ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2016-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ республикэ зэIукIэ мы ма-фэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщым-кIэ и Министерствэ зэхищагъ. Ащ хэлэжьа-гъэх компаниеу «Лимагрен» зыфиIорэм илIыкIохэр, республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм яадминистрациехэм мэкъу-мэщымкIэ ягъэIорышIапIэхэм япащэхэр, агроном шъхьаIэхэр, АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ иIофышIэхэр, чIыгулэжьхэр, банк зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

DSC_6441Iофтхьабзэм ипэублэ 2015-рэ илъэсым анахь дэгъоу зиIоф­шIэн зыгъэцэкIагъэу къахэ­щыгъэхэм зэрафэразэхэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр Урысые Федерацием мэкъу-мэ­щымкIэ и Министерствэ ыцIэкIэ аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщ хъугъэх Шэуджэн район администрацием мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Чэсэбый Анзор, Кощхьэблэ район администрацием мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Сэмэгу Заур, Теуцожь район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азмэт, Шэуджэн районымкIэ хъызмэтшIапIэу «Заря» зыфиIорэм иагрономэу Сапый Налбый, мэкъумэщ-фермер хъызмэтшIапIэм ипащэу Цуамыкъо Амин. ЗэкIэмкIи мыщ фэдэ щытхъу тхылъхэр чIыгу­лэжьыным зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ нэбгырэ 37-мэ къафагъэшъошагъ.

DSC_6448АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу ХьэпэкIэ Аслъан пэублэ гущыIэ къышIызэ, къэралыгъор чIыпIэ къин зэритым ыпкъ къикIыкIэ мэкъумэщ хъызмэтым джыри нахь зыкъегъэIэтыгъэн, бжыхьасэхэм, гъэтхасэхэм адакIоу чъыгхатэхэм ялэжьын, хэтэ­рыкI­хэм якъэгъэкIын нахь зе­гъэушъомбгъугъэн зэрэфаер къыIуагъ. IэкIыбым къыращы­щтыгъэ гъомылапхъэхэр тэтие­хэмкIэ зэблэхъугъэныр апэрэ пшъэрылъэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— Санкциехэм апкъ къикIы­кIэ, чIыгулэжьыным пэIухьэрэ ахъщэр бэкIэ нахьыбэ хъугъэ — чылапхъэхэм, чIыгъэшIухэм ауасэ, уз зэфэшъхьафхэм, уцыжъхэм узэрапэшIуекIощтхэр лъапIэх. Ащ дакIоу, ахэр нэпцI­хэу, узэращыгугъэу къычIэмы­кIыжьхэу бэрэ къыхэкIышъ, тэрэзэу ууплъэкIунхэ фае. Непэ къедгъэблэгъэгъэ компаниеу «Лимагрен» зыфиIорэм ичы­лапхъэхэр зыфэдэхэр, тэ тичIы­гухэм нахь къякIу­щтхэр, ахэм узэря­шIушIэн фаер къыт­фаIотэщтых, тиIоф­шIэнкIэ ащ шIуагъэ къытфихьыщт, — къыIуагъ ХьэпэкIэ Аслъан.

DSC_6437Банк зэфэшъ­хьафхэм зэзэгъыныгъэ адашIыгъэу мэкъумэщ хъызмэтым фэгъэзагъэхэм фэгъэкIотэныгъэхэр яIэхэу чIыфэхэр къаратых. «Московский индустриальный банк» зыфиIорэм илIыкIоу Iоф­тхьабзэм къырагъэблэгъагъэм фэгъэкIотэныгъэу къафашIыхэ­рэр чIыгулэжьхэм къафиIотагъ. Беларусь Республикэм къыщы­дагъэкIыгъэ техникэр зыщэфы зышIоигъохэм фэгъэкIотэны­гъэхэр яIэхэу чIыфэхэр къара­тыщт. Илъэсым къыщегъэжьа­гъэу илъэситфым нэс атырагъэ­лъыщт чIыфэм процент 16-м къыщыублагъэу 22-м нэс техъоу иIэщтыр, субсидиехэми къагъэ­зэжьыщт.

ЧIыгум игъэхьазырын, чылэпхъэ дэгъухэм, чIыгъэшIухэм якъыхэхын, ахэм апылъ фэIо-фа­шIэхэм ягъэцэкIэн атегу­щы­Iагъэх. Гъэбэжъу къахьы­нымкIэ аушэтыгъэ шIыкIакIэ­хэмкIэ Пшы­зэ шъолъырым къикIыгъэ лIыкIо­­хэр республикэм ичIыгу­­лэ­жь­хэм къадэгощагъэх. Чы­лэп­хъэ нэпцIхэм ащыухъумэ­гъэнхэри Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъ.

Шъэфэп лэжьыгъэ дэгъу къэпхьыжьыным пае чылапхъэу бгъэфедэрэм мэхьанэшхо зэ­риIэр. Къыхэгъэщыгъэн фае республикэмкIэ чылэпхъэ лъэп­къышIухэр зыгъэфедэрэ чIыгу­лэжьхэм япчъагъэ зэхапшIэу зэрэхэхъуагъэр. Ахэр аушэтых, ячIыгухэм нахь къязэгъыхэрэр, лэжьыгъэ бэгъуагъэ къэзытыхэрэр агъэунэфых, агъэфедэх.

Ом изытет зыфэдэм елъытыгъэу, гущыIэм пае, огъум анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэ­гъощт натрыф ыкIи тыгъэгъэзэ чылапхъэхэм ацIэ къыра­Iуагъ, ахэм узэрадэзекIощтыр компанием илIыкIохэм къаIо­тагъ. Мэкъумэщ хъызмэтым пыщагъэу Iофтхьабзэм къекIо­лIагъэхэм ашIогъэшIэгъонэу ядэIугъэх. ЗыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэр аратыгъэх.

Мэкъумэщ хъызмэтым фэгъэ­хьыгъэ мыщ фэдэ зэIукIэгъу­хэм ашIогъэшIэгъонэу зэрахэлажьэхэрэр, чылэпхъэшIу лъэпкъ зэфэшъхьафхэу къа­гъэлъагъохэрэр ячIыгухэм зэращаушэтыхэрэр, лэжьыгъэ бэ­гъуагъэ къызэрахьыжьырэр гущыIэгъу тызфэхъугъэ чIыгу­лэжьхэм къытаIуагъ.

Мыщ фэдэ шIуагъэ къызпы­кIырэ Iофтхьабзэхэр тапэкIи зэхащэщтых, лэжьыгъэ бэгъуа­гъэ республикэм ичIыгулэжьхэм къахьыжьыным фэлэжьэщтых.

ПIатIыкъо Анет.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.