Адыгеир къахагъэщы

Урысые Федерацием 2006 — 2015-рэ илъэсхэм физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мурадэу иIэхэм ягъэцэкIэн хэгъэгум ишъолъырхэм зэращыкIохэрэр спортымкIэ Ми­нистерствэм зэфихьысыжьыгъэх. Адыгеир анахь дэгъухэм ахалъыти, шIухьафтынхэр къы­фашIы­гъэх.

DSC_0111

Я ХII-рэ Дунэе къэгъэлъэ­гъонэу «Спорт» зыфиIоу Моск­ва щыкIуагъэм хэхьэрэ семинар-зэIукIэгъум Адыгеим физ­культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьаса­нэкъо Мурат хэлэжьагъ, шIу­хьафтыныр къыщыратыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипресс-къулыкъу къызэ­риIопщыгъэу, спорт ­псэолъабэ аужырэ илъэсхэм тиреспубликэ щашIыгъ. Псауныгъэр зыщагъэ­пытэрэ Унэшхоу физкультурэм зыщыпылъыщтхэр къутырэу Га­вердовскэм щагъэпсыгъ, къы­зэIуахыным фэхьазыр. Шэ­пхъэ лъагэмэ адиштэу республикэм истадион Мыекъуапэ щашIы, мыгъэ псэолъэшIхэм аухынэу щыт. Спорт щэрыонымкIэ Унэ­шхо Мыекъуапэ и Къыблэ лъэ­ныкъокIэ щагъэпсы. «Ледовый дворец» зыфиIорэ унэ зэхэтыр республикэм щашIыщт, псэо­лъэшIхэм мыгъэ IофшIэнхэр аублэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ Урысыем спортымкIэ иминистрэу Виталий Мутко ­те­ле­фонкIэ зыфытеом, псэо­лъэшI­­хэм ягъэпсын зэрэлъы­кIуа­тэ­рэм, ахъщэу апэIухьа­щтым, нэмыкIхэм атегущыIагъэх. В. Мутко спорт псэуалъэ­хэм ащыщ икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм хэлэжьэнэу ти ЛIышъхьэ къызэрэригъэблэ­гъагъэр пресс-къулыкъум къы­Iопщыгъ.

— Урысыем ишъолъыри 9-у шIухьафтынхэр зыфашIыгъэхэм Адыгеир зэрахэфагъэм тигъэгу­шIуагъ, — къытиIуагъ респуб­ли­кэм физкультурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет итхьа­матэу Хьасанэкъо Мурат. — Республикэм истадион шъхьаIэ, стадионэу «Юностым», нэ­мыкIхэм хэгъэгу зэнэкъокъухэр ащызэхащэнхэм фэхьа­зырых. Ти ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, Правительствэм зэхэщэн Iофыгъохэу зэрахьэ­хэрэм яшIуагъэкIэ физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо, IофшIэ­ным, хэгъэгум икъэухъумэн цIыфхэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ ГТО-м ишапхъэхэр зыщырагъэ­къухэрэ спорт зэнэкъокъухэр игъэ­кIотыгъэу зэхэтэщэх.

Спортышхом пыщагъэхэм зэ­нэкъокъухэм рекордхэр аща­гъэуцух, физкультурэр псауны­гъэм игъэпытэн икъэкIуапI.

Кушъхьэфэчъэ спортым, тен­нисышхом, псы спортым, нэ­мыкI­хэм тиреспубликэ зыщаушъомбгъу, лъэрычъэ спортри тишъолъыр фабэ къылъы­Iэсыгъ. ЕгъэжьэпIэшIухэм лъэ­псэшIухэр арэшIых.

Сахьидэкъо Нурбый.