Адыгеим и ЛIышъхьэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директор зэIукIэгъу дыриIагъ

Республикэм иэнергетическэ комплекс ихэхъоны­гъэ, псэолъакIэхэр шIыгъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щы­нэ Аслъанрэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловымрэ зызэIокIэхэм. Адыгэ Республикэм и Премьер-­министрэу КъумпIыл Мурати а зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

IMG-20160331-WA0000

Пстэуми апэу язэдэгущыIэгъу ублапIэ фэхъугъэр ­республикэм иэнергетикэ ихэхъоныгъэ Александр Гавриловым иIахь зэрэ­хишIыхьагъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр ащ зэ­рэритыжьыгъэр ары. ТхьакIу­щынэ Аслъан зэрэхигъэунэ­фы­кIыгъэмкIэ, республикэмрэ энергетическэ компаниемрэ язэдэ­лэжьэныгъэ шIуагъэ къытэу лъэ­кIуатэ.

— «Кубаньэнерго» зыфиIо­рэм ипащэхэм тафэраз тызэ­рэзэхашIыкIырэм, ублэпIакIэ­хэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэ­хъухэрэм апае. Непэ республикэм хэхъоныгъэ ешIы, цIыф­хэр зыщыпсэущтхэ унакIэхэр, социальнэ псэуалъэхэр ашIых. Туризмэм зызэриушъомбгъурэм елъытыгъэу инвесторхэм Адыгеим нахь лъэшэу анаIэ къытырадзагъ. Ау тапэкIэ ты­лъыкIотэным, пэрыохъоу щыIэ­хэр щыдгъэзыенхэм апае энергетическэ кIуачIэхэми нахь ахэдгъэхъон фае. Инфраструктурэм мылъкоу пэIудгъахьэрэм къыхэкIэу бюджетми нахь хэ­хъощт, цIыфхэми ящыIакIэ на­хьышIу хъущт, — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Александр Гавриловым Iофэу ышIэрэм, компанием республикэм щызэшIуихырэ Iоф­тхьабзэхэм осэ ин къызэра­фишIыгъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэфэразэр къы­Iуагъ, тапэкIи шIуагъэ къэзытыщт зэдэлэжьэныгъэм зэрэфэхьазырыр къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, ПАО-у «Кубань­энерго» зыфиIорэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэдызэхагъэуцогъэ программэу Адыгэ Республикэм иэлектросетевой комплекс ихэхъоныгъэ фэгъэхьыгъэр 2015 — 2019-рэ илъэсхэм ателъытагъэу щыт. А программэм къы­зэрэдилъытэрэм тетэу Мые­къуа­пэ, Мыекъопэ, Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм электричествэр зэрыкIорэ линиехэмрэ подстанциехэмрэ ащы­зэтра­гъэпсыхьажьыщтых, техни­кэм ылъэныкъокIи нахь агъэ­кIэ­жьыщтых.

Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, мы компанием 2019-рэ илъэсым нэс ипрограммэ сомэ миллиардрэ миллион 598-рэ пэIухьащт, ащ щыщэу республикэм 2016-рэ илъэсым иэнергетикэ ихэхъоныгъэ сомэ миллион 997,8-рэ фэдиз компанием пэIуигъэхьан мурад иI.

Мы илъэсым МыекъуапэкIэ подстанциеу «Северная» зы­фи­Iорэмрэ Мыекъопэ районым­кIэ подстанциеу «Хаджохрэ» ятрансформатор кIуачIэхэм аха­гъахъоу рагъэжьэщт. Мэ­къу­огъум подстанциеу «Адыгей­ская» зыфиIорэм ишIын аухыщт ыкIи атIупщыщт, джащ фэдэу подстанциехэу «Инэмрэ» «Пэнэжьыкъуаерэ» язэтегъэпсы­хьан­кIэ проект-лъыхъон Iофы­гъохэр зэшIуахыщтых.

ПАО-у «Кубаньэнерго» зы­фиIорэр купэу «Россетым» хэ­хьэ ыкIи Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ электро­энергиер аIэкIэгъэхьэгъэным фэгъэзагъ. Адыгэ электрическэ сетьхэм квадрат километрэ ми­ни 10 фэдиз хъурэ чIы­пIэу нэ­бгырэ мин 500-м ехъу зыщы­­псэурэм ифэIо-фашIэхэр агъэ­­цакIэх. Предприятием элек­т­ро­энергиер муниципальнэ образованиймэ: Мыекъопэ, Джэ­­джэ, Шэуджэн, Кощхьэ­блэ, Красногвардейскэ районхэм ыкIи Мыекъуапэ, джащ фэдэу Краснодар краимкIэ Шы­тхьэлэ ыкIи Апшеронскэ районхэм аIэкIегъахьэ.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.