Сыд фэдэха 2016-рэ илъэс пшъэрылъ шъхьаIэхэр?

ПенсиехэмкIэ фондым и Къу­тамэу Адыгэ Республикэм щы­Iэм 2015-рэ илъэсым телъытэ­гъэ кIэух­хэр зыщызэфахьысыжьы­гъэхэ ыкIи мы илъэсым телъы­тэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр зыщагъэнэфэ­гъэхэ зэIукIэ гъэтха­пэм и 24-м щыIагъ.

DSC_0951

Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ гъэIорышIапIэ­хэу республикэм ­икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ ащы­Iэхэм япащэхэр. ЗэIукIэр зэри­щагъ ПФР-м и Къутамэу ­Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу ­Къулэ Аскэрбый. ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм 2015-рэ илъэсым Iоф зэрашIа­гъэм къыгъэлъэгъуагъэхэр ащ къызэфихьысыжьыгъ ыкIи пстэуми апэ рагъэшъызэ мы илъэ­сым зэшIуахын фэе лъэныкъо­хэм къатегущыIагъ. Нэужым пащэм иапэрэ гуадзэу Мамый Римэ зэIукIэм хэлэжьагъэхэр нэ­Iуасэ фишIыгъэх яIофшIэн идэгъугъэ уасэ зэрэфашIырэ шIы­кIэм ишэпхъакIэхэу ыпшъэкIэ щагъэнэфагъэхэм. Илъэс къэс зэхащэрэ зэнэкъокъоу «Пенсие­хэмкIэ фондым ичIыпIэ къулы­къу анахь дэгъу» зыфиIорэм къыгъэлъэгъуагъэхэм атегъэпсы­кIы­гъэу текIоныгъэр къыдэзыхы­гъэхэм дипломхэр Къулэ Аскэр­бый аритыжьыгъэх. Нафэ къы­зэрэхъугъэмкIэ, Урысыем ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырым апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ Красногвардейскэ районым щыIэ ГъэIорышIапIэм, ятIонэрэр къы­фагъэшъошагъ Джэджэ районым щыIэм, ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ къалэу Мыекъуапэ щыIэ къулыкъум. Ахэм япащэ­хэм Къулэ Аскэрбый дипломхэр аритыжьыгъэх, тапэкIи гъэ­хъэгъэшIухэр къагъэлъэгъонэу афиIуагъ.

Илъэс кIэуххэр къызэфихьы­сыжьыхэзэ пащэм къы­зэриIуа­гъэмкIэ, ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм яIофшIэн 2015-рэ илъэсым илъэ­ныкъо шъхьаIэу щытыгъэр пенсиехэмрэ социальнэ пособиехэмрэ ипIа­лъэм ехъулIэу ыкIи икъу фэди­зэу цIыфхэм ятыгъэн­хэр арыгъэ.

БлэкIыгъэ илъэсым республи­кэм ипенсионерхэм япчъагъэ нэбгырэ 973-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи зэкIэмкIи нэбгырэ 125000-м нэсыгъ. Ар республикэм щыпсэухэрэм япроцент 27,7-рэ мэхъу. ЗэкIэ пенсионерхэм ащыщу Iоф зышIэщты­гъэхэр нэбгырэ 38477-рэ е процент 30,8-рэ хъущтыгъэ. Пен­сиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм яучетхэм страховой тынхэр зытыхэу ахэтыгъэхэр 25408-рэ хъущтыгъэх. Ахэм ащыщхэу цIыфхэм лэжьапкIэмрэ нэмыкI шIухьафтынхэмрэ язытыхэрэм япчъагъэ 10101-рэ хъущтыгъэмэ, страховой тынхэр Фондым IэкIэзыгъэхьэрэ 15307-р шъхьэзэкъо предпринимательхэу щытыгъэх.

Ыпэрэ 2014-рэ илъэсым иотчет пIалъэ егъэпшагъэу пштэмэ, пенсиехэр, федеральнэ со­циальнэ ахъщэ тын хэгъэхъожь­хэр пенсием фэшIыгъэнхэм, граждан куп зырызхэм ямате­риальнэ щыIакIэ нахьышIу шIы­гъэным фэшI мазэ къэс ахъщэ тыныр (ЕДВ-р) аIэкIэгъэхьэ­гъэным, социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным мылъкоу пэIухьагъэр зы миллиардрэ миллион 904,1-кIэ е процент 12,1-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи миллиард 17-рэ миллион 579,7-м нэсыгъ.

