МэщбэшIэ Исхьакъ Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым ипрофессор гъэшIуагъ

УФ-м итхакIохэм я Союз итхьаматэ игуадзэу, ­Адыгэ Республикэм итхакIохэм я Союз итхьаматэу, АР-м, КъБР-м, КъЩР-м янароднэ тхакIоу, СССР-мрэ УФ-мрэ я Къэралыгъо шIухьафтынхэм ялауреатэу МэщбэшIэ Исхьакъ КъБКъУ-м ихьакIагъ.

IMG_2213 Ащ «Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым ­ипро­фессор гъэшIуагъ» зыфи­Iорэ цIэ лъапIэр къыщыфагъэ­шъошагъ.

Гъэтхапэм и 25-рэм КъБКъУ-м и ШIэныгъэлэжь со­вет иректорэу Алътуд Юрэ, мы университетым ипрезидентэу Къарэмырзэ Бэрэсбый, ДАХ-м итхьаматэу Сэхърэкъо Хьаути, «Адыгэ псалъэм» иредактор шъхьаIэу ХьэшIуцIэ ­Мыхьамэт, КъБКъУ-м икIэлэ­егъаджэхэр, ДАХ-м игъэцэкIэкIо куп илIыкIохэр Иорданием, Турцием, Сирием, ­Израиль къарыкIыгъэ хьакIэхэр хэлэжьагъэх. ШIэныгъэлэжь советыр къызэIузыхыгъэ Алътуд Юрэ кIэкIэу адыгэ литературэм итхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ ищыIэныгъэ гъогурэ литературэм зэрэфэлэжьагъэмрэ нэIуасэ фишIыгъэх, джащ фэ­дэу икъэлэмыпэ къы­пыкIыгъэ тхыгъэхэмкIэ лъэпкъ зэныбджэгъуныгъэм, шэн-ха­бзэм, къэралыгъо Iофхэм фэ­лъэ­кIы­рэмкIэ зэрэдэлажьэрэм къызэрэугъоигъэхэр щигъэгъозагъэх.

IMG_2225Темыр Кавказым ис лъэпкъ­хэм яшэн-хабзэхэм зягъэужьы­жьыгъэнымрэ ухъумэгъэнхэмрэ иIахьышхо зэрахилъхьэрэм фэшI Щытхъу тхылъыр ратыжьыгъ. Ащ ыпкъ къикIэу гулъы­тэ къыфэзышIыгъэхэм иIоф­шIагъэхэм ахэлъ гупшысэмрэ лъэпкъыпсэмрэ ямэхьанэ къы­пкъырыкIызэ, псэлъэ дахэкIэ къекIолIагъэхэм апашъхьэ Мэщ­бэшIэ Исхьакъ къыщыгу­щыIагъ.

ХьакIэм КъБКъУ-м ипащэхэм ШIэныгъэлэжь советым хэтхэм, къырагъэблэгъагъэхэм джырэблагъэ къыдэкIыгъэ, тарихъ тхылъэу «Рафыгъэхэр» ыкIи «Хэхэсхэр» зыфиIорэ ро­манитIур зыдэтыр аритыгъ.