Тын лъапIэхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, ахэм игуапэу афэгушIуагъ.

AAG7936

— ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуи­шIэныгъэхэмкIэ, сэнаущыгъэу шъухэлъымкIэ мы тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр къэ­шъулэжьыгъэх. Зисэнэхьат хэ­шIы­кIышхо фызиIэ шъощ фэдэ цIыфхэр тигъусэхэмэ, гухэлъэу тиIэр зэкIэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм ыпашъхьэкIэ гъэ­хъэгъэшхохэр зиIэ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм къыщы­дэкIырэ гъэзетэу «Адыгэ пса­лъэм» иредактор шъхьаIэу Хьэ­шъуцIэ Мухьамэд, зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Шовгеновский дорожный ремонтно-строительный участок» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Зэфэс Нуралий, къалэу Кисловодскэ щыIэ спорт ухьа­зырынымкIэ Къыблэ федеральнэ гупчэм ипащэ игуадзэу Нэхэе Хьазрэт медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афагъэшъошагъ. Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ универ­ситетым иректорэу Къуижъ Саидэ щытхъуцIэу «АР-м нау­кэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшху» зыфиIорэр къыратыгъ. «Адыгеим изаслуженнэ экономист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородинымрэ зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Зарем» зыфиIорэм ибухгалтер шъхьаIэу Нина Ткаченкэмрэ. Пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Адыгеястройтехпроектым» иин­женер шъхьаIэу Енэмыкъо Ас­лъанрэ ООО-у «S — Камень» зыфиIорэм идиректорэу Къыкъ Сальбыйрэ щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ псэолъэшI» зы­фиIорэр афагъэшъошагъ. Хэбзэгъэуцугъэм игъэпытэнкIэ гъэ­хъагъэхэр зэряIэхэм ыкIи илъэ­сыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыря­Iэу Iоф зэрашIэрэм къыкIэ­лъыкIоу Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэ игуадзэу Фанюс Казыхановым, коммерцием емыпхыгъэ организациеу «АР-м и Нотариальнэ Палатэ» ипрезидентэу Сэ­мэгу Людмилэ, Теуцожь район округым инотариусэу Хьабэхъу Заремэ щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр къалэжьыгъ. Республикэм изаслуженнэ артист хъугъэ Адыгеим и Лъэпкъ театрэ иартистэу Ацумыжъ Тембот. ТхакIоу Олег Селедцовым, Шэуджэн районым игупчэ клубнэ системэ идиректорэу Пчэнышъое Джантыгъэ, Кощхьэблэ районым игупчэ библиотечнэ системэ идиректорэу ХъокIон Маринэ, Тэхъутэмыкъое районым ит Нэтыхъое къоджэ библиотекэм ипащэу Хьэхъурэтэ Свет­ланэ яIофшIэнкIэ, ягуетыны­гъэкIэ къалэжьыгъ щытхъуцIэу «АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр.

Джащ фэдэу журналистикэм ылъэныкъокIэ АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэ­гъэхэ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Татьяна Филоновам, телерадиокомпаниеу «Адыгеим» икорреспондентэу Валерия Врубельрэ звукорежиссерэу Алексей Све­женцевымрэ зэхахьэм ащафэ­гушIуагъэх, къалэжьыгъэр аратыжьыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщых гуманитар ушэтын­хэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэхэу Анцокъо Сурэт, Бидэнэкъо Марзят, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпс.

ТхьакIущынэ Аслъан бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ за­ре­тыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэ­хэм джыри зэ афэгушIуагъ, пса­уныгъэ пытэ яIэнэу, яIо­ф­шIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэ­Iуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.