ЩысэшIур илъапI

Медицинэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, отставкэм щыIэ полковникэу ЦIыкIушъо Аслъан Джыракъые къыщыхъугъ. Общественнэ Iофыгъохэм чанэу ахэлажьэ. НыбжьыкIэхэр тарихъым, шэн-хабзэхэм ащыгъэгъозэгъэнхэр ипшъэрылъ хэхыгъэхэм ахелъытэ.

DSC_0764— 1943-рэ илъэсым, мэзаем Адыгеим фашист техакIохэр рафыжьыгъэх, — къеIуатэ ЦIы­кIушъо Аслъан. — Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Советскэ народымрэ ащ и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэмрэ лIыгъэу зэрахьа­гъэр тарихъым егъашIи хэкIо­кIэщтэп. Пыйхэм язэхэкъутэн тихэку щыщхэм яIахьэу халъхьагъэм щысэ тепхынэу щыт.

Аслъан, Хэгъэгу зэошхом сыда анахьэу къыхэбгъэщы пшIоигъор? ЛIыгъэм мэхьанэу ептырэм къытегущыIэба.

— Адыгеим щапIугъэ нэбгырэ мин 80 Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъ, мин 33-м ехъу фэхыгъэ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ щытхъуцIэр хэгъэгум щыщ нэбгырэ мин 11-м нахьыбэмэ къафаусыгъ. АдыгеимкIэ ЛIыхъужъэу тиIэр макIэп. Адыги 7 Совет­скэ Союзым и ЛIыхъужъ зэрэхъугъэм тыкъытегущыIэ зыхъу­кIэ, тарихъ гъогоу къэткIугъэм гукIэ къыфэтэгъэзэжьы.

Тинепэрэ уахътэ тари­хъым къыраIуалIэрэм езэ­гъыгъуаеу бэрэ къыхэкIы. СШАм идзэхэм ТекIоны­гъэр заом къыщыдахыгъэу къэбархэр зэхэтэхых.

— Джары патриотическэ пIу­ныгъэр нахьышIоу зэхэщэгъэным тызыкIыпылъыр. Ныбжьы­кIэхэм нахьыбэрэ таIукIэн фае, зэреджэ­хэрэ тхылъхэм ямэхьанэ зыкъе­гъэIэтыгъэныр апэрэ Iофыгъохэм ащыщ.

Илъэс 37-рэ дзэкIолI шъуашэр пщыгъэу къулы­къур пхьыгъэ. Адыгеим иветеранхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу ущытыгъ. ЛIэужхэр зэпхыгъэнхэмкIэ хэкIыпIэу узылъыхъурэмэ тащыбгъэгъозэнэу тыолъэIу.

— Сэ Хы флотым сыхэтыгъ, медицинэм сыфеджагъ. Къулы­къур сшIогъэшIэгъоныгъ. Ныбжьы­кIэхэм щысэ зытырахыщтыгъэхэм ацIэ къесIо сшIоигъоу уахътэ къысэкIу. ЛIыгъэ зезыхьагъэхэр бэ мэхъух. Анахьэу къыхэзгъэ­щынэу сызыфаер цIыф къызэ­рыкIохэу алъытэхэрэр арых. Къызыщытхъужьыхэрэп, лIыгъэ шъыпкъэ зэрахьагъэми, къэбар ашIыныр къырагъэкIурэп. ГущыIэм пае, Сыджыхь Хьазрэтбый тарихъ къэбарэу ыугъоигъэр, тхы­лъэу къыдигъэкIыгъэр макIэп, отставкэм щыIэ офицер. Тхьа­гъэпсэу Мэджыдэ контр-адмирал, ныбжьыкIэмэ аIукIэ­ныр шэнышIу фэхъугъ. Шэуджэн Казбек апэрэ лъэ­гапIэ зиIэ капитан, ыкъуи­тIуи дзэм икъулыкъушIэх. Абрэдж Заури ащ фэд, ыкъуитIу флотым зэрэхэтым урыгушхонэу щыт.

— Аслъан, Дунэе Адыгэ Хасэм, тиреспубликэ иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ягъэцэкIэкIо купхэм уахэт, диныр олэжьы. Пшъэрылъхэм ягъэцэ­кIэн орыкIэ сыда?

— ТхэкIо цIэрыIоу Мэщ­бэшIэ Исхьакъ ДАХ-м инахьыжъхэм я Совет итхьаматэу хадзыгъ. 2016-рэ илъэ­сыр МэщбашIэм и Илъэ­сэу ДАХ-м изэхэсыгъо щалъытагъ. Адыгэ быра­къым, адыгэ шъуашэм, адыгэмэ я ИлъэсыкIэ афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм, нэмыкIхэм сахэлажьэ. Сыпшъырэп, общественнэ Iофыгъохэм сигушъхьэ кIуачIэ къаIэты, лIэужхэм язэхахьэхэм щыIэныгъэр лъагъэкIуа­тэу сэлъытэ.

— УигухэлъышIухэр Тхьэм къыбдегъэхъух.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итыр: ЦIыкIушъо Аслъан.