МэфэкI фаб

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэкIэ щытым гъэтхапэм и 30-м Iофтхьэбзэ игъэкIотыгъэ щыIагъ. Ар мы институтым инаучнэ IофышIэ шъхьаIэу, тарихъ шIэ­ныгъэхэмкIэ кандидатэу, АР-м шIэныгъэмкIэ иза­служеннэ IофышIэшхоу, УФ-м Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъэу ЕмтIылъ Разыет Хьаджыбирам ыпхъур къызыхъугъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

DSC_7896

Мэфэзэхахьэр пэублэ гу­щы­IэкIэ къызэIуихыгъ ыкIи зэри­щагъ институтым идиректорэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ док­торэу, профессорэу Бырсыр Батырбый.

— Разыет IофшIэгъэ ини иI, цIыфыгъэ дахи хэлъ, лъытэны­гъэ ин пстэуми фытиI, — къы­Iуагъ Батырбый. Зипэщэ коллективым гущыIэ фабэхэр зэрыт мэфэкI тхылъэу фигъэхьа­зырыгъэмрэ ахъщэ шIухьаф­тынымрэ фигъэшъошагъ.

Iофтхьабзэм гъэсэныгъэ ыкIи шIэныгъэ системэм хэт IофшIа­пIэхэм, коллективхэм къары­кIыгъэхэр Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэцэкIакIохэм ащыщхэр, юбилярым иIофшIэгъухэр, икъоджэгъухэр, иIахьылхэр зэрэхэлажьэхэрэр къыIуагъ, пстэуми апэу гущыIэр ритыгъ Адыгэ Республикэм и Апшъэ­рэ Хьыкум итхьаматэу, тарихъ шIэ­ныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Трахъу Аслъан.

DSC_7905

Трахъу Аслъан шIуфэс ­сэлам зэIукIэм хэлажьэхэрэм къа­ри­хыгъ. Непэ зыфызэхэхьагъэ­хэр икъуаджэу Щынджые щыщ адыгэ бзылъфыгъэ гъэсагъэу, къуаджэмкIэ апэрэ шIэныгъэ­лэжьэу зэрэщытыр зэригуапэр кIигъэтхъыгъ. Къуаджэу Щынджые ижъырэ адыгэ лъэп­къым илъэуж хэзымгъэкIокIэрэ ныбжьышхо зэриIэр (210-рэ илъэ­сым мы тиэрэкIэ къыщегъэжьагъэу ыныбжь къызэралъы­тэрэр) игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Плъапсэ нахь пшIэ къэси, лъэпкъ шъхьэлъытэжьми зэрэхахъорэр къыIуагъ.

ЕмтIылъ Разыет ежьри я 6-рэ классым исэу зэрэригъэ­джагъэр, Разыет Къэбэртэе къэ­ралыгъо университетыр къы­ухи, икъуаджэ къызэрэкIо­жьы­гъагъэр, иурокхэм зэрягу­гъу­щтыгъэр, тарихъымкIэ ­апэрэ кружокыр зэрэзэхищэгъа­гъэр, зыкъаригъэплъыхьанэу къалэм апэрэу Разыет зэрищэгъагъэ­хэр ыкIи «Война и мир» зы­фиIорэ фильмэм зэреплъыгъа­гъэхэр непи зэрэщымыгъу­пшэхэрэр, IэшIу-IэшIоу а зэкIэ­ри ыгушъхьэ зэрэте­лъыр къы­Iуагъ.

Щынджые цIыфышхуабэу къыдэкIыгъэхэм — Бэгугъэ Ахьмэд, Цэй Ибрахьимэ, Цэй Унае, Трахъу Лыу, Мамый Ерэ­джыбэ, Кинжалова-Магомаева Айщэт (Муслим Магомаевым янэ), афэдэ къабзэу, ЕмтIылъ Разыет мы сатыр шIагъом ифэ­шъуашэу зэрэхигъэуцорэр Трахъу Аслъан ипсалъэ щыкIи­гъэтхъыгъ, ыгу къыдеIэу пса­у­ныгъэкIэ, гъэхъагъэхэмкIэ, тхъа­гъокIэ, гушIуагъокIэ фэ­лъэ­Iуагъ.

Щынджыеу, АР-м и Къэралы­гъо Совет — Хасэм финанс-бюджет ыкIи хьакъулахь поли­тикэмкIэ и Комитет итхьаматэу Мырзэ Джанбэч игуапэу гущыIэр лъигъэкIотагъ.

DSC_7911

— Тэ, щынджыехэмкIэ, непэ тимэфэкI ин. Къуаджэм къы­дэкIыгъэ цIыфышхохэм та­рэ­гушхо, ахэм ащыщ тикIасэу, ти­лъапIэу ЕмтIылъ Разыет. Сэ сыригъэджэнэу мыхъугъэми, ишIушIагъэ зынэсырэр сэшIэ. Разыет къызхэхъухьэгъэ уахътэр къиныгъэми, ушъхьагъунчъэу а зэкIэ къызэпичыгъ, бэ фызэшIокIыгъэр. Шъуиунагъо тэ­шIэ, шъуицIыфыгъэ ­тыщыгъуаз, уигупсэ пхъорэлъфхэр синыбджэгъух, Разыет, — ыIуагъ, шIоу щыIэ пстэумкIэ Мырзэр фэхъохъугъ ыкIи ЕмтIылъ Разыет АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъ фи­гъэшъошагъ.

МэфэкIым хэлэжьагъ ыкIи къыщыгущыIагъ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ министрэм игуадзэу Къэрэтэбан Махьмудэ. Зыфэ­гъэзэгъэ министерствэм ыцIэкIэ гущыIэ дэхабэ зэрыт рэзэныгъэ тхылъыр ритыгъ.

DSC_7924

Щынджые къоджэ псэупIэм ипащэу Пратэкъо Муслим къо­джэдэсхэм ацIэкIэ гум къикIырэ псэлъэ фабэкIэ ­Разыет ­зыфигъэзагъ. Иадыгэбзэ­ ны­­дэлъ­фыбзэкIэ гукIэгъу-гукъэ­бзагъэр къебэкIэу, къыхэщэу, Разыет псауныгъэ, рэхьатныгъэ иIэу джыри илъэсыбэрэ дахэу илъэпкъ фэлэжьэнэу фи­Iуагъ.

Мыекъопэ машинэшI заводым игенеральнэ директорэу, техническэ шIэныгъэхэмкIэ док­торэу, профессорэу ЕмтIылъ Зауркъан ежь къэкIонэу мы­хъугъэми, игупсэ Разыет имэ­фэкI иныкIэ къызэрэфэгушIорэр зэрыт тхылъыр къыфари­гъэхьыгъ.

МэфэкI зэIукIэм хэлажьэхэ­рэр шIэныгъэ институтым изэ­хэхьэпIэ унэшхо чIэзэрэгъа­фэ­щтыгъэхэп. Ахэм хэти Ем­тIылъ Разыет дэгъоу зымы­шIэ­рэ, шъхьэкIафэ фэзымы­шIырэ ахэтыгъэп.

DSC_7927

Институтым литературэмкIэ иотдел инаучнэ IофышIэ шъхьа­Iэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Мамый Руслъан игущыIэ кIэкIыгъэми, фэбагъэ хэлъыгъ. Разыет гъэсэныгъэу, щэIагъэу иIэм шIур бэу къы­зэрэкIэкIыгъэр къыIуагъ, дахэу фэхъохъугъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх ыкIи къыщыгущыIагъэх Разыет Адыгэ къэралыгъо университетым щы­ригъэджагъэхэу, непэ щыIэны­гъэм дахэу хэуцуагъэхэу, гъэсэныгъэ гъогур лъызыгъэкIуа­тэхэу АКъУ-м тарихъ зэхэтым­кIэ кафедрэм ипрофессорэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ ­докторэу, апэрэ чIэтIупщыгъом щы­щыгъэу ЦуукI Анжелэ ыкIи Ханскэ гурыт еджапIэу N 23-м тарихъымкIэ икIэ­лэегъаджэу, университетыр къэ­зыухыгъакIэу ЯхъулIэ Сюзаннэ. ЯкIэлэегъаджэу ЕмтIылъ Разыет ыпкъ къикIкIэ, егъэджэн сэнэхьатым ишъэфхэр къызэраIэкIэхьагъэхэр, ицIы­фы­гъэкIи, иIокIэ-шIыкIэкIи, сыд фэ­дэрэ лъэныкъокIи узыкIы­рыплъынэу алъытагъ, «тхьауе­гъэпсэу» иным, рэзэныгъэ гу­щыIэхэр игъусэхэу къыраIуа­гъэх, къэгъэгъэ Iарамхэр ратыгъэх.

ШIэныгъэлэжьым имэфэкI ин фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къиIо­тыкIын шъхьаIэр «ЕмтIылъ Разыет ищыIэныгъэ ыкIи итворческэ гъогу» зыфиIорэр къы­щишIыгъ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, институтым та­ри­хъымкIэ иотдел ипащэу Ацу­мыжъ Казбек.

DSC_7899

Разыет шIэныгъэхэр зыщыхагъэхъорэ институтэу илъэсыбэрэ Iоф зыщишIагъэм ды­Iутыгъэу, дэгъоу зышIэу, Московскэ кIэлэегъэджэ къэралы­гъо университетым иIофышIэ шъхьаIэу Едыдж Аминэт Iо­фымкIэ гумызагъэу, чанэу, мы­пшъыжьэу зэрэщытым къыте­гущыIагъ, псауныгъэкIэ фэлъэ­Iуагъ.

Джащ фэдэу юбилярым фэ­­гушIуагъэх Щынджые гурыт еджа­пIэр къэзыухыгъэхэу, непэ Мыекъопэ къэлэ судым иотдел иIофышIэу Трахъу Гощнагъо, шIэныгъэлэжьэу КIэсэ­бэжь Нэфсэт, шIэныгъэ институтым инаучнэ IофышIэ шъхьаIэу, филологие шIэны­гъэ­хэмкIэ кандидатэу Агъыржьа­нэкъо Симхъан, иунэкъощэу рес­­публикэ гимназиеу N 1-м тарихъымкIэ икIэлэегъаджэу Ем­тIылъ Юсыф ыкIи Разыет ышнахьыкIэ иныбджэгъу дэдэу, яунагъокIэ ныкъылъфыгъэм фагъадэрэ Шъаукъо Вячеслав.

Бэмэ къызэраIуагъэу, Iоф­шIэкIошху, кIэлэегъэджэ-методист, тарихъ шIэныгъэлэжь дэ­гъу ЕмтIылъ Разыет.

ЫгукIэ шIоигъоу къыхихыгъэ кIэлэегъэджэ сэнэхьатым зэрэфэшъыпкъэр иIофшIэгъэ хэутыгъэ пчъагъэхэмкIи, итхылъ­хэмкIи мафэ къэс иIофшIэнкIи къегъэшъыпкъэжьы. «ЗиIоф зыгъэшIурэр цIыфхэм якIас» — еIо гущыIэжъым, ар шъыпкъэ дэд.

Мамырыкъо Нуриет.

Сурэтхэр тезыхыгъэр Iэ­шъы­нэ Аслъан.