Апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал яI

ЗипсауныгъэкIэ дагъо, сэкъатныгъэ зиIэ ныбжьы­кIэхэм апае мы мафэхэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым япчъэхэр дистанционнэ шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъагъ.

Яунэ исхэу мы апшъэрэ еджапIэм фэгъэкIотэныгъэхэр яIэхэу чIэхьанхэ, щеджэнхэ амал зэряIэр видеозэпхыныгъэр къызыфагъэфедэзэ къафа­Iо­тагъэх. ЗыгъэгумэкIыхэрэ уп­чIэхэм яджэуапхэр къаратыжьыгъэх.

DSC_7249Мы аужырэ илъэсищым, ха­бзэ зэрэхъугъэу, мыщ фэдэ шIы­кIэм тетэу ныбжьыкIэхэм гу­­щыIэгъу афэхъух. ЗэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ ащ шIуагъэу къыхьырэр нэрылъэгъу. Апэрэ илъэсым сэкъатныгъэ зиIэ ныбжьыкIэ нэбгырищ нахьыбэ хэмылэжьэгъагъэмэ, джы Адыгэ республикэ гимназиер, политехническэ колледжыр къэзыухыхэрэм ямызакъоу Новочеркасскэ, Ермэлхьаблэ, Крас­но­дар щыщ ныбжьыкIэхэри апшъэ­рэ еджапIэм зэхищэгъэ пчъэ зэIухыгъэм имафэ яунэхэм арыс­хэу хэлэжьагъэх. ЗэкIэмкIи нэбгырэ 20 фэдизмэ гу­щыIэгъу афэхъугъэх.

Егъэджэн IофхэмкIэ проректорэу Людмила Задорожнаям онлайн шIыкIэм тетэу Iофтхьа­бзэм къыхэлажьэхэрэм шIуфэс сэлам арихыгъ. ЗипсауныгъэкIэ дагъо зиIэ ныбжьыкIэхэр рагъэ­джэн амал зэряIэр ариIуагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым чIэ­хьаным фэгъэзэгъэ комиссием пшъэдэкIыжь зыхьырэ исекретарэу Юрий Ларионовым сэ­къатныгъэ зиIэхэм фэгъэкIотэ­­ныгъэу яIэхэр нэужым къафи­Iотагъэх. Зэтыгъо къэралыгъо ушэтыныр атыгъэмэ ащ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэр къы­рахьылIэнхэ, амытыгъэмэ ежь апшъэрэ еджапIэм щызэхащэрэ ушэтынхэр атынхэ зэрэфа­ер къариIуагъ. Ар тест шIыкIэм тетэу кIощт. Бюджетнэ чIыпIэу щыIэм ипроценти 10 сэкъатны­гъэ зиIэхэм араты. ГъэрекIо фэ­гъэкIотэныгъэхэр яIэхэу нэ­бгырэ 25-рэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетым чIэхьагъ. Мыгъэ, гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьа­гъэу апшъэрэ еджапIэм тхылъхэр щаштэнхэу рагъэжьагъ.

«Центр карьеры и профори­ен­­тации» зыфиIорэм ипащэу Га­лина Измайловам тызэрэщи­гъэ­гъозагъэмкIэ, 2014-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу Мыекъо­пэ къэ­ралыгъо ­технологическэ университетым сэкъатныгъэ зиIэ ныб­жьыкIэхэм нэмыкI студент­хэм ягъусэхэу шIэныгъэ щара­гъэгъоты. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу сэ­къатныгъэ ­зэфэшъхьаф зиIэ ныб­жьыкIэ 50 фэдиз мыщ щеджэ.

— ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм шIоигъоныгъэ яIэмэ адрэхэм афэдэу апшъэ­рэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал зэряIэр къагурыдгъэIонэу, сэнэ­хьатэу зэрагъэгъотын алъэ­кIыщтхэр къафэтIотэнхэу, фэгъэ­кIотэныгъэу яIэхэр ядгъэшIэнхэу ары тызыпылъыр. Къыхэзгъэ­щымэ сшIоигъу мы аужырэ лъэ­хъаным лэжьапIэ зыштэхэрэм сэкъатныгъэ зиIэхэм хэушъхьа­фыкIыгъэу чIыпIэхэр афагъэ­псыхэ ыкIи IофшIапIэхэр къа­ра­тыхэ зэрэхъугъэр, — еIо Г. Из­майловам.

Сэкъатныгъэ зиIэ ныбжьыкIэ­хэр мы апшъэрэ еджапIэм ще­джэнхэмкIэ ар зэрифэшъуашэу зэрэзэтегъэпсыхьагъэр нэужым къаIотагъ. Инклюзивнэ гъэсэны­гъэм къызэрэдилъытэу электроннэ библиотечнэ системэ зэ­рагъэпсыгъэр, зыщы­псэунхэ алъэкIыщт общежитиер зэряIэ­щтыр къара­Iуагъ.

Мыгъэ апэрэу Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ универ­ситетым ифакультетхэм зэкIэми ялIыкIохэри Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх. Факультет пэпчъ егъэ­джэныр зэрэзэхащэрэр къа­фаIотагъ, ныбжьыкIэхэр зыгъэ­гумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр къаратыжьыгъэх.

DSC_7223

Апшъэрэ еджапIэм чIэмы­хьэ­хэзэ гъэсэныгъэ зыщарагъэ­гъотырэ гупчэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ универ­ситетым иIэм ипащэу Га­лина Севастьяновам курсэу яIэхэр, олимпиадэм хэлэжьэнхэ зэра­лъэкIыщтыр ыкIи нэмыкIхэр къафиIотагъэх.

ЗипсауныгъэкIэ дагъо зи­Iэ­хэм гущыIэгъу афэхъугъэ пстэуми апшъэрэ еджапIэм ипчъэ­хэр зэрэзэIухыгъэхэр къара­Iуагъ. ШIоигъоныгъэ зиIэ ныб­жьыкIэхэм шIэныгъэ арагъэгъо­тынымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ зэ­рагъэцэкIэщтыр къыхагъэщыгъ.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.