ЛIэшIэгъуитIу хъурэ гъогу къэзыкIугъэ сымэджэщ

Краснодар краим иклиническэ сымэджэщэу N 1-у профессорэу С.В. Очаповскэм ыцIэ зыхьырэр къы­зызэIуахыгъэр илъэс 200 зэрэхъугъэр мы мафэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

_AAG_0979Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу щыIагъэм хэлэжьа­гъэх УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовар, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Краснодар краим игубернаторэу Виниамин Кондратьевыр, федеральнэ гупчэм ыкIи шъолъырхэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр, медицинэм иIофы­шIэ­хэр, нэмыкIхэри. АР-м и ЛIы­шъхьэ игъусагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Апшъэрэ Хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Минис­терствэ ипащэу Мэрэтыкъо Рустем.

Вероника Скворцовам зэха­хьэм пэублэ псалъэ къыщи­шIы­зэ зимэфэкI хэзгъэунэ­фы­кIырэ пстэуми игуапэу къафэ­гушIуагъ. Пшызэ шъолъырым къыщызэIуахыгъэ апэрэ IэзэпIэ учреждением гъогу шIагъо къызэрикIугъэр, непэ анахь мэ­хьанэшхо зиIэ сымэджэщхэм зэращыщыр къыхигъэщыгъ. Илъэ­сым къыкIоцI нэ­бгырэ мин 500-м ехъумэ мыщ щяIазэх, операцие къинхэр ща­шIых, цIыфхэр къагъэнэжьых. Джырэ уахътэм медицинэм илъэ­ныкъо 52-мкIэ сымэджэщым Iоф ешIэ. IэзапIэм ибаи­ныгъэ шъхьаIэр коллектив зэ­гурыIожьыр ары. Ащ пэщэныгъэ дызэрехьэ опытышхо зы­IэкIэлъ врач IэпэIасэу Влади­мир Порхановым.

Мы аужырэ илъэсхэм псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждение хэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх, аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ. Илъэсым къыкIоцI къяолIэрэ нэ­бгырэ мин пчъагъэхэм зэ­ряIазэхэрэм, япсауныгъэ, ящы­Iэныгъэ къызэраухъумэрэм да­кIоу, сымэджэщыр научнэ гупчэу щыт. Учреждением тапэкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалышIухэр зэрэIэкIэлъхэр федеральнэ министрэм къыIуагъ. Дэгъоу зипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ IофышIэ заулэмэ УФ-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерст­вэ и Щытхъу тхылъ афигъэ­шъошагъ.

Адыгеим щыпсэухэрэм ацIэ­кIэ зимэфэкIхэм афэгушIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан. ЛIэшIэгъуитIу хъугъэу цIыфхэм япсауныгъэ, ящыIэны­гъэ къэзыухъумэрэ сымэ­джэ­щым иIофышIэхэм сыдигъуи ящытхъу арагъаIозэ, япшъэ­рылъхэр зэрагъэцакIэрэр, шIу­шIагъэм ыкIи гукIэгъум ылъа­псэу зэрэщытхэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Медицинэм ылъэныкъокIэ республикэмрэ краимрэ зэпхыныгъэ пы­тэ азыфагу илъэу Iоф зэрэ­зэдашIэрэм, 2015-рэ илъэсым Адыгеим щыщ нэбгырэ мини 4,5-м ехъумэ мы сымэджэщым зэрэщяIэзагъэхэм мэхьа­нэшхо ритыгъ.

AAG_0701

— Сымэджэщым къыкIугъэ илъэс 200-р тарихъым ипычы­гъоу зэрэщытым дакIоу, пшызэ медицинэм, наукэм хэхъо­ныгъэу ашIыгъэхэм ар алъа­псэу щыт. Мыщ Iоф щызы­шIа­гъэхэм ащыщыбэхэр Пшызэ шъолъырым имызакъоу, Уры­сыем дэгъоу щызэлъашIэх. Псауныгъэр къэухъумэ­гъэным иучреждение ищытхъу языгъэIогъэ, зисэнэхьат хэшIы­кIышхо фызиIэ врачхэм акIы­рыплъыхэзэ, яопыт къызфагъэ­федэзэ, джырэ уахътэм мыщ Iоф щызышIэхэрэм япшъэрылъхэр агъэцакIэх. Операцие къинхэр щашIых, цIыф мин пчъа­гъэмэ япсауныгъэ зэтырагъэуцожьы, ащкIэ аужырэ шапхъэ­хэм адиштэрэ медицинэ оборудованиер агъэфедэ. Сымэ­джэщым Iут специалистхэм Адыгеим иврачхэр упчIэжьэгъу афэхъух, тистудентхэм мыщ ин­тернатурэр ыкIи ординатурэр щакIун амал яI, ащкIэ инэу тышъуфэраз. Ныбджэгъу лъа­пIэхэр! Илъэс 200-м къыкIоцI сы­мэджэщыр лъэгэпIэ инхэм анэсын ылъэкIыгъ, ау зэкIэмэ анахь шъхьаIэр цIыфхэр къызэрэшъуфэразэхэр ары. Псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шъуигъэ­хъагъэхэм къащымыкIэу ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Владимир Порхановым республикэм итын анахь лъапIэу, медалэу «Адыгеим и Щыт­хъу­зехь» зыфиIорэр фагъэшъошагъ.

Илъэс 200 хъугъэу Iоф зы­шIэрэ сымэджэщыр Пшызэ шъолъырым итамыгъэу, ищытхъоу, щыIэныгъэм игугъапIэу зэрэщытыр къыIуагъ нэужым гу­щыIэ зыштэгъэ Виниамин ­Кондратьевым. Мыщ Iут врачхэм, специалист ныбжьыкIэхэм, нэмыкIхэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

— ЩыIэныгъэм анахь мэхьа­нэшхо щызиIэр цIыфым ипсауныгъ ары, ар къэухъумэгъэныр пшъэрылъ шъхьаI. Эконо­микэ къиныгъохэм ямылъыты­гъэу, мы лъэныкъомкIэ къытте­фэрэр зэкIэ дгъэцэкIэщт, меди­цинэм иучреждениехэм зыпкъ итэу Iоф ашIэнымкIэ IэпыIэгъу тафэхъущт, — къыIуагъ краим игубернатор.

«Пшызэ шъолъырым псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ иза­служеннэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр сымэджэщым иIо­фышIэхэм ащыщхэм ариты­жьыгъ. Джащ фэдэу УФ-м Фе­дерациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъ зыфагъэшъошэ­гъэ В. Порхановым фэгу­шIуа­гъэх.

Краснодар щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэр концерткIэ зэфа­шIы­жьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.