Гъунапкъэм нэсыгъэр къызэкIакIорэп

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 38:32 (18:18, 20:14).

Мэзаем и 17-м Мыекъуапэ щешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: Андрей Бидагов, Руслан Ханмагомедов — Краснодар.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Рябцева; ешIакIохэр, хъагъэм Iэгуаор зэрэрадзагъэм ипчъагъ: Портягина — 4, Грбавчевич — 4, Шичкина — 2, Никитина — 8, Исаченко — 7, Смоленцева — 4, Васильева, Шъэ­оцIыкIу — 1, Серадская — 6, Щербина — 1, Леминова — 1.

 DSC_0693

ЕшIэгъур рагъэжьэным ыпэкIэ Ольга Исаченкэм, Милица Грбавчевич, Анастасия Серадскаям, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. ТекIоныгъэр тикомандэ къыдихыным зэрэфэбэнэщтыр, «АГУ-Адыифым» зэхъокIыныгъэу щыкIо­хэрэм шIуагъэ къызэратыщтыр яеплъыкIэхэм къахагъэщыгъ.

ЕшIэгъур

ХьакIэхэр псынкIэу апэкIэ къилъыщтыгъэх, пчъагъэр зэрэ­лъы­кIуатэрэм гумэкIыгъохэр хэт­лъагъощтыгъэх: 0:1, 5:5. «АГУ-Адыифым» икапитанэу О. Исаченкэр ухъумакIохэм ябэнызэ гупчэм ащыпхырэкIы, хъагъэм Iэгуаор редзэ. М. Грбавчевич кIуа­чIэр зэригъэфедэрэм дакIоу, псынкIэу мэгупшысэ. Къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэм лъыпытэу къызэкIэкIожьышъ, ухъумэн Iофыгъохэр цыхьэшIэгъоу егъэца­кIэх.

Наталья Никитинар «Ростов-Доным» къыхащыгъ. Виктория Шичкинар «Астраханочкэм» ще­шIэщтыгъ, Мыекъуапэ къырагъэб­лэгъагъ. Пшъашъэхэр ищыгъэх, гандболым дэхагъэу хэлъыр ешIа­пIэм къыщагъэлъагъо. ОшIэ-дэ­мышIэу апэкIэ илъынхэм, къэлап­чъэм зекIухэкIэ «бырсырхэр къы­щагъэтэджынхэм» фэхьазырых. Анастасия Серадскаям Iэгуаор нахь «ыгъэлъапIэ» хъугъэ, сыдэу щытми, къэлапчъэм даорэп, ухъумакIохэм ябэнызэ, хъа­гъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ хэкIыпIэхэр къегъотых.

Апэрэ едзыгъор 18:18-у аухыгъ, ащ тигъэрэзагъэп. Зы­гъэп­сэфыгъо уахътэм тренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэIукIэ зэхищагъ, ухъумэн Iофыгъохэр нахьышIоу агъэ­цэкIэнхэмкIэ амалэу щыIэхэм къатегущыIагъ. А. Серадскаям, О. Исаченкэм, Н. Никитинам, М. ШъэоцIыкIум, нэмыкIхэм пчъа­гъэм хагъэхъуагъ. Бысымхэм текIоныгъэр къызэрэдахыщтымкIэ упчIэ щымыIэжьы фэдэу уахътэ къызыхэкIым, тиешIакIохэр тренер шъхьаIэм зэблихъугъэх. «Алисэм» ар ыгъэфеди, тикъэлапчъэ Iэгуаор заулэрэ къыди­дзагъ. Д. Ордузовар, В. Оганян, фэшъхьафхэри хьакIэхэм къахэщыщтыгъэх.

Опыт зиIэ тиспортсменкэхэр икIэрыкIэу ешIапIэм къызехьэхэм, текIоныгъэр къызэрэдахы­щтыр пшIэнэу щытыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Уфа-Алисэм» итренер шъхьаIэу Игорь Саранец къызэриIуагъэу, командэр суперлигэм къыхэнэ­жьы­ным фэбанэ. ТекIоныгъэр къыдахын ямурадэу Мыекъуапэ къэкIогъагъэх. Клубым идиректор IэпыIэгъу къафэхъу, суперлигэм зыщагъэпытэн алъэкIыщтэу мэгугъэх.

«АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым къыIотагъэм къыхэдгъэщырэр тикомандэ нахь ищыкIэгъэ ешIакIохэр къыригъэблагъэхи, текIоныгъэм зэрэфэбэнагъэр ары.

— Я 8-рэ чIыпIэр тэркIэ гъу­напкъ, — къыIуагъ А. Скоробо­гатовым. — Суперлигэм командэ 11 хэт, купым тыкъызэрэхэнэжьы­щтыр арэп тызэгупшысэ­рэр, апэ ит командиймэ тащыщэу зэIукIэ­гъухэм тапэкIи тахэлэжьэн фае.

Н. Никитинам, О. Исаченкэм ешIэгъур агу рихьыгъ. Гандболыр зикIасэхэр агъэгушIонхэм зэрэпылъыгъэхэр къытфаIотагъ.

ЕплъыкIэхэр

«Алисэм» метрибл тазыр дзыныр ыгъэцакIэзэ, гъогогъу 12 ти­къэлапчъэ къыдэуагъ. «АГУ-Адыифым» тазыр дзыгъохэр гъогогъуи 4 ныIэп зэригъэцэкIагъэхэр. Су­дьяхэм фэгъэкIотэнхэр тикомандэ къыфашIыгъэхэу зыгорэхэм къэбархэр агъэIухэу зэхэтхыгъэшъ, ащи ерэгупшысэх. «АГУ-Адыифым» фэгумэкIыхэрэм ащыщэу Шъыжъы Хьамидэ къызэрэтиIуа­гъэу, тикомандэ зэхъокIыныгъэ­шIухэр щэкIох, ауж къинэрэмэ къахэкIыжьын ылъэкIыщт.

Москва икомандэу «Лучым» очкоуи 8 иI, я 7-рэ чIыпIэм щыI. «Адыифым» очкоуи 6 ригъэ­къугъ. Ижевскэ икоманди очкоуи 6 иIэр. Ставрополь ыкIи Уфа якомандэхэр ауж къенэх.

Мэзаем и 24-м Адыгеим икомандэ Ставрополь щешIэщт, зэ­IукIэгъум мэхьэнэ ин етэты. «Ады­ифыр» гъунапкъэм тет, супер­лигэм къыщызэкIакIо хъущтэп.