнагъэх. Бзылъфы­гъэхэр, сабыйхэр пагъэтIысхьа­­гъэхэу загъэфабэщтыгъ, ежьы­-
ри пагэу ышъхьэ Iэтыгъэу зи­гъэпкъыезэ къахаплъэ­щтыгъ.

ГъукIэлI Нурбый.

2016-рэ илъэс.