Нэбгыри 151-мэ ателъытагъэу

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым джыри изы общежитие тыгъуасэ Мые­къуапэ къыщызэIуахыгъ.

AAG1084

Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэтэу Хъопсэрыкъо Мурат, АР-м и Къэралыгъо ­Совет — Хасэм и Тхьаматэу Влади­мир Нарожнэр, ащ игуа­дзэу Iэщэ Му­хьамэд, АР-м и Апшъэ­рэ Хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, министрэхэм я Ка­би­нет хэтхэр, феде­ральнэ ыкIи республикэ ведомствэхэм, къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

Пстэумэ апэу унакIэм пае еджапIэм щылажьэхэрэми студентхэми къафэгушIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу, Мыекъопэ къэра­лыгъо технологическэ университетым икIэщакIоу ыкIи иапэрэ ректорэу ТхьакIущынэ Аслъан.

— Апшъэрэ еджапIэр гъэ­хъагъэхэмкIэ ыпэкIэ лъыкIотэн фае, — къыIуагъ ащ. — Мы общежитиер университетым изы хэхъоныгъэ инэу плъытэн плъэ­кIыщт. Пстэумэ апэу ащ ишIын хэлэжьагъэхэм, анахьэу зиIа­хьышхо къыхэзылъхьэгъэ се­на­торэу Хъопсэрыкъо Мурат, «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIомэ сшIои­гъу. Общежитиер университетым иаужырэ хэхъоныгъэ мы­хъунэу тэгугъэ. Мы апшъэрэ еджапIэр къэзыухыгъабэхэм рес­публикэм иэкономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм непэ яIахьышIу халъхьэшъ, тапэкIи ар лъыкIотэнэу тэгугъэ. ЗэкIэ­ми псауныгъэ пытэ яIэнэу, ягу­хэлъхэр къадэхъунхэу сафэ­лъаIо.

Джащ фэдэу унакIэм пае уни­верситетым къыфэгушIуагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум и Тхьама­тэу Трахъо Аслъан, Адыгэ къэ­ралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ, респуб­ликэм имуниципальнэ образованиехэм япащэхэм ащыщхэр.

Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ ­пстэумэ ауж гущыIэр зештэм, IэкIыб къэ­ралхэм, СНГ-м иреспубликэ­хэм, Адыгеим игъунэгъу субъ­ектхэм къарыкIыгъэу мы апшъэрэ еджапIэм шIэныгъэ щызэзыгъэгъотымэ зышIоигъо­хэм япчъагъэ илъэс къэс зэрэхахъорэм ыпкъ къикIыкIэ, джыри зы общежитие лъэшэу зэрэщыкIэщтыгъэхэр къыхигъэ­щыгъ, зэкIэ ащ ишIын зиIахь къыхэзылъхьагъэхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» къариIуагъ. Ащ ыужым АР-м и ЛIышъхьэ общежитием иIункIыбзэ IэкIыб къэрал къикIыгъэ студентэу уни­верситетым щеджэхэрэм ащыщ ритыгъ.

Мы унэр зыщашIыгъэ чIыпIэм 1954-рэ илъэсым щагъэуцугъэу Мыекъопэ лесомеханическэ техникумым иобщежитие щытыгъ. 1994-рэ илъэсым ар Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ институтым къыра­тыжьыгъагъ, ау жъы зэрэхъу­гъэу, учIэсынкIэ зэ­рэщына­гъом ыпкъ къикIыкIэ, 2004-рэ илъэ­сым къыщыублагъэу агъэфедэжьыщтыгъэп. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетым зы­зэриушъомбгъу­рэр, общежитие зэрищыкIагъэр къыда­лъытэзэ, ащ иучредителэу УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ны­гъэмрэкIэ и Министерствэ 2014-рэ илъэсым сомэ миллион 210-рэ мини 154-м ехъу къытIупщыгъ. АщкIэ общежитие­жъэу щытыгъэм ылъапсэ агъэ­пыти джы къызэIуахыгъэр къы­щашIыгъ. Ар этажищэу зэтет, квадратнэ метрэ мини 4,75-рэ мэхъу, нэбгыри 151-мэ ате­лъытагъ.

AAG1141

ТхьакIущынэ Аслъан Къуижъ Саидэ, университетым ­иректор  игъусэу лентэ плъыжьыр зы­зэпеупкIым ыуж, общежитиер къыкIухьагъ, студентхэм псэу­кIэ амалэу афагъэхьазырыгъэ­хэр зэригъэлъэгъугъэх. Общежитиер ежь университетым имы­закъоу, стадион шъхьаIэми, физкультурнэ-оздорови­тельнэ комплексми апэблагъэу агъэ­уцугъ, лъэхъаным диштэрэ пстэумкIи зэтегъэпсыхьагъ. IэкIыб къэралхэм, СНГ-м иреспубликэхэм, гъунэгъу субъект­хэм къарыкIыгъэхэр ары нахьыбэу ащ щыпсэущтхэр, ау ахэм ямызакъоу, республикэм щыщэу, общежитие зищыкIа­гъэхэми мыщ псэупIэ къыщаратыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ылъэгъу­гъэм лъэшэу зэригъэрэзагъэр къы­хигъэщыгъ, студентхэм яеджэн­кIэ ящыкIагъэхэри, гъэпсэфыпIэхэри, шхэпIэ дэгъуи зэрафыхагъэуцуагъэхэм, зыщыпсэущтхэри зэрэзэтегъэ­псыхьагъэхэм осэ ин къыфи­шIыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.