Уфэмысакъымэ…

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр цIыфхэм япсэукIэ къэзыгъэпсынкIэхэрэм зэу ащыщ. Непэ ар зиунэ емыщэлIагъэм щыIэкIэ дэй иIэу алъытэ. Шъыпкъэ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр мымакIэу цIыфхэм къашъхьапэ, ау ар анахьыбэу щынагъо къэзытыхэрэми зэу ащыщ.

maxresdefaultАужырэ уахътэхэм ащ ыпкъ къикIыгъэ тхьамыкIэгъуабэу Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм къащыхъухэрэм ар къаушыхьаты. Мары джырэблагъэ, мэзаем и 15 — 16 чэщым, къатитфэу зэтет унэу Ярославль дэтхэм ащыщ газыр къыщыуагъ ыкIи подъездыр зэрэщытэу зызэхаом, нэбгырэ пчъагъэ хэкIодагъ, ащ нахьыбэжьмэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ, псэупIэ имыIэжьэу къэнагъэри макIэп.

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ зэхагъэнэрэ приборхэм зэрафэмысакъхэрэр ары нахьыбэрэм тхьамыкIагъор къэзыхьы­рэр. Ар специалистхэм бэрэ къаIо нахь мышIэми, шапхъэ­хэр зыгъэцакIэрэр макIэ. Арэу щытми, газым тхьамыкIагъо къымыхьыным фэшI ащкIэ зэ­хагъэнэрэ приборхэр зэрэбгъэ­федэщт шапхъэхэм УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ испе­циалистхэм джыри зэ къа­фагъэзэжьы, зэкIэми ахэр хэзы­гъэ имыIэу агъэцэкIэнхэу къя­джэх.

Мары МЧС-м шапхъэу   шъугу къыгъэкIыжьыхэрэр:

— гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ зэхагъэнэрэ приборхэм кIэ­лэцIыкIухэр, цIыфэу ешъуагъэр е ар зэрэбгъэфедэщтым хэшIыкI фызимыIэхэр ябгъэ­кIуалIэхэ хъущтэп;

— ащ фэдэ приборыр зэхэгъэнагъэхэу, зыпари лъы­мыплъэу къэшъумы­гъан;

— унэм жьырыкIуапIэу иIэхэр (вентиляционный канал) зэфэшъумышIых;

— гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэхэм газыр къадэкIэу шъуегуцэфагъэмэ, ар къызщыдэ­кIырэм машIокIэ шъулъы­хъунэу шъуфемыжь, щынагъо;

— приборым тэрэзэу Iоф ымышIэрэмэ, умыгъэфедэмэ нахьышIу;

— шъор-шъорэу жъугъэ­цэ­кIэжьынэу шъуфемыжь;

— ащ фэдэ прибор зэрыт унэм ущычъые хъущтэп;

— газэу бгъэфедагъэр къэзыгъэлъэгъорэ счетчикым пломбэр къытешъумых, газым икъэкIуапIэ къызэфашIыгъэмэ, шъор-шъорэу къыIушъухы­жьынэу шъуфемыжь.

ЗыгорэкIэ газым ымэ къы­шъоугъэмэ:

— ащ икIуапIэхэм ахэт кранхэр зэфэшъушIынхэ фае;

— электричествэр, сырнычыр е остыгъэр хэбгъанэ хъущтэп;

— унэу газым ымэ зэрытым жьы къабзэ ижъу­гъахьэри, ащ фэгъэзэгъэ къулыкъум макъэ ежъугъэIу;

— газыр лъэшэу къыдэ­кIы­мэ, псынкIэу а унэр къэшъубгынэн фае.

Газым иягъэ зыгорэм къекIыгъэмэ:

— псынкIэу а чIыпIэм ар къыIупхын фае;

— зыпари ебгъэшхы хъущтэп;

— IэпыIэгъу псынкIэм шIэхэу шъукъедж.

Мы шапхъэхэм зыпари гъэ­цэ­кIэгъуае ахэтэп, ау, гухэкIы­ми, нахьыбэрэмкIэ Iэпэдэлэл тэшIых. ТхьамыкIагъор тэ къытэнэмысыным зэкIэми тицыхьэ телъ. Арэу щытми, усакъы­ныр а тхьамыкIагъор дэбгъэзыжьы­ным нахьи зэрэнахьышIур зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Пстэумэ анахь шъхьаIэр цIыфым ищыIэныгъ, ипсауныгъ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм уфэмысакъы­мэ, ахэр зыдихьынхэ ылъэкIыщт.

ХЪУТ Нэфсэт.