ФэгъэкIотэнхэр яIэхэу чIэхьащтых

Гурыт еджапIэхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм апае Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым предмет зэфэшъхьафхэмкIэ зэхищэгъэ олим­пиадэхэм язэфэхьысыжьын фэгъэхьыгъэ мэ­фэкI зэхьахьэ мы мафэхэм щыIагъ.

DSC_7185ЯтIонэрэ илъэс хъугъэ мы апшъэрэ еджапIэм мыщ фэдэ Iофтхьабзэ зыщызэхащэрэр. УрысыбзэмкIэ, хьисапымкIэ, фи­зикэмкIэ, химиемкIэ, об­щест­во­знаниемкIэ я 10-рэ, 11-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэ­еджакIохэм заушэтыгъ. Зэ­кIэмкIи республикэм ит гурыт еджэпIэ 26-мэ ащеджэрэ нэ­бгырэ 220-рэ хэлэжьагъ, гъэ­рекIо елъытыгъэмэ, нэбгырэ 60-кIэ пчъагъэр нахьыб.

Апшъэрэ еджапIэм чIэмыхьэ­хэзэ гъэсэныгъэ зыщара­гъэгъо­тырэ гупчэу Мыекъопэ къэра­лыгъо технологическэ уни­вер­ситетым иIэм ипащэу Гали­на Севастьяновам Iофтхьа­бзэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къари­хыгъ. КIэлэеджакIохэм предмет зэфэшъхьафхэмкIэ шIэны­гъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъо­нымкIэ, апшъэрэ еджапIэм нахь пэблагъэ хъунхэмкIэ мы Iоф­тхьа­бзэм мэхьанэ зэриIэр къы­Iуагъ. Гурыт еджапIэр къыза­у­хыкIэ, мыщ къычIэхьанхэмкIэ фэгъэкIотэнхэр яIэщтых. Олимпиадэм зэрифэшъуашэу зы­къыщызгъэлъэгъуагъэхэм къа­фэгушIуагъ, тапэкIи гъэхъэгъэ­шIухэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ. ФэгъэкIотэнхэр къафэфедэнхэу, апшъэрэ еджапIэм къычIэ­хьанхэу къызэряжэхэрэр къа­риIуагъ. Джащ фэдэу кIэлэ­еджа­кIохэр зыгъэхьазырыгъэхэ кIэлэегъаджэхэм, гурыт еджапIэхэм япащэхэм зэрафэразэхэр Г. Севастьяновам къы­Iуагъ.

Нэужым текIоныгъэр ыкIи ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дэзыхыгъэхэм ацIэ къыраIуагъ. УрысыбзэмкIэ анахь баллыбэ къизыхыгъэр ыкIи текIоныгъэр зыфагъэшъошагъэр станицэу Ханскэм дэт гурыт еджапIэу N 23-м щеджэрэ Светлана Арутюновар ары. Хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 2-м чIэс Шъэожъ Джанетэ, Мыекъуапэ дэт лицееу N 35-м щеджэхэрэ Юлия Рычковамрэ Грач Варель­джанрэ.

ХьисапымкIэ олимпиадэм нэ­бгырэ 50 хэлэжьагъ, ау баллэу къырахыгъэхэр макIэ, те­кIоныгъи, хагъэунэфыкIырэ чIы­­пIэ къыдэзыхыгъи къахэ­кIыгъэп. Джащ фэдэу физи­кэмкIи икъу фэдизэу баллхэр рагъэкъугъэ­хэп хэлэжьэгъэ нэбгырэ 24-мэ.

ХимиемкIэ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэр Мыекъуапэ дэт лицееу N 8-м щеджэрэ Рахима Керимовар ары. Хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Мыекъопэ лицееу N 34-м ще­джэхэрэ Никита Корниенкэмрэ Леонид Чиргинымрэ.

DSC_7174

ПредметхэмкIэ олимпиадэм анахьыбэ зыхэлэжьагъэр, нэ­бгырэ 90-рэ, ­обществознаниер ары, ахэм янахьыбэр ятIонэрэ турым ихьагъэх. Балл инхэр къызэрэрахыгъэм къыхэкIыкIэ, апэрэ чIыпIэр Мыекъопэ гимназиеу N 22-м щеджэрэ СтIа­шъу Джэнэтрэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 2-мкIэ ­Данил Сичкомрэ зэдагощыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Мыекъо­пэ лицееу N 35-м чIэс Юлия Рычковамрэ лицееу N 34-м щеджэрэ Никита Проценкэмрэ. Ящэнэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ Мыекъопэ районым ит гурыт еджапIэу N 7-м икIэлэ­еджакIоу Алексей Ничепуренкэмрэ Мыекъопэ гурыт еджа­пIэу N 11-м щеджэрэ Дзыбэ Миланэрэ. Олимпиадэм хэлэжьэгъэ пстэуми фэгъэкIотэ­ныгъэхэр яIэхэу Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ университетым чIэхьанхэ амал яIэщт. ТекIоныгъэ къыдэзыхы­гъэхэм зэтыгъо къэралыгъо ушэ­­тыным къыщахьыгъэм игъу­сэу балл тедзэу 10, хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэ къыдэзыхы­гъэхэм — 8 къафыхагъэхъощт. Джащ фэдэу олимпиадэм зэрэхэлэжьагъэхэр къэзыушы­хьатрэ сертификатхэр ныбжьы­кIэхэм къаратыжьыгъэх.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъын тырихыгъэх.