НыбжьыкIэхэр гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ащыухъумэгъэнхэр япшъэрылъ

Непэрэ мафэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу «Ныб­жьыкIэхэр гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэр» зыфиIорэм Адыгеим истудентхэмрэ АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэмрэ бэмы­шIэу тегущыIагъэх.

IMG_8780(2)-800x600

Гъэтхапэм 30-м щыIэгъэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ гъогу­рыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ икъэралыгъо инспекцие АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуа­дзэу Мамыекъо Казбек, ГъэIо­ры­шIа­пIэм иотдел ипащэу Виталий Загайко, МРЭО N 1-м ипащэу Мамхыгъ Алый, ­Адыгэ Къэ­ралыгъо университетым икафедрэ ипащэу Къурмалы За­ремэ, студентхэр.

Мамыекъо Казбек зэIукIэм къыщыгущыIэзэ, ныбжьыкIэхэр зыхэфэрэ хъугъэ-шIагъэхэу гъо­гу­хэм атехъухьэхэрэр зыфэдэхэр къыIотагъэх. Ащ къы­зэ­риIуагъэмкIэ, гъорекIо ­илъэс 18 — 23-рэ зыныбжьхэм ялажьэкIэ Адыгэ Республикэм игъогухэм аварие 73-рэ атехъу­хьагъ, ахэм нэбгырэ 19 ахэ­кIо­дагъ, 96-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. НыбжьыкIэхэм янахьыбэм гъогум шэн-зекIокIэ дэйхэр къызэрэщызхагъафэхэрэр, шъхьэкIафэ зэрахэмылъыр кIигъэтхъыгъ Мамыекъом.

— НыбжьыкIэхэм ахэтых ышIэзэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр, адрэ гъогум тетхэм шъхьэкIафэ афэзы­мышIыхэрэр. Ащ фэдэхэм пхъэшагъэ хэлъэу тадэзекIон фае, — еIо Казбек.

Джащ фэдэу джэгухэм къа­ще­кIокIырэ машинэ зэхэтхэм ягугъуи зэхахьэм къыщашIыгъ. Ащ фэдэхэм гъогурыкIоным ишап­хъэхэр, гъогумэ атет тамыгъэхэр аукъох, къызэпэчъэх, ащ щынагъоу къафихьын ылъэ­кIыщтыр икъоу къагурыIорэп. Мыщ фэгъэхьыгъэу Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм видеокъэ­гъэлъэгъоным ыкIи сурэтхэм рагъэплъыгъэх.

Нэужым алъэгъугъэхэм гу­пшысэу аригъэшIыгъэхэмкIэ ныб­жьыкIэхэр зэдэгощагъэх. Ежьхэр зыхэфэгъэ гъогу хъу­гъэ-шIагъэхэр къаIотагъэх.

IMG_8807

ЗэIукIэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ, студентхэм яупчIэхэм игъэ­кIотыгъэ джэуапхэр къэралыгъо автоинспекцием икъулы­къу­шIэхэм къаратыжьыгъэх.

КIарэ Фатим.