ТыгъуакIохэр нахьыбэ хъугъэх

Адыгэ Республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэхэ межведомственнэ ­зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м ­ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэм.

DSC_7821

Тыгъон бзэджэшIагъэхэу АР-м щызэрахьэхэрэм якъыхэ­гъэщынкIэ ыкIи язэхэфынкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм 2015-рэ илъэсым зэрахьагъэхэм зэхэсыгъор фэгъэхьы­гъагъ.

АР-м ипрокуратурэ иотдел ипащэу Евгений Лесных къы­зэ­риIуагъэмкIэ, мы Iофыгъоу зы­тегущыIэхэрэм бэкIэ елъытыгъ криминалым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр. ГущыIэм пае, 2015-рэ илъэсым тыгъон бзэджэшIагъэу зэрахьагъэхэм япчъагъэ процент 24,7-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ащ фэдэ бзэджэшIагъэу зэрахьагъэхэм якъыхэгъэщынкIэ ыкIи язэхэфынкIэ хэбзэухъу­мэ­кIо къулыкъухэм яIофшIэн блэ­тIупщыгъэхэр фэхъугъэх, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр икъоу зэрэзэхамыщагъэхэм ишыхьат кIэухэу къызыфэкIуа­гъэхэм уагъэрэзэнэу зэрэ­щы­мытыр. Джащ фэдэу хэгъэ­гу кIоцI IофхэмкIэ къулы­къум иоперативнэ-лъыхъун IофшIэн ылъэныкъокIи пшъэрылъхэр зэ­рагъэцакIэхэрэм уигъэрэзэнэу щытэп. Ар къеушыхьаты 2015-рэ илъэсым тыгъон бзэджэ­шIагъэу зэрахьэгъэ ятIуанэрэ пэпчъ къычIамыгъэщыгъэу къызэрэнагъэр, къэпIон хъумэ, къыхагъэщыхэрэм япчъагъэ проценти 6,9-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Мыекъуапэ имызакъоу районхэми мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет щыдэгъушхоп.

Оперативнэ-лъыхъун Iоф­шIэ­ным ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэраукъуагъэр дэгъэ­зыжьыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъоу прокурорхэм ашIы­гъэхэм япчъагъэ 2015-рэ илъэ­сым процент 75-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Тыгъон бзэджэшIагъэхэу агъэунэфыгъэхэм япчъагъэ зэ­рэхэхъуагъэм лъапсэ фэхъу-
гъэр бзэджэшIагъэхэр ыкIи ­правэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнымкIэ хэбзэ­ухъу­мэкIо къулыкъухэм яIофшIэн, япшъэрылъхэр икъу фэдизэу зэрамыгъэцакIэхэрэр ары.

Мы гумэкIыгъор дэгъэзы­жьыгъэным пае хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэм яуна­шъокIэ республикэм ит псэупIэхэр къакIухьагъэх, еджа­пIэхэм, ВУЗ-хэм ащеджэхэрэм адэгущыIагъэх, пэшIо­ры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр адызэра­хьагъэх. Зэфэхьысыжьхэм къы­зэрагъэлъагъорэмкIэ, ащ фэдэ екIолIакIэм шIогъэшхо къеты. ГущыIэм пае, 2015-рэ илъэсым ищылэ ыкIи Iоныгъо мазэ­хэм Адыгеим тыгъон бзэджэ­шIэгъи 193-рэ ыкIи 176-рэ аща­гъэунэфыгъагъэмэ, мы илъэс дэдэм иаужырэ мазэхэм бзэ­джэшIагъэхэм япчъагъэ зэха­пшIэу къыщыкIагъ. 2016-рэ илъэсми Iофхэм язытет зыпкъ ит, щылэ мазэм гъогогъуи 138-рэ тыгъуагъэх, мэзаем а пчъа­гъэр 120-м нэс къеIыхыгъ. Бзэ­джэшIагъэу зэхафыгъэхэм япчъа­гъэ процент 57,7-м кIэ­хьагъ, 2015-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ ар проценти 6,5-кIэ нахьыб.

КIарэ Фатим.