«Динамо-МГТУ-р» апэ ит

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Согдиана-СКИФ» Воронеж — 82:76 (17:11, 25:14, 25:20, 15:31).

Гъэтхапэм и 14-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Андреев — Пятигорск, Д. Спасов — Казань, А. Глазин — Краснодар.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 11, Абызов — 15, Хмара — 17, Еремин — 8, Широков — 2, Фильченко, Путимцев — 6, Чураев — 17, Ковалев — 2, Милютин — 4, Лавриненко, Шибаев.

DSC_0452ТиешIакIохэр бэкIэ хьакIэхэм апэ итхэу зэIукIэгъур кIуагъэ. Тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым нахь ныбжьыкIаIохэр зэIукIэгъум хигъэлэжьагъэх. Ащ къыхэкIэу яплIэнэрэ едзыгъор 15:31-у «Согдианэм» тшIуихьыгъ. Илья Хмарэ очкоуищ дзыгъохэр зэкIэми анахь дэгъоу ыгъэцэ­кIагъэх, гогогъуищэ хъагъэм Iэгуа­ор ридзагъ. Максим Абызовыр, Николай Ереминыр пхъашэу ба­нэхэзэ хъурджанэм Iэгуаор зэрэрадзэрэр тигуапэу къыхэтэгъэ­щы, Артем Гапошиныр хъур­джанэм ычIэгъ бэнэгъоу щыкIо­рэм щысэшIу къыщигъэлъэгъоным фэхьазыр.

«Динамо-МГТУ-м» пэшIоры­гъэшъ ешIэгъухэр купым щиухыгъэх, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Медальхэм якъыдэхын фэ­гъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр аублэ­щтых. Мэлылъфэгъум и 1-м тиспортсменхэр яенэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ «Тегасым» Динскоим щыIукIэщтых. Мэлылъфэ­гъум и 4-м «Динамо-МГТУ-м» «Тега­сыр» Мыекъуапэ къыригъэблэ­гъэщт.

Сурэтым итыр: «ДинамоМГТУр» «Согдианэм» дешIэ.