Псым зэрар къымыхьынэу

КIымэфэ ужым осэу къушъхьэхэм ателъыр къэжъужьэу, гъэтхэ ощххэр къызызэкIэ-лъыкIохэкIэ, псыхъохэм псэу адэтым къы-хахъошъ, нэпкъхэм къадэуным ищынагъо щыIэ мэхъу. Ащ фэшI УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ джыри кIымафэр имыкIы-зэ, псыр къимыуным, къиугъэмэ, зэрарыбэ къымыхьыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр ригъэжьагъэх.

674581ГъэIорышIапIэм испециалистхэм къызэратырэмкIэ, гъатхэу къихьагъэм ощхэу щыIэщтхэм псыхъохэу Чехрак, Айрюм, Фэдз, Псыарыщ, Шэнтыкъо ыкIи Лабэ псэу адэтым къыхигъэ­хъоным ищынагъо щыI. Ахэм псыр къадэкIымэ, псэупIэ 50 фэдизмэ акIэхьанкIэ щынагъо. Ар щагу мини 6,5-рэ мэхъу, нэбгырэ мин 18-м ехъу ащэпсэу. Игъом цIыфхэм макъэ ямыгъэIоу, пэшIорыгъэшъэу зызэрэфагъэхьазырын фаер алъы­мыгъэIэсмэ, псым мымакIэу зэрар къафихьын ылъэкIыщт. ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм ащ лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу МЧС-м испециалистхэр къяджэх.

Ахэм къызэрагъэнафэрэмкIэ, ощхыпсым икIуапIэхэр, гъогу гъунэхэм яIэ кэнаухэр, лъэмыдж чIэгъхэр шIокI имыIэу гъэкъэбзэгъэнхэ, нэужыми ахэм анаIэ атырагъэтын фае. ЦIыф­хэм псы дэчъыпIэхэр ашIынхэу, зыщищыкIагъэм псыр зэрычъэщт трубэхэр щычIалъхьанхэу, унэхэм псыкъечъэхыпIэу яIэхэр агъэкъэбзэнхэу, псыр дэзыщыщт насосхэр, нэмыкI псэуалъэхэр агъэхьазырынхэу къялъэIух.

Ом зэхъокIыныгъэу фэхъу­щтыр къэшIэгъуае. Арышъ, сыдигъуи ащ амалэу щыIэмкIэ уфэхьазырмэ нахьышIу. Псэу псыхъохэм адэтым къыхахъо­мэ, зэрар къызэрихьыщтыр мызэу, мытIоу тинэрылъэгъугъ. МЧС-м Iофтхьабзэу къыгъэнэфагъэхэр бгъэцакIэхэмэ, зэрарыр нахь макIэ зэрэхъущтым Iо хэ­лъэп.

(Тикорр.).