Лъэпкъым анахь баиныгъэшхоу иIэр ныдэлъфыбзэр ары

Дин зэфэшъхьафхэр зылэжьырэ цIыф лъэпкъыбэ тиреспубликэ ис. ЯдунэееплъыкIэкIи, ягушъхьэлэ­жьы­гъэкIи зэрэзэтекIыхэрээм емылъытыгъэу зэ­кIэ ахэр зэгурыIожьхэу, зэкъотэу мэпсэух. Лъэпкъ пэпчъ иIахь Адыгеим икультурэ хилъхьэзэ, ащ хэ­хъоныгъэ ышIыным фэлажьэ.

Зэдытиунэу тлъытэрэ ­Адыге­им лъэпкъхэм азыфагу джэ­гъогъуныгъэ къитаджэу, ахэр зэ­рэмылъытэжьхэу ущырихьы­лIэрэп. Лъэпкъхэр зыщызэутэ­лIэхэрэ, дин зэфэмыдэхэр зэ­ралэжьырэм епхыгъэу заохэр зыщыкIорэ тиджырэ лъэхъанкIэ ащ мэхьанэшхо иI.

Лъэпкъ пэпчъ бзэ шъхьаф Iулъ, ямышIыкIэ культури иI. Ныдэлъфыбзэр ары лъэпкъым ыпсэу щытыр.

Дунаим къытехъорэ ­сабыим янэ ымакъэ адрэмэ къахигъэ­щэу, даIоу регъажьэ. ТIэкIу-тIэкIузэ гущыIэхэм ямэхьани къылъыIэсэу мэхъу. ЕтIанэ ыныбжь хахъоу еджапIэм зы­чIахьэкIэ, адыгэбзэ тхылъми, нэмыкI тхылъхэми нэIуасэ афэхъу, ишIэныгъэ хигъахъозэ лъэкIуатэ.

Сыда узыкIеджэн фаер? Гъэсэныгъэ дэгъу зэбгъэгъоты­ным, лъэныкъуабэмэ хэшIыкI афыуиIэным, щыIэныгъэр зэрэ­зэхэлъыр къыбгурыIоным пай. А пстэури тэрэз. Ау анахь шъхьаIэр ныдэлъфыбзэр пIу­лъыныр ары. О убзэ умыгъэ­лъа­пIэмэ, ар зыми ыгъэлъэ­пIэщтэп, ыгъэфедэщтэп.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэ­гъэ­фагъэу шъугущыIэнэу шъуфаемэ, амал зэриIэкIэ нахьыбэрэ шъуедж. Тхылъыр ары шIэныгъэм икъэкIуапIэр. Классикхэм атхыгъэхэм шъуяджэмэ, ныдэлъфыбзэм иIэшIугъи зэхэшъушIэщт, шъузыгъэгу­мэ­кIырэ Iофыгъуабэмэ ­яджэуапи къэжъугъотыщт. Нахьыбэ шъуе­джэ къэс шъуиакъыл нахь зэтеуцощт, амалэу шъуиIэхэм зы­къызэIуахыщт. Лъэпкъ пшы­сэ­хэмкIэ еджэныр ежъугъа­жьэмэ нахьышIу. Пшысэхэм кIэлэ­цIыкIухэр зыфапIухэрэр хьа­лэ­лэу, зафэу псэунхэу, гукIэ­гъу­рэ лIыгъэрэ ахэлъынхэу, акъылыгъэм рыгъозэнхэу ары.

Ныдэлъфыбзэр икъоу зыIу­лъым IэкIыб къэралыгъуабзэм изэгъэшIэни къыфэкъиныщтэп. Бзэхэр зэрэзэтекIхэрэр, зэфэ­дэ нэшанэу ахэм ахэлъхэр ащ псынкIэу къыубытыщтых. IэкIыб къэралыгъуабзэр аIэ къыра­гъахьэ зыхъукIэ, а бзэми, лъэпкъэу ар зыIулъми лъытэныгъэ афашIын фае.

ИгупшысэхэмкIи, ыIэкIи цIы­фыр непэ бэмэ алъыIэсыгъ: ра­диор, телефоныр, автомо­бильхэр, къухьэхэр, самолетхэр, ракетэхэр ащ къыугу­пшысыгъэх. Ау цIыфлъэпкъым анахь шIогъэшхоу иIэр бзэр ары. Дунаим бзэ зэфэшъхьаф­хэр щагъэфедэхэми, ахэм пшъэрылъэу яIэр зы: зэдэгущыIэхэ ыкIи Iоф зэдашIэ зыхъукIэ цIыф­­хэр нахьышIоу зэгурыIон­хэр ары.

Лъэпкъ пэпчъ ищыIэныгъэ къырыкIощтымрэ ащ ыбзэ къе­хъулIэщтымрэ пытэу зэпхыгъэх. Ныдэлъфыбзэр къэзыухъумэн ыкIи зыгъэшIон фаехэр а бзэр зыIулъхэр ары. Хэтрэ лъэпкъи культурэ, тарихъ, шэн-хэбзэ гъэнэфагъэхэр, ныдэлъфыбзэ иIэх. ТапэкIэ къытэхъулIэщтыр бэкIэ зэлъытыгъэр ныдэлъфы­бзэр, ащ тызэрэфэсакъырэр, зэрэдгъэфедэрэр ары.

Ныдэлъфыбзэр зыIэкIэшъу­мыгъэз! Тятэжъхэм къытфыщанэгъэ осэнчъэ кIэныр къыт­кIэ­хъухьащт ныбжьыкIэхэм къафэтыухъумэн фае.

О. Д. Макагоренко,

И. А. Кузнецова,

Я. С. Агинских.

Муниципальнэ образованиеу «Кощхьэблэ рай­о­нымкIэ» селоу Вольнэм дэт гурыт еджапIэу N 9-м икIэлэегъаджэх.