Щэрджэскъалэ къыщызыхьыгъэхэр

Урысыем самбэмкIэ ишIэжь турнирэу Къуныжъ Мыхьамэт фэгъэхьыгъэр Щэрджэс­къалэ щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Адыгеим щыщ бэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх.

самбоКъуныжъ Мыхьамэт самбэм­кIэ дунаим ичемпионэу, Къэрэ­щэе-Щэрджэсым и Лъэпкъ зэIу­кIэ иде­путатэу щытыгъ, Адыге­им дэгъоу щашIэщтыгъ. Игъонэмысэу идунай зыхъожьыгъэ М. Къуныжъыр килограмм 68-м нэс къэзыщэчырэмэ якуп щыбанэщтыгъ.

Тиреспубликэ щыщ кIалэхэм ащыщэу Чэтыжъ Нурбый кг 70-рэ къэзыщэчырэмэ янэкъокъугъ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Урысыем ыкIи ­Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбыйрэ тренер-кIэлэегъаджэу Джарымэкъо Рустамрэ Н. Чэтыжъыр агъасэ. Дэхъужь Хъызыр, кг 52-рэ, ятIонэрэ чIы­пIэр къыдихыгъ, тренер-кIэлэ­егъаджэу Дэхъужь Мурат ипащ.

Сурэтым итхэр: медальхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIох.