Мыгъи къыщагъэкIэщтэп

Зигугъу къэтшIыщтыр Теуцожь районым пхыры­кIырэ гъогушхэу Краснодар кIорэм, Аскъэлэе къэ­гъэзэгъум дэжь къыщылъэгъорэ фэбэпIэ комп­лексышхор ары. Бэгъушъэ Ахьмэд зипэщэ фермер хъыз­мэтшIапIэм нэшэбэгу къыщагъэкIы.

DSC_4686

Тызхэхьэгъэ 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзитIоу къызэ­ты­нэкIыгъэм нэшэбэгу тонни­бгъум ехъу къызэрэщахьыжьы­гъэр районым иагроном шъхьа­Iэу НатIэкъо Мыхьамодэ къы­зытеIом тэри мыщ тыкIуагъ.

ГущыIэгъу къытфэхъугъэр фер­мер хъызмэтшIапIэм ипащэ игуадзэу кIэлэ нэутхэу, зы­пылъ Iофым хэшIыкIышхо фызиIэу Тыгъужъ Налбый. Ащ фэдэу хэтэрыкI пасэхэр къыз­щагъэкIырэ фэбапIэхэр районым щагъэпсыгъэу тычIэхьа­гъэпти, тиупчIэхэр багъэх.

— ЗэпстэупкIи фэбэпIэ 15 тиI, — къырегъажьэ Налбый.  — 2015-рэ илъэсым ­нэшэбэгу тонни 180-у къэтхьыжьыгъэр къыз­кIэтхыгъэр, мыгъи Iоф зэд­гъашIэрэр пленкэхэр зытехъуа­гъэхэ фэбапIэхэр арых. Ады­ри­тфыр каркас къодыеу щытых, пленкэ атехъуагъэп, мы­бжыхьэ ттIупщыщтых.

Апэрэ къэгъэкIыпIэшхоу тыз­чIэхьагъэм щыфэбэшху, термометрэм къыгъэлъагъорэр
26-м шIокIы, учIэтынкIэ тхъагъо. Мэзышхом фэдэу шхъон­тIэрымэр зытырихырэ нэшэбэгу къулэхэр кIапсэм зыра­щэкIызэ метритIу ялъэгагъэу дэ­­кIоягъэх. Ахэм нэшэбэгу цIы­кIухэр къяублэблэхых.

— ФэбэпIипшIэу зыфэсIуа­гъэхэр зэкIэ зэфэдэх ыкIи зэ­фэдизых, — игущыIэ лъегъэ­кIуа­тэ тигущыIэгъу. — ЯкIыхьа­гъэр метрэ 50, яшъомбгъуа­гъэр метрипшI. Ащ пэпчъ нэшэбэгу лъакъоу чIэтыр 1056-рэ, сатыр сатырэу гъэтIы­сы­гъэх. Ахэм азыфагу ущызекIон олъэкIы. Ащ дэтхэу цIыфхэм Iоф ашIэ, адэлажьэх, нэшэбэгур къыкIачы. Лъапсэ пэпчъ псыр кIакIэ. Псыр къызэрыкIоп, ар шэпхъэ гъэнэфагъэхэм ялъытыгъэу компьютеркIэ щагум къыщагъэхьазыры. Ащ нэшэбэгур гъэбэгъогъэным фэшI ищыкIэгъэ минеральнэ чIыгъэ­шIухэр хэлъых. ФэбапIэ пэпчъ хьаку (котел) чIэт.

Налбый, нэшэбэгум икIэчын мэфэ тхьа­пшы­кIэ шъуфежьэщта?

— Мафэ къэс кIэтэчы. Ты­гъэпс зыхъукIэ фэбапIэхэр нахь дэгъоу къытэтэх, ошъуапщэ зы­хъукIэ нахь макIэу къакIэкIы. Нэшэбэгур шъуастхъэ охъуфэ кIэдгъэтырэп, игъом тэугъои. Мы лъэхъаным зы фэбапIэм мафэ къэс килограмми 150-рэ къеты. КъыхэкIы 200-ми нэ­­сэу. Нахь къызыфабэкIэ джыри къыхэхъощт. ГъэрекIо мафэ горэм зы теплицэм килограмм 600 къытыгъагъ. Ар бэмэ ялъытыгъ. Мы тызчIэтыр тыгъуасэ кIэтчыгъ. Джы непэ щэджэгъоужым Iоф щашIэщт.

DSC_3656

— Нэбгырэ тхьапша кол­лективыр зэрэ­хъурэр?

— Тэ нэбгыритIур, кIэлиплI ыкIи бзылъфыгъитф. КIалэхэр хъупхъэх, чаных. Ахэм Iоф­шIэн зэфэшъхьафыбэ агъэцакIэ. Чэщи мафи ямыIэу фэба­пIэхэм фабэу ачIэтым лъэ­плъэх. КъыхэкIы чъыIэуи, жьы­бгъэшхоуи, чэщырэ светыри къэ­кIуасэуи. Арышъ, ахэм пшъэ­дэкIыжьышхо ахьы, тагъэ­разэ.

— Тхьапша лэжьапкIэр? Шъуибзылъфы­гъэхэм ягугъу къэпшIы­гъэп.

— Зищытхъу умыIон ахэм ахэтэп, зыгорэм фэбгъэсэ­жьын­хэу щытхэп. Ахэр Бэгъушъэ Роз, Абубэчыр Зерем, Шъхьа­плъэкъо Нуриет, Бэгъушъэ Зарем, Гедыоджэ Марин. Лэ-
жьа­пкIэр зэлъытыгъэр фэбэпIэ пчъа­гъэу аIыгъыр ары. ФэбапIэ пэпчъ сомэ мин 12. ТIу­рытIу аIыгъышъ сомэ мин 24-рэ зырыз къагъахъэ.

— Нэшэбэгоу къыкIэ­шъу­чырэр тыдэ щыIу­жъугъэкIыра? Хэта ащ фэгъэзагъэр? Тхьапша илъэсым мэзитIоу пы­кIыгъэм Iужъугъэ­кIы­гъэр?

— Лэжьыгъэу къэтхьыжьы­рэм иIугъэкIын пылъыр тэры. КъезыщэкIырэр кIэлэ чанэу Гедыоджэ Артур. Бэдзэрхэм татехьэ, тучан горэхэм ятэты, къакIохэрэми ятэщэ. Нэшэбэгу тоннибгъу фэдиз мэ­зитIум тщэгъахэ.

— ТапэкIэ гухэлъэу шъуи­Iэхэр, помидор пасэм икъэгъэкIын шъуфежьэщтба?

— Тапэ едгъэхъунэу, гъунэ­пкъакIэхэр тштэнхэу тигухэлъ. Помидор пасэм икъэгъэкIыни тыфежьэ тшIоигъу. ГъэрекIо гъэхъагъэу тиIагъэхэм джыри нахь ядгъэхъунэу тыдэлэ­жьэщт, фэбэпIитфэу щытхэри бжы­хьэм дгъэхьазырынхэшъ, нэшэ­бэгу къащыдгъэкIэу едгъэ­жьэщт.

Нэхэе Рэмэзан.