Индексациехэу щыIагъэхэм страховой пенсием зэмыхъокIэу гъэпсыгъэ тынэу игъусэр мэза­ем и 1-м процент 11,4-кIэ нахьыбэ зэрэхъугъэм, социальнэ пенсием мэлылъфэгъум и 1-м проценти 10,3-рэ къызэрэхэхъуа­гъэм яшIуагъэкIэ, 2015-рэ илъэ­сым икъихьагъум къыщыублагъэу гурыт пенсиер сомэ 10006,88-кIэ нахьыбэ хъугъагъэ ыкIи 2016-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу сомэ 10600,33-м нэсыгъагъ.

Къулэ Аскэрбый къызэриIуа­гъэмкIэ, мазэ къэс аратырэ ахъ­щэ тыныр ­зыфагъэуцугъэхэр нэбгырэ 251-кIэ нахьыбэ хъу­гъа­гъэ ыкIи 2016-рэ ­илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ехъу­лIэу ахэм япчъагъэ нэбгырэ 43367-м нэсыгъагъ. ГурытымкIэ ахъщэ тынэу аратырэр соми 103,84-кIэ е проценти 5,2-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи сомэ 2098,91-м нэсыгъ.

Пенсионер нэбгырэ 12440-мэ федеральнэ ахъщэ тын хэ­гъэхъожь афагъэуцугъ, аратырэ ахъщэр гурытымкIэ сомэ 1039,06-м нэсыгъ.

ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм кIэлэцIыкIу зиIэ унагъохэм къэралыгъо Iэ­пыIэгъу ятыгъэным (ны-унэгъо мылъкум) ехьылIэгъэ IофшIэныбэ егъэцакIэ.

ПФР-м ичIыпIэ къулыкъухэм кIэлэцIыкIу къызыфэхъугъэхэм 2015-рэ илъэсым къэралыгъо сертификат 3063-рэ аратыгъ. А пчъагъэр ыпэрэ илъэсым ара­тыгъэм 429-кIэ нахьыб. Уна­гъохэм янахьыбэм, лъэIу тхылъ къэзытыгъэхэм ащыщхэу 2745-мэ, ны-унэгъо мылъкур унэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэнхэм пэIуагъэхьагъ.

Зэрэпсаоу пштэмэ, ны-унэгъо мылъкум ехьылIэгъэ Программэм игъэцэкIэжьын зы­фе­жьа­гъэхэм къыщыублагъэу, ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм къэралыгъо ­сертификат зиIэхэм ялъэIу тхылъ­хэм атегъэпсыкIыгъэу сомэ миллиарди 5-рэ миллион 766,6-рэ афигъэхьыгъ.

2015-рэ илъэсым ПФР-м ибюджет сомэ миллиарди 4-рэ миллион 463-рэ къыIэкIэ­хьагъ. Ар ыпэрэ илъэсым къы­IэкIэхьагъэм сомэ миллиони 110,9-кIэ нахьыб.

Зэфэхьысыжьхэр къызешIыхэ уж, ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэ 2016-рэ илъэсым пстэуми апэ рагъэшъызэ зэшIуахын фэе пшъэрылъэу щытхэм къащыуцугъ. Ахэм ащыщых: къазэрэхэхъуагъэм тегъэпсыкIыгъэу пен­сиехэм ыкIи пособиехэм ипIа­лъэм ехъулIэу ыкIи икъу фэди­зэу мылъку апэIугъэхьагъэныр зэшIохыгъэныр; шIокI зимыIэ пенсие ыкIи медицинэ страхованиехэм апае къатырэ страховой тынхэмкIэ прогноз шапхъэу къагъэнэфагъэхэр дэх имы­Iэу гъэцэкIэжьыгъэнхэр ыкIи ахэр къэзытыхэрэм чIыфэу ателъ­хэр нахь макIэ шIыгъэнхэр; цIыфхэм адызэрахьэгъэ информационнэгурыгъэIон Iоф­шIэныр нахь лъэшэу лъыгъэкIо­­тэгъэныр. Ащ нэмыкIэу, социаль­нэ программэ зэфэшъхьаф­хэр, федеральнэ законхэр, УФм и Правительствэ, Адыгэ Республикэм ипащэхэм яунашъохэр, социальнэ тынхэр ятыгъэнхэм ылъэныкъокIэ нэмыкI норматив правовой актхэм ягъэцэ­кIэжьын лъагъэкIотэщт.

СЭХЪУТЭ Нурбый.