Тын анахь лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIу­­щы­нэ Аслъан Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым икIэлэегъаджэхэу респуб­ликэ наградэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм аритыжьыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэ­IукIэ­гъум хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Ами­нэт, Адыгэ къэралыгъо ­университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ Рес­публикэ институтым ипащэу Бырсыр Батырбый.

AAG1502

— Наукэм ылъэны­къокIэ, IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ кадрэхэм ягъэхьа­зырынкIэ гъэхъэгъэ­шхохэр зиIэ цIыфэу, ишIэ­ны­гъэкIэ, иIофшIэнкIэ къэзылэжьыгъэу республикэм исхэм ащыщхэр непэ тигуапэу тэгъашIох, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. — IофшIэ­гъэшхоу шъуиIэм респуб­ликэмкIэ тарихъ мэхьанэ иI, Адыгеим ыцIэ шIу­кIэ, дахэкIэ чыжьэу зы­гъэIугъабэ жъугъэхьазырыгъэ, шIэныгъэ яжъу­гъэгъотыгъ. СыдигъокIи на­градэ горэ къышъуа­ты­ными шъуемыжэу шъуи­пшъэрылъхэр хэзыгъэ имыIэу жъугъэцэкIагъэх. Пстэумэ апае лъэшэу ты­шъуфэразэу «тхьашъуе­гъэпсэу» къышъотэIо. Тырэгушхо шъощ фэдэхэр зэ­рэ­тиIэхэм.

AAG1507

АР-м и ЛIы­шъхьэ иуна­шъокIэ «Адыге­им ищытхъузехь» зыфи­Iорэ медалэу афагъэ­шъошагъэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ ари­тыжьыгъэх филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым урысыбзэм-
кIэ икафедрэ ипрофессорэу НэмытIэкъо Розэрэ филологие шIэны­гъэ­хэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым бзэшIэныгъэмкIэ икафедрэ ипрофессорэу Людмила ­Цыпленковамрэ.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.

AAG1494