КIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъоныгъ

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь языгъэхьырэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэр кIэщакIо фэхъуи, Мыекъуапэ илицееу N 19-м ия 2-рэ класс ис кIэлэеджакIохэм апае «ЛIыхъужъныгъэм иурок» афызэхащагъ. Нэмыц-фашист техакIохэм тидзэхэр апэуцужьхи Мыекъуапэ шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъурэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

IMG_89111942-рэ илъэсым, шышъхьэ­Iум Мыекъуапэ фашистхэм аштэ­гъагъ. Мэзихым къыкIоцI къалэм дэт промышленнэ предпри­ятие инхэр, сымэджэщхэр, еджа­пIэхэр, клубхэр, тхылъеджапIэ­хэр пыим зэхигъэтэкъуагъэх. Ма­­мыр цIыф мини 4-м ехъу аукIыгъ, ахэм янахьыбэр кIэлэ­цIыкIух, нэжъ-Iужъых ыкIи бзылъ­­фыгъэх.

Хэгъэгу зэошхор тарихъым зэрэхэхьагъэр, ащ къэбарэу пылъхэр ГъэIорышIапIэм икъу­лыкъушIэхэм кIэлэеджакIохэм къафаIотагъэх ыкIи ащ фэгъэ­хьыгъэ кином рагъэплъыгъэх. ТичIыгогъу ЛIыхъужъхэу Андыр­хъое Хъусенэ, Женя Поповым ясурэтхэр къарагъэлъэгъухэзэ, лIыблэнагъэу зэрахьагъэр къафаIотагъ. Джащ фэдэу зэо илъэсхэм Мыекъуапэ итеплъэ зыфэдагъэм щагъэгъозагъэх, заом икIэлэцIыкIухэм афэгъэ­хьыгъэ мультфильмэу «Воспоминание» зыфиIорэм рагъэп­лъыгъэх.

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь языгъэхьырэ Фе­деральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIапIэу Адыгэ Республикэм щы­Iэм ипресс-къулыкъурэ АР-м иуголовнэ-гъэцэкIэкIо системэ иэкспонатхэр зычIэлъ музеимрэ къагъэхьазырыгъэхэ видеокъэтынхэм яшIуагъэкIэ, урокыр гъэкIэрэкIагъэу, дахэу рагъэкIокIыгъ.

«ЛIыхъужъныгъэм иурок» гъэшIэгъоныгъ. Уп­чIэ­хэм яджэ­уапхэр кIэлэеджакIо­хэм IупкIэу къыратыжьыгъэх, усэхэр, орэдхэр къаIуагъэх.

БзэджэшIагъэ зезыхьа­гъэхэм пшъэдэкIыжь язы­гъэ­хьырэ Фе­деральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресскъулыкъу.