Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ зэкъошныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ зызэдыряIэр илъэс 20 хъугъэ

Народнэ депутатхэм я Краснодар край Совет, ­народнэ депутатхэм я Адыгэ хэку Совет япрезидиумхэмрэ ягъэцэкIэкIо комитетхэмрэ 1991-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 2-м къалэу Краснодар зэ­хэсыгъо щызэдыряIэгъагъ. Краснодар краимрэ Адыгэ автоном хэкумрэ экономикэмкIэ, куль­ту­рэмкIэ, социальнэ лъэныкъомкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъом джащыгъум щытегу­щыIэгъагъэх.

Адыгеир Краснодар краим къызэрэхэкIыжьырэм, Урысые Федерацием хэхьэрэ республи­кэ ар зэрэхъурэм япхыгъэу мы зэхэсыгъом крайми, хэку­ми заявление щызэдаштэгъагъ. «Зэдытигупсэ чIыпIэм —  Пшы­зэ шъолъыр тэ бэшIа­гъэу тыщызэдэпсэу, тапэкIи ащ тызэ­гъусэу тыщызэдэпсэущт, зэ­гъу­нэгъушIу зэфыщытыкIэхэр та­пэкIи тазыфагу илъыщтых. Ти­кIэлэцIыкIухэмрэ ахэм къа­кIэхъощтхэмрэ тилъэпкъхэр зэзыпхырэ шэн-хабзэхэр лъарэ­гъэкIуатэх, мы заявлениер ма­мырныгъэм, зэкъошныгъэм, зэ­гурыIоныгъэм, краимрэ хэкумрэ ащыпсэурэ лъэпкъхэм хэ­хъоныгъэ ашIыным фэрэIорышI», — джащ фэдэ гущыIэхэр заявлением хэтыгъэх. Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэм азыныкъо нахьыбэр мы зэхэсыгъом хэлэжьэгъагъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ тарихъ хъугъэ-шIагъэм ыуж илъэс 25-рэ тешIэжьыгъ. Непэ тицыхьэ телъэу къэтIон тлъэкIыщт а за­явлением исатырэ пэпчъ зэрэтэрэзыгъэр уахътэм къызэ­ригъэшъыпкъэжьыгъэр. Лъэпкъ Iофхэр зэIызыгъэхьанхэу, республикэм общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр щызыукъо­нэу пылъыгъэхэм зыфэягъэхэр къадэхъугъэп, ахэр зэрэмыгу­гъагъэхэу непэ тикъини зэдэ­тэIэты, тигушIуагъуи зэдэтэ­го­щы, тызэрэзэдэпсэугъэу ты­къэ­нэжьы. Ащ нэмыкIэуи хъун ылъэкIыщтгъагъэп: сыда пIомэ  адыгэхэмрэ урыс лъэпкъымрэ азыфагу ныбджэгъуныгъэ зи­лъыр лIэшIэгъубэ хъугъэ. Ары пакIопышъ, тизэфыщытыкIэхэм нахь зятэгъэушъомбгъу, шэн-хэ­бзэшIухэр лъытэгъэкIуатэх. Зэ­ныбджэгъуныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдытиIэщтым ехьы­лIэгъэ ЗэзэгъыныгъакIэм гъэ­рекIо тызэдыкIэтхагъ. ­Народнэ хъызмэтым иотраслэ пстэумкIи, экономикэмкIи, культурэм­кIи, социальнэ лъэныкъомкIи ащ щырэгъуазэх. Адыгэ Республикэм ипредставительствэу Краснодар краим иадминистрацие и ЛIышъхьэ дэжь щыIэм, ащ иофициальнэ лIыкIоу Т. Э. Трахъом, Краснодар краим иадминистрацие иполномочнэ лIыкIоу Адыгэ Республикэм щыIэ Н. М. Пивоваровым мы зэзэгъыныгъэм ипхыры­щынкIэ Iофышхо зэшIуахы. Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, куль­турэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, мэ­къу-мэщымкIэ, къушъхьэ курор­тэу «Лэгъо-Накъ» зыфиIорэр зэ­дэгъэпсыгъэнымкIэ шъолъы­ритIуми язэдэлэжьэныгъэ лъа­гъэкIуатэ. Бэдзэр зэфыщыты­кIэхэм тазыщытехьэгъэ лъэхъа­ным производствэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, уасэхэм ягъэнэфэн епхыгъэ политикэм икъыхэхынкIэ, финанс, хъызмэт IофшIэнымкIэ ­зэфэдэ екIолIакIэхэр къыхэтхыхэу зед­гъэсагъ. Типарламентхэр зэзэ­гъыныгъакIэм зэдыкIэтхагъэх. Олимпийскэ джэгунхэр Шъачэ щыкIохэ зэхъуми, чIыопс тхьамыкIагъом къыздихьыгъэхэр краим ирайон заулэхэм щадагъэзыжьы зэхъуми зэкъош зэфыщытыкIэхэр тазыфагу зэ­рилъыр дэгъоу къэлъэгъуагъ. ШъолъыритIумэ япрофессио­нальнэ художественнэ коллективхэм зэгъусэхэу концертхэр къызэдатых.

Пшызэ шъолъыр икъэзэ­къы­дзэ и Мыекъопэ къутамэ Адыге­им щызэхащэжьыгъ, къэзэкъ культурэмкIэ еджапIэ­хэм­рэ гупчэхэмрэ къыщызэIуа­хы­гъэх, къэзэкъ орэдым ифестиваль илъэс къэс республикэм щэкIо. Краим ипсэупIэхэу адыгэхэр жъугъэу зыщыпсэухэрэм общественнэ организациехэм, культурэ гупчэхэм ча­нэу Iоф ащашIэ, адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ амалхэр ащызэрахьэх. Къалэу Краснодар иурамыбэмэ Адыгеим икъэралыгъо, иобщественнэ IофышIэ цIэрыIохэм ацIэхэр афаусыгъэх. Пшызэ шъолъыр иобщест­вен­ность къыхэлажьэзэ, Ш. Хьа­хъуратэм, Хъ. Къадэм, Л. Тра­хъом афэгъэхьыгъэ мыжъобгъу пхъэмбгъухэр къалэу Краснодар къыщызэIуахыгъэх. Пшызэ шъолъыррэ Адыгеимрэ зэзыпхырэ лъэмыджхэмрэ гъогу­хэмрэ зэдагъэпсых. Нахьыжъхэм яшэн-хэбзэшIухэр ныб­жьыкIэхэм лъагъэкIуатэх. Краим иобщественности, Адыгеим щыпсэухэрэми лъэшэу гу­хэкI ащыхъугъагъ краим иапэрэ губернаторэу, политик Iушэу, Адыгеим лъытэныгъэшхо щы­зыфашIыщтыгъэ Кондратенко Николай Игнат ыкъом идунай зэрихъожьыгъэр. 2014-рэ илъэ­сым, Апэрэ Дунэе заор къызежьагъэр илъэси 100 зыщы­хъурэм ехъулIэу, краим иобщественность ягъусэу Мые­къопэ районымкIэ хъулъфы­гъэхэм я Свято-Михайловскэ чылыс саугъэт щагъэуцугъ. Апэ­рэ Дунэе заом ­хэлэжьагъэхэм афэгъэхьыгъэ саугъэт Красногвардейскэ районымкIэ къуа­джэу Улапи бэмышIэу къыщы­зэIуахыгъ. Къоджэ цIыкIум щыщ нэбгыри 102-рэ а заом хэлэжьагъ, лIыхъужъныгъэшхо къызэрэзхагъэфагъэм фэшI нэ­бгырабэмэ Георгиевскэ къащхэмрэ Георгиевскэ медальхэмрэ къаратыгъэх, къуаджэм щыщэу СултIэнджэрые Байзэт Георгиевскэ медали 4-ри къыратыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Кы­тэ ыкъом митингым къыщы­гущыIэзэ къызэриIуагъэмкIэ, а саугъэтыр тилIыхъужъ тарихъ итамыгъэу щытыщт, Урысыем илъэс къинхэр къызекIум, ти­лъэпкъхэм азыфагу зэныбджэ­гъуныгъэшхо зэрилъыгъэр къыт­кIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм аригъэшIэщт. Мы заом адыгэ­хэми, урысхэми лIыхъужъны­гъэшхо щызэрахьагъ, псэемы­блэжьныгъэ ин къыщызха­гъэфагъ. Республикэм ипарламент зэригъэнэфагъэм тетэу Iоныгъом и 5-р Адыгеим икъу­шъхьэчIэсхэмрэ Пшызэ шъо­лъыр икъэзэкъхэмрэ язэныбджэгъуныгъэ и Мафэу илъэс къэс хагъэунэфыкIы.

Краснодар краим илIыкIо купэу Хэбзэихъухьэ ЗэIукIэм и Тхьаматэу Бекетов Владимир Андрей ыкъор зипэщагъэ­ри Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Хэгъэгур шъхьафит ашIы­жьызэ, урысхэми, адыгэхэми зы Iоф зэдызэшIуахыгъ, ти­лъэпкъхэм язэкъошныгъэ зэрэ­пытэмкIэ щысэшIухэр зэрэдунаеу рагъэлъэгъугъэх. Джащ фэдэу ащ къызэриIуагъэмкIэ, краим и Хэбзэихъухьэ ЗэIукIэ зэрэщытегущыIагъэхэм тетэу Апэрэ Дунэе заом хэлэ­жьагъэ­хэм афэгъэхьыгъэ сау­гъэт къэ­кIощт илъэсым Краснодар къы­щызэIуахыщт. Культурэм, хъыз­мэтым афэгъэхьы­гъэ къэгъэ­лъэгъон зэфэшъхьаф­хэр, адыгэ культурэм имафэхэр Пшызэ шъолъыр щызэхащэнхэр, къэзэкъ культурэм имафэхэр Адыге­им щызэхащэнхэр шъолъыритIуми хэбзэ шIагъо зэрафэхъугъэр, кощын Iофым ылъэныкъокIэ шъолъыритIуми къызэдыхахыгъэ хэбзэгъэуцу­гъэм нэмыкIхэм къызэрэдырагъэштагъэр ащ хигъэунэфы­кIыгъ.

Адыгэ Республикэм ина­хьыжъ­хэм я Совет хэтхэр пIэ­лъэ кIыхьэм телъытэгъэ зэзэ­гъыныгъэм ипхырыщынкIэ Iофэу зэшIуахыхэрэм агъэразэх, Урысыем ишъолъыритIу, ахэм япредставительствэхэм япащэхэм, Пшызэ шъолъыррэ Адыгеимрэ яобщественнэ Iо­фы­шIэхэм къяджэх языпхыны­гъэ джыри нахь зырагъэу­шъомбгъунэу. Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ зы чIыгу — Пшызэ шъолъыр бэ­шIагъэу щызэдэпсэух, Урысыем ишъолъыр пстэухэмкIи ти­зэфыщытыкIэхэр щысэтехыпIэу хъунхэ фае. Республикэм къыпэгъунэгъу нэмыкI шъо­лъырхэми зэныбджэгъушIу зэ­фыщытыкIэу адытиIэр дгъэпытэн фае.

Адыгэ Республикэм ­инахьыжъхэм я Совет ­итхьаматэу
ГъукIэлI Нурбый.