Жьыбгъэм пэшIуекIох

Урысые Федерацием ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм ­игъогухэм ащэкIо. Мэлылъфэгъум и 1-м ыкIи и 3-м Елизавета Ошурковам зэIукIэгъухэм  текIоныгъэр къа­щыдихыгъ.

DSC_0968

Километри 105-рэ хъурэ гъогур бзылъфыгъэхэм Мыекъопэ районым къыщачъыгъ. Адыгэ ­Республикэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ Елизавета Ошурковам сыхьати 2-рэ такъикъ 44-рэ, нэгъэупIэ­пIэ­гъу 46-кIэ гъогууанэр къычъи, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыге­им щыщэу Светлана Васильевар ящэнэрэ хъугъэ. Купым хэ­тыгъэ Наталья Боярскаям ятIо­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Тхьаумафэм Мыекъуапэ и КъохьапIэ бзылъфыгъэхэм, зыныбжь имыкъугъэхэм язэIукIэ­гъухэр щызэхащагъэх. Бзылъфы­гъэхэм язэнэкъокъу уеплъынкIэ нахь гъэшIэгъонэу щытыгъ. Ели­завета Ошурковам пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм очко 15 къащихьыгъ, ау апэрэ чIыпIэм фэбэ­нэ­нымкIэ ар мэкIаIоу щытыгъ. Калашеевар, Боярскаяр, нэмыкI­хэри Ошурковам ыпэ ­ишъыгъэх.

Спорт еджапIэм зыщызыгъасэ­хэрэр, спортым пыщагъэхэу зэнэкъокъум еплъыхэрэр, тренер-кIэлэегъаджэу Алексей Войновыр Е. Ошурковам екуохэзэ, «ямы­гъэхь» раIощтыгъ, Iэгу фы­тео­щтыгъэх. Елизаветэ зэнэкъо­къум икIэух IэпэIэсэныгъэ ин къы­щигъэлъэгъуагъ. Очко 29-рэ ригъэкъуи, апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Калашеевамрэ Боярскаямрэ тыжьын ыкIи джэрз медальхэр ахьыгъэх. Адыгеим испорт­сменкэу Светлана Васильевар медальхэр къыдэзыхы­гъэмэ бэп ауж къызэринагъэр.

DSC_0086

— Жьыбгъэм, ощхым апэшIуе­кIонхэ фаеу уахътэ къыхэкIыгъ, — къытиIуагъ республикэм ку­шъхьэфэчъэ спортымкIэ икIэлэ­цIы­кIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ идиректорэу Анатолий Лелюк. — Урысыем ишъолъыр 40-мэ къарыкIыгъэхэр Адыгеим щызэнэкъокъух.

Краснодар краим, Санкт-Петербург, Чита, нэмыкIхэм яспорт­сменкэхэм Адыгеим игъогухэр агу рехьых, медальхэм яшъыпкъэу афэбанэх.

— Лъэшэу сафэраз Iэгу къысфытеохэрэм, ситренер-кIэлэегъа­джэу Алексей Войновым, — къы­тиIуагъ Елизавета Ошурковам. — Ахэр гукIэ зэрэсигъусэхэм ишIуагъэкIэ медальхэр къыдэсхыгъэх.

Спортсменкэхэр тыгъуасэ Мые­къопэ районым щызэнэкъокъугъэх.

Сурэтхэм арытхэр: зэнэкъо­къур Мыекъуапэ щэкIо; Анатолий Лелюк текIоныгъэр къыдэзыхыгъэмэ афэгушIо.