Апэрэу аратыгъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ­ тех­­нологиехэмкIэ ыкIи туризмэмкIэ ифакультет экскурсоводхэр зыщагъэхьазырхэрэ хэушъхьафы­кIы­гъэ курсхэр апэрэу къыщызэIуахыгъэх. Ащ­ ще­джа­­гъэхэм удостоверениехэр ыкIи сертификатхэр бэ­мы­шIэу торжественнэ шIыкIэм тетэу араты­жьыгъэх.

Адыгеим зыщызыгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ хэхъо зэпыт, ау шIэныгъэ дэгъу ыкIи IэпэIэсэныгъэ зиIэ экскурсоводхэр тфэмакIэх.

— ЗекIонымкIэ ­агентствэхэм ялIыкIохэм, аущтэу зызыгъэ­псэфынэу къэкIуагъэхэм зы­къытфагъэзэнэу рагъэжьагъ, — къеIуатэ факультетым идеканэу Ахътэо Руслъан. — Республикэм икъэбар шъыпкъэ тэрэзэу къэзыIотэн цIыфхэр тищыкIагъэхэ хъугъэ.

Апэрэ экскурсоводхэу еджа­пIэр къэзыухыгъэхэр нэбгырэ 14 (илъэс 20 — 30 аныбжь) мэхъух. Ахэм туризмэм ылъэ­ныкъокэ Iоф ашIэнэу фаех. Тыгъэгъазэм къыщегъэжьагъэу мэзаем нэс сыхьат 72-рэ хъурэ курсхэр акIугъэх. ШIэныгъэ­лэжьхэм, зекIоным ылъэныкъо­кIэ специалистхэм, музейхэм яIофышIэхэм рагъэджагъэх.

— ТынаIэ анахьэу зытедгъэтыгъэр, — еIо Ахътэо Руслъан, — туристэу къакIохэрэм ашIогъэшIэгъоныщт къэбархэм яшъыпкъапI, тарихъым къыхэхыгъэ пычыгъохэр нахь тэрэзэу зэрагурыдгъэIощтхэр, республикэм щыпсэухэрэм яшэн-зэхэтыкIэхэр, яхабзэхэр зэра­лъыдгъэIэсыщтхэр ыкIи чIы­о­псым, археологием ясаугъэтхэр ядгъэлъэгъунхэр ары.

Курсхэм ащеджэгъэ нэбгырэ пэпчъ программэ шъхьаф къы­гъэхьазырыгъ, анахь дэ­гъухэр зэнэкъокъукIэ къыха­хы­гъэх. Мэлылъфэгъум и 1-м къыщыублагъэу къыкIэлъыкIорэ еджэгъур рагъэжьагъ.

АР-м туризмэмкIэ ыкIи ку­рортхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер зэри­лъытэрэмкIэ, илъэс къэс мыщ фэдэ кадрэхэм ягъэхьазырын нахь Iофыгъо шъхьаIэ мэхъу. Туризмэм ылъэныкъокIэ ухьа­зырыныгъэ дэгъу зыIэкIэлъ ыкIи квалифицированнэ IофышIэхэр ти­щыкIагъэх. Арышъ, курсхэр — егъэжьэпIэшIу къодыех. Гъэсэныгъэ куу нахь ябгъэгъоты­ным пае экскурсовод-зещакIор сэнэхьатхэм ахэгъэхьэгъэныр федеральнэ къулыкъум рихъу­хьан фае. Мы еплъыкIэр шъо­лъыр зэфэшъхьафхэм зыдаIы­гъэу къэгущыIэх, Адыгеими ащ дырегъаштэ.

Iэшъынэ Сусан.