ЯIофшIэн зэрэзэхащэрэм тегущыIагъэх

Социальнэ IофшIэн зэфыщытыкIэхэм ягъэзекIон фэгъэзэгъэ лъэныкъуищ комиссием изэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игадзэу Наталья Широковам.

Культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынымкIэ, цIыфхэм ­яуахътэ зыщагъэкIорэ, зызыщагъэпсэфырэ учреждениехэм афэгъэ­хьыгъэу къэгущыIагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ыпэкIэ зи­гугъу къэтшIыгъэ учреждении 128-рэ республикэм ит. Мыхэм яIыгъын илъэсым къыкIоцI республикэ бюджетым щыщэу сомэ миллион 224-м ехъу пэ­Iохьэ.

— ПсэупIэхэм ащыпсэурэ цIыфхэр культурэм, псауныгъэм ипсыхьан, нэмыкI лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ фэIо-фэшIэхэр афагъэцэкIэнхэм культурэм иучреждениехэр афэгъэзагъэх. Народым ишэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэм ыкIи нахь хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным ахэр фэIорышIэх, — къыIуагъ ШъэуапцIэкъо Аминэт.

АР-м иминистрэхэм я Кабинет, АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие ыкIи цIыфхэм Iоф­шIэн языгъэгъотыхэрэм зэзэгъы­ныгъэу зэдашIыгъэр 2015-рэ илъэсым гъэцэкIагъэ зэрэхъу­гъэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIа­гъэх АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ игуадзэу ­Хьэпэе Марыет, АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие и Тхьаматэу Устэ Руслъан, IофшIапIэ языгъэгъо­тыхэрэм яобъединение къэзы­гъэлъэгъорэ ЕмтIылъ Заур­къан.

Хьэпэе Марыет къызэриIуа­гъэмкIэ, республикэм ипромышленнэ предприятиехэм къэралыгъо IэпыIэгъу арагъэгъотыным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх.

IофшIэпIэ чIыпIэ тедзэхэр гъэпсыгъэнхэм, предпринимательствэ цIыкIум республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм ари­гъэхьэрэ ахъщэр, хахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэм пае ащ Iэ­пыIэгъу фэхъугъэх. ЗэкIэмкIи ахэм сомэ миллион 564-рэ афатIупщыгъ, ащ щыщэу сомэ миллиони 120-р — республикэ бюджетым, сомэ миллион 317-р — федеральнэ гупчэм къатIупщыгъэх.

— 2015-рэ илъэсым чIыпIэ хъызмэтшIапIэхэр зыхэлэжьэ­гъэхэ республикэ мэхьанэ зиIэ ермэлыкъитIу, муниципалитетхэм мыщ фэдэ Iофтхьэбзэ 499-рэ ащырагъэкIокIыгъ. Джащ фэдэу Адыгеим ипсэупIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ыкIи зашъохэрэ псыр аIэкIэгъэ­хьэ­гъэным иIофшIэн лъагъэкIотагъ, — къыIуагъ Хьэпэе Марыет.

ЦIыфхэм IофшIапIэ языгъэ­гъотырэ гупчэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр сэкъатныгъэ зи­Iэхэр зыщылэжьэщт чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр ары. 2015-рэ илъэсым мы купым къыхи­убытэрэ нэбгырэ 48-р IофшIапIэ Iухьагъ.

Сервисэу «Электроннэ инспектор» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэгъэпсыгъэм къытегущы-
Iагъ АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие ипащэу Сихъу Русет.

Социальнэ IофшIэн зэфы­щытыкIэхэм ягъэзекIон фэгъэ­зэгъэ лъэныкъуищ комиссием хэтхэм ыпэкIэ зыдэлэжьэщт Iофыгъохэр агъэнэфагъэх, пшъэрылъхэри зыфагъэуцужьыгъэх.

икорр.).