Илъэс 73-рэ хъугъэ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеим нэмыц-фашист техакIохэр рафыжьыхи, шъхьафит зашIыжьыгъэр мэзаем и 18-м илъэс   73-рэ хъугъэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, ащ фэгъэхьыгъэ автопробег республикэм щызэхащэгъагъ. Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Советрэ ДОСААФ-м икъутамэу АР-м щыIэмрэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

AAG1681ДзэкIолIхэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ дэтым ар щырагъэжьагъ. Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

— Адыгеир шъхьафит зыщашIыжьыгъэ мафэр илъэс къэс хэдгъэунэфыкIыныр, къыхэдгъэщыныр пшъэрыль шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ, — къыIуагъ ащ. —Тинепэрэ мафэ мамырыным пае ти­дзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьа­гъэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм икъоу алъы­гъэ­IэсыгъэнымкIэ ащ мэхьанэ иI. Сыд фэдиз тешIагъэми, цIыф лъэп­къым ар щыгъупшэ хъущтэп.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм зэрафэразэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ, гъогу мафэ техьанхэу къафэлъэIуагъ.

Автопробегым хэлажьэхэрэр мы мафэм Теуцожь районым икъуаджэхэу Гъобэкъуае, Пэнэжьыкъуае, нэужым Адыгэкъалэ ыкIи ащ хахьэрэ псэупIэу Хьалъэкъуае, Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэхэу Щынджые, Тэхъутэмыкъуае ащыIагъэх. Ахэм ащыпсэухэрэм зэIу­кIэгъухэр адашIыгъэх, нэмыкI Iофтхьаб­зэхэри ащызэхащагъэх, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан лIыхъужъныгъэу зэра­хьагъэр, хэкIодагъэхэр агу къагъэкIы­жьыгъэх.

Автопробегым хэлажьэхэрэр зегъэ­кIуа­тэхэм ыуж АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан дзэкIолIхэм ясаугъэт екIолIагъ. АР иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Къэралыгъо Советым — Хасэм идепутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, организацие зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр ащ игъусагъэх.

ТидзэкIолIхэм Хэгъэгу зэошхом лIы­хъужъныгъэу щызэрахьагъэр, ащ хэкIодагъэхэр, Адыгеир шъхьафит зы­шIыжьыгъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх, шъхьащэ афашIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ къэгъэгъэ блэрыр ЕгъэшIэрэ машIом кIэрилъхьагъ. Нэужым Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм зы такъикърэ афэ­шъыгъуагъэх.

1943-рэ илъэсым ищылэ мазэ фашистхэр Адыгеим рафыжьынхэу рагъэ­жьэгъагъ. Мыекъопэ районым ипсэупIэу Дахъор апэ шъхьафит ашIыжьыгъ. Нэужым тидзэхэр Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэу­джэн районхэм адэхьагъэх. Красногвардейскэ районыр мэзаем и 2-м, Теуцожь районыр и 4-м шъхьафит ашIыжьыгъэх. Мэзаем и 18-м тидзэхэр Тэхъутэмыкъое районым нэсыгъэх ыкIи мы мафэм фашист техакIохэр Адыгеим рафыпа-гъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